Hold deg unna matfatet, Inga Marte!

mat i barnehagene

At SV vil gjøre alle litt likere og litt fattigere er ikke nytt, men det er smålig av den politiske venstresiden å ville sette begrensinger for hvilken mat barnehagene har mulighet til å servere barna.

Det er mer enn 700 barnehager i Oslo, og vel halvparten av disse er private. I dag betaler foreldre én fast pris for opphold i barnehagen, og én kostpris for maten som serveres i barnehagen. I snitt betaler foreldre i Oslos private barnehager 166 kroner mer i måneden for kosten enn i kommunale barnehager.

Dette mener SV og Oslos politiske venstreside er en praksis som bidrar til økt sosial ulikhet. Derfor har byrådspartiene i sin byrådsplattform varslet at de vil gjøre et forsøk med å innføre en makspris på kosten i Oslobarnehagene. 

Høyre mener det bør være opp til barnehagene selv å bestemme hvor mye penger de skal bruke på mat til barna. SV og Arbeiderpartiet burde etterstrebe at det serveres enda bedre mat i kommunens egne barnehager, enn å tvinge private barnehager til å tilnærme seg en lavere kommunal standard. SV og Arbeiderpartiet burde se til Ap-styrte Trondheim. Der bestemmer barnehagene selv, uavhengig av eierform, hvor mye kostprisen skal være.

(Oslo Høyres stortingskandidater Heidi Nordby Lunde og Mehmet Kaan Inan besøkte denne uken barnehagen Espira Grefsen stasjon. Les mer om besøket her)

Mat og måltid er viktig for barnas trivsel og læring i barnehagen. Felles mataktiviteter i barnehagen bidrar til å skape gode spisevaner, fremmer inkludering og øker barnas bevissthet rundt egen mat og helse. Høyre synes det er bra at private barnehager gjennom mataktiviteter bidrar til å styrke barnas identitet og fellesskapsfølelse i barnehagen.

For det er en verdi at vi har et variert tilbud av barnehager med ulike profiler. Da er det nødvendig at alle barnehagene – både ideelle, private og kommunale, får drive gode barnehager som foreldre og barna er fornøyde med. For det har faktisk noe å si for barnas trivsel hvilket tilbud barna får i sin barnehage. År etter år viser foreldreundersøkelsen at private barnehager scorer bedre enn kommunale, også under pandemien.

For Høyre er det viktigste er at barnehagene har et godt tilbud og god kvalitet som kommer barna til gode, ikke at alle skal være like.

Høyre vil:

  • Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre en mangfoldig barnehagesektor
  • Utvikle gode kvalitetsindikatorer for barnehagene og ha åpenhet om kvaliteten og nøkkeltallene til hver enkelt barnehage
  • Fortsette å gi gratis kjernetid og morerasjonsordninger i barnehagen til lavinntektsfamilier, fremfor å prioritere enkeltkommuner eller enkeltområder i byer
  • Føre tilsyn med kommunenes tildeling av offentlig tilskudd for å sike at alle barn får nok støtte, uavhengig av om de går i en privat, ideell eller kommunal barnehage
  • Kreve at alle barnehager har et kvalitetsvurderingssystem

Siste nyheter