Høyre er et realistisk miljøparti, med store resultater

Bilde av elbil som lades opp

Når noen roper i frustrasjon over situasjonen, må vi som er politikere ikke stå ved siden av å rope, men ta ansvar og handle. Høyre er et miljøparti, som har mange gode resultater å vise til, og mange ambisjoner for årene som kommer.

Nyheter - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Første gang Oslo ble kåret til Europeisk miljøhovedstad, var i 2003, da byen hadde en miljøbyråd fra Høyre. Vi brukte ikke millioner av kroner på influensere og PR-rådgivere for å skryte av prisen. Vi tok den stolt med tilbake til Oslo, og var inspirert til å jobbe enda hardere for bedre miljø i byen. Prisen var et resultat av ambisiøse miljøplaner, og gjennomføring av store løft på kollektiv, på biologisk mangfold, på opprydning i fjorden og mye annet.

Stemmer du Høyre får du:
1. Miljøvennlig ferge- og cruisetrafikk
2. Sterk elbilsatsning
3. Mindre utslipp fra avfall
4. Bedre luftkvalitet
5. Mindre utslipp fra transport, tross befolkningsvekst
6. Fortsatt arbeid for biologisk mangfold
7. Mindre plast i havet

Vi må jobbe internasjonalt for å løse klimakrisen. Samtidig kan vi politikere ta ansvar, og gjennomføre tiltak i Oslo som skaper forbedringer. Det er provoserende og historieløst når MDG later som det ikke er gjort noe miljøarbeid i Oslo før de kom til makten. Oslos gode miljøstatus, skyldes mange tiår med miljøarbeid, fra både frivillige, næringslivet, enkeltpersoner, kommunens etater og virksomheter og politikere. Høyre i regjering og i bystyret lover å stå på for miljøet i tiden som kommer. Med tiltak som virker. Godt valg!
————————————————-

Miljøvennlig fergetrafikk
Det røde byrådet i Oslo la 16. August fram planer for to nye cruise-terminaler på Filipstad. Det samme byrådet stemte i 2016 ned Oslo Høyres forslag om å kreve at alle cruiseskip i Oslo skulle bruke strøm mens de ligger til kai. Da landstrømsanlegget for ferger åpnet i Oslo i sommer, var det fordi regjeringen hadde finansiert det. MDG stod riktignok med smil og klippet snora. Oslo Høyre foreslo i 2016 at Nesoddbåten kunne bli elektrisk. Det røde byrådet i Oslo stemte dette ned. Nå ser det altså likevel ut til at dette kan la seg gjøre!

Elbilandel på 50%
At elbiler nå utgjør 50% av nyinnkjøpte biler, er på grunn av den borgerlige regjeringens elbil-politikk. I 2008 utgjorde elbilene 0,4 prosent av alle nye biler. I tillegg til det statlige avgiftsfritaket, har Høyres politikk med nullsats for elbiler i bomringen, retten til å kjøre i kollektivfeltet samt gratis parkering og utbyggingen av ladestasjoner i Oslo gitt eventyrlige resultater.

Mangelen på lademuligheter som i 2019 er den største hindringen for at flere skaffer seg elbil. Høyre, Venstre og Krf foreslo for to år siden en støtteordning for ladere i sameier og borettslag, som har blitt svært populær. Høyres kommunalminister har nylig sendt ut forslag om lovfesting av rett til å lade hjemme også for borettslag og sameier (https://www.tu.no/artikler/na-blir-det-plikt-for-borettslag-til-a-montere-ladeplasser-for-elbil/464370).
Utfordringen i Oslo fremover er å få etablert ladeinfrastruktur i områder med mye gateparkering. MDG etablerte 2 nye ladepunkter i Oslo siste år. Vår ambisjon er 5000 ladepunkter de neste 4 år. Samtidig vil vi samarbeide med private, for å øke antall ladepunkter i Oslo.

Redusere utslipp fra avfall
Arbeidet med kildesortering startet i 1996. Vi har skilt ut stadig mer av avfallet, fra papp og glass, til plast og matavfall. Ett av resultatene er at mange av Oslos busser drives av biogass fra matavfallet til innbyggerne. Fjernvarmenettet varmer opp store deler av byen med varme fra avfallsforbrenning i Oslo. Likevel utgjør forbrenningen av restavfall det største enkeltutslippet av klimagasser i hovedstaden. I 2014 tok derfor byrådet under Høyres ledelse initiativ til karbonfangst på Klemetsrudanlegget, som vil kunne fange 400.000 tonn CO2 hvert år. Dette har heldigvis både dagens byråd og regjeringen fulgt opp, og vi venter spent på om regjeringen vil støtte dette i Oslo.

Arbeid for bedre luftkvalitet
Høyre innførte piggdekkavgiften, for å få ned svevestøvet i byen. Det skapte store forbedringer i luftkvaliteten. Høyre mener tiden er inne til å innføre automatisk registrering av piggdekk i bomringen. Det vil redusere piggdekkbruken og svevestøvet ytterligere. Vedfyring har skapt dårlig luftkvalitet i byen, og derfor har Oslo Høyre i tiår jobbet med en støtteordning til den som vil bytte ut sine ovner med rentbrennende ovner. Utfasingen av kommunens egne oljefyrer, ble fullført i 2015, etter mange års arbeid. Ulike tiltak for å redusere svevestøvet langs veiene har også vært innført. Å få ned utslippene fra skipstrafikken og trafikken er to andre viktige grep.

Stor befolkningsvekst, ikke økte utslipp fra bil
Siden forrige gang Høyre overtok etter et rødt byråd, har Oslos befolkning økt med nesten 190 000 mennesker, tilsvarende befolkningen i Trondheim. Vi har håndtert dette, med en storstilt satsing på kollektivtrafikk. Flere og hyppigere avganger gjorde det mulig for Oslo-folk å kvitte seg med hele rutetabellen. Resultatet er at stadig flere reiser kollektivt og lar bilen stå. Fra 2007 til 2017 økte antall reiser i kollektivtrafikken i Oslo med 57 prosent! I Akershus var det samme tallet 71 prosent. Og til tross for kraftig befolkningsvekst har biltrafikken gått ned.

Gjennom Oslopakkene om samferdsel har et bredt politisk flertall i Oslo bystyre og Akershus fylkesting sørget for viktige samferdselsprosjekter, som ferdigstillelsen av Lørenbanen, kjøp av nye trikker, finansieringen av Fornebubanen og ny t-banetunnel gjennom sentrum. Det røde byrådet i Oslo, vil bremse utbyggingen av store kollektivprosjekter, ved å takke nei til en trafikkpakke med en verdi på 6 milliarder kroner fra regjeringen. Det ville være en tragedie for miljøet i Oslo om det skjer.

Biologisk mangfold
I 2015 var det i Oslo og Akershus 872 rødlistede arter, flest i landet. Viktigheten av å ta vare på det biologiske mangfoldet gjennom en bærekraftig byutvikling kan ikke undervurderes. FNs klimapanel anser faktisk tapet av biologisk mangfold som en større trussel enn klimaforandringene.
I Oslo har Høyre i mange tiår ført en politikk som eksplisitt tar hensyn til det biologiske mangfoldet. Det har vært, og pågår heldigvis fortsatt, en stor satsing på å åpne vassdrag. Elver og bekker er svært viktige for det lokale økosystemet, og denne satsingen er en av grunnene som trekkes fram i juryens begrunnelse av Oslo som vinner av årets miljøhovedstad. I 2015 var Oslofjorden renere enn på 100 år, etter lang satsing på å rense fjorden gjennom forskjellige tiltak, som for eksempel utplassering av hummer og andre skalldyr som på en naturlig, bærekraftig måte. Høyre vil prioritere arbeid for kartlegging og bevaring av biologisk mangfold i Oslo og Oslofjorden.

Mindre plast i havet
Som en sjøfartsnasjon, var det naturlig for Norge å ta et initiativ for å rydde opp all plasten i havet. Dagens borgerlige regjering har tatt et initiativ gjennom FN, som alle unntatt USA signerte, der det iverksettes tiltak for å hindre plast i havet. For et år siden foreslo Oslo Høyre en handlingsplan med konkrete forslag for å bekjempe engangsplast og marin forsøpling i Oslo. Blant annet foreslo vi å etablere en renovasjonstjeneste som rydder i fjorden vår og å belønne leverandører som tilbyr plastfrie alternativer. Oslo kommune kjøper inn for ca. 20 milliarder kroner i året og vi må bruke innkjøpene våre til å bekjempe plast i havet. MDG stemte forslaget ned.

Høyre har også tatt initiativ til at det etableres et avfallsanlegg for resirkulering av plast i Oslo-området. Både for å hindre at det havner i havet og for å bidra til etterspørselen etter gjenvunnet plast.

Siste nyheter