Høyre bygger fremtidens Oslo

Det var en gang da trafikken dundret over Rådhusplassen og eksosteppet lå tykt over Bjørvika. I dag ledes trafikken under bakken og vekk fra sentrumsområdene.

Færre Osloborgere velger å bruke bil, og flere enn noen gang går, sykler eller reiser kollektivt. Historien om Oslo som miljøby er historien om hvordan kommunen har lagt til rette for at innbyggerne kan ta miljøvennlige valg. Det er også historien om hvordan naturkvalitetene i Marka, parker, fjorden, elver og tjern er styrket og gjort mer tilgjengelige for innbyggerne.

Dette er en utvikling Oslo Høyre har styrt.

Høyre viste i byråd at det er mulig å få byens innbyggere til å ta miljøvennlige valg gjennom bruk av gulrot fremfor pisk. Mens Høyre styrte Oslo, ble kollektivsystemet i Oslo bygget ut til å bli et av de beste og mest miljøvennlige i Nord-Europa. Vi bygget vi nye t-banelinjer til Løren, Nydalen og Storo, og vi innførte 5-minutters rute på trikken og 7,5 – minutters rute på t-banen. Samtidig ble det en kraftig økning i antall bussavganger. Selv om Oslos innbyggertall økte med 99 000 personer fra 2007 til 2015, en befolkningsøkning som tilsvarer Hamar, Gjøvik og Lillehammers befolkning, var det nullvekst i vegtrafikken i samme periode. Dette skyldes at mange Oslofolk velger kollektivreiser istedenfor bil.

Vi gjennomførte flere betydelige grep for en mer bærekraftig og miljøvennlig by som utbyggingen av fjernvarmeanlegget på Klemetsrud og elektrifiseringen av bilparken. I 2008 utgjorde elbilene 0,4 prosent av alle nye biler. Lokale tiltak som gratis passering i bomringen, tilgang til kollektivfeltene og gratis gateparkering har bidratt til at elbilandelen av nybilsalget i Oslo nærmer seg 50 prosent. Høyre gikk i front for å åpne byen sjøside for menneskene som bor i byen vår. Vi erstattet containere med en helt ny bydel rundt operaen i Bjørvika og Sørenga. Vi startet opprensingen av indre Oslofjord så man både kan bade, fiske og nyte fjorden og øyene.

Luftkvaliteten ble også bedre. Med Høyre i førersetet ble oljefyrer som oppvarming utfaset og gamle vedovner skiftet ut. Vi innførte miljøfartsgrenser på veiene, og vi reduserte svevestøvet gjennom innføring av piggdekkavgift og økt renhold av veiene.

Det ble også lagt til rette for at gående og syklister fikk bedre forhold. I 2015 la det borgerlige byrådet fram Sykkelstrategien, vi etablerte bysykkelordningen og har sørget for flere gå- og miljøgater i Oslo sentrum. I 2017 fikk Høyre, Venstre og KrF gjennomslag for en støtteordning til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag som i dag er svært populær, og i 2019 er det 10 år siden Oslo og Drammen kommuner tok initiativ til Futurebuilt, et program som har utviklet seg til å bli et utstillingsvindu for aktører i byggenæringen som kombinerer de største miljøambisjonene med god arkitektur.

Nå skal vi ta de neste store stegene for byen. En større del av veisystemet skal under bakken – både på Røa, Manglerud og Furuset. Vi vil bygge en ny t-banelinje fra Ensjø via Carl Berner til Grünerløkka, Sagene, Ullevål Sykehus og Bislett. Det binder byen enda bedre sammen i t-banenettet, og vil gjøre det enklere for mange titusener av mennesker  i Oslo å reise kollektivt. Vårt andre store grep er å bygge et fullskala resirkuleringsanlegg for plast. Plast på avveie er en stor utfordring, men med full resirkulering sparer vi både tid, penger og miljø.

Oslo har vokst mye de siste 20 årene – vi har faktisk hatt størst vekst av alle hovedstedene i Europa, og kommer til å fortsette å vokse i årene fremover. Det betyr at ansvaret for å ta vare på de gode kvalitetene ved byen er blitt enda større, og at vi sammen finner de gode løsningene for å bekjempe klima- og miljøutfordringene. Fordi dette er noe vi må løse for fremtidens generasjoner.

Vi ser at det internasjonale samarbeidsklimaet stadig oftere utfordres av handelsbarrierer, mindre tillit mellom stater, organisasjoner og aktører, og mer press på den liberale verdensordenen.

Når verden blir stadig mer urolig, skal vi være tydelige i prinsippene og verdiene våre om et sterkt, trygt og fritt Europa. Norge har alltid tjent på forpliktende internasjonalt samarbeid og vært en sterk stemme for folkeretten, menneskerettigheter, klima og institusjoner. Skal vi løse nåtidens og fremtidens utfordringer, må vi stå urokkelige i troen på dette.

Byens barn og unge kommer til å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i enn i dag. De skal utforske, oppleve og lære gjennom et læringsløp i barnehage, Osloskolen, yrkesfagutdannelse eller høyere utdannelse før de til slutt tar det store steget ut i arbeidslivet.

Høyre har høye ambisjoner på vegne av alle elever i Oslo. Vi vil ha en sterkere satsing på basisfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Vi vil styrke og satse på ungdomsskolen og jobbe for at flest mulig fullfører og består skoleløpet. Høyre vil at alle barn som begynner på skolen skal kunne godt nok norsk før de begynner på skolen. Vi vil kartlegge språkferdighetene til barnehagebarn, vi vil satse på den gode læreren og gi ekstra oppfølging til elevene som sliter. Det vil vi fordi vi vet at jo tidligere i skoleløpet man får ekstra hjelp, jo mindre behov har man for ekstra hjelp senere. Det er fordi vi vet at skolen reduserer utjevner sosiale forskjeller og sørger for at fattigdom ikke går i arv. Det er en skole som skaper muligheter for alle.

Oslos beste dager ligger foran oss.

Godt valg!

Siste nyheter