Høyre lanserer 10-punktsplan for å løfte ungdomsskolen i Oslo

Høyre lanserer 10-punktsplan for å løfte ungdomsskolen i Oslo

En av de største utfordringene i Osloskolen i dag er at elever på ungdomstrinnet opplever fallende motivasjon, gjør mindre skole- og leksearbeid, flere skulker og det er økt omfang og bruk av narkotika og vold.

Nyheter - Saida Begum. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Saida Begum. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

– Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er stor for mange elever. Derfor vil Høyre sette inn ekstra innsats allerede fra 5. klasse, slik at alle elever er rustet til å mestre overgangen til ungdomsskolen. Vi vil ha mer én-til-én-undervisning også i 5.-7. trinn. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Derfor vil Høyre tilby flere lærere etterutdanning, sier Oslo Høyres ordførerkandidat Saida Begum.

Det høye fraværet i ungdomsskolen er et tydelig tegn på at vi må sette inn tiltak for å løfte ungdomsskolen og sikre at elevene møter opp, fullfører og ikke minst trives på skolen. Oslo ligger på fraværstoppen på ungdomsskolen på landsbasis, med fravær på henholdsvis 18 prosent på 10. trinn.

Nyheter - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

– Ungdomsskolebudsjettene er for lave, og Oslo er blant kommunene i Norge som gir minst penger til undervisning på ungdomstrinnet. Høyre vil sikre at alle ungdomsskoler har gode nok budsjetter til å gi alle elever den skolegangen de har rett på. Derfor vil vi styrke økonomien til ungdomsskolene. Det betyr at skolene for eksempel kan ansette flere lærere, kjøpe inn nytt undervisningsmateriell eller ansette skolepsykolog, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.

I Oslo kommunes publikumsundersøkelse i 2018 er det hele 10 prosent færre (54 %) enn i 2014 som svarer at de er svært eller meget fornøyd med skoletilbudet i ungdomsskolen. NOVA-rapporten Ung i Oslo (2018) viser blant annet til at det fra 2015 til 2018 er tydelig nedgang i andelen ungdom som er fornøyd med skolen, samtidig som en økende andel på ungdomstrinnet skulker skolen. Det pekes også på at flere ungdommer involverer seg i problematferd der det utøves vold, mobbing og økt bruk av narkotika. De samme bekymringene fremheves også i Utdanningsetatens årsberetning for 2018.

Denne trenden må vi snu. Oslo Høyre foreslår 10 konkrete punkter for å løfte ungdomsskolen:

1.      Sikre at alle elever kan mestre overgangen til ungdomsskolen

For mange elever blir overgangen stor fra barneskolen til ungdomsskolen. Høyre vil sette inn ekstra innsats allerede fra 5. klasse, slik at alle elever er rustet til å mestre overgangen til ungdomsskolen.  Vi vil ha flere læringsspesialister og mer én-til-én-undervisning også i 5.-7. trinn. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Derfor vil Høyre ta vare på læreren.

2.      Flere skoletimer i norsk og matte

Fortsatt er det altfor mange barn som går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å klare seg i videre utdanning og i arbeids- og samfunnslivet. Vi må fokusere på de viktigste tingene for å sikre en skole som gir best mulig utgangspunkt for hvert enkelt barn. Derfor vil vi sette inn flere norsktimer og mattetimer i ungdomstrinnet.

3.      Styrke skolebudsjettene i ungdomsskolen

Ungdomsskolebudsjettene er for lave, og Oslo er blant kommunene i Norge som gir minst penger til undervisning på ungdomstrinnet. I dag får ungdomsskolene i Oslo 57.600 kroner per elev. Vi må sikre at alle ungdomsskoler har gode nok budsjetter til å gi alle elever den skolegangen de har rett på. Derfor vil vi styrke økonomien til ungdomsskolene med 83 millioner kroner, slik at skolene får 5.000 kroner mer å bruke per elev. Det betyr at skolene for eksempel kan ansette flere lærere, kjøpe inn nytt undervisningsmateriell eller ansette skolepsykolog.

4.      Flere profilskoler

Høyre er bekymret for at motivasjonen og læringen til Oslos elever i dag faller på ungdomsskolen. For å øke motivasjonen og læringsutbyttet til elevene, vil Høyre at det etableres flere profilskoler på ungdomstrinnet. Dette vil gjøre ungdomsskoletilbudet mer mangfoldig, slik at elever på ungdomstrinnet kan fordype seg på ulike områder. Spesialisering kan skape det unike og bidra til høyere kvalitet. Profilskoler kan være innen for eksempel realfag, idrett, språk eller kunst og kultur.

5.      Egne utviklingsmål

Det er viktig å sikre at alle elever får god undervisning uavhengig hvilken skole de går på. Derfor vil vi at det på ungdomstrinnet skal innføres egne utviklingsmål for hver enkelt elev. Nordseter skole i Oslo er et godt eksempel på hvordan det ledelsen jobber systematisk med å følge opp hver enkelt lærer på sine utviklingsmål og stiller de samme krav til sitt arbeid med lærernes læring, som det stilles til lærernes jobbing med elevenes læring.

6.      En skole for alle, også for de sterke elevene

Høyre er opptatt av at alle elever skal få utfordringer å strekke seg etter. Dette gjelder både for de svake, men også for de sterke elevene. Derfor vil vi tilrettelegge bedre for barn med høyt læringspotensial. Alle elever fortjener en meningsfull skolehverdag av høy faglig kvalitet og med utfordringer å strekke seg etter. Derfor vil vi sørge for mer tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial, og legge til rette for at flere elever kan få muligheten til å ta enkeltfag eller skoleår på et høyere nivå.

7.      Mer dybdelæring

For mange elever er ikke godt nok forberedt på overgangen til videregående skole. For å styrke læringen gjennom hele ungdomstrinnet og sikre at elevene er best mulig rustet til å mestre overgangen til videregående og fullføre skoleløpet, vil vi at det satses mer på dybdelæring. Dybdelæring er mer enn faglig fordypning, og gjør elevene i stand til å forstå sammenhenger og reflektere over kunnskapen på ulike måter.

8.      Innføre fraværsgrense

Fraværet i ungdomsskolen er for høyt. Det går ut over læringen til den enkelte elev, men det går også ut over klassemiljøet og undervisningen. For å følge opp elever med for høyt fravær ønsker vi at det settes en fraværsgrense som utløser tiltak som ekstra skole-hjem-samtaler eller ekstra oppfølging med kontaktlærer, helsesykepleier eller skolepsykolog. Slike tiltak kan for eksempel utløses ved fravær over 15 %, men det må også kunne utvises skjønn i hvert enkelt tilfelle.

9.      Økt bruk av læringsteknologi

Skolen skal bidra til at elevene kan håndtere og gripe mulighetene i et gjennomdigitalisert samfunn. Digitale hjelpemidler i undervisningen kan bidra til å øke nysgjerrigheten, læringen og læringsgleden til elevene. Læringsteknologi brukes til å løfte nivået på elevenes grunnleggende kunnskaper. Derfor vil Høyre at ungdomsskolene i Oslo skal være en testarena for læringsteknologi. Dette kan være for eksempel bruk av VR-briller, ipad eller andre digitale hjelpemidler.

10. Styrke skole-hjem-samarbeidet

For sikre elevenes læring, motivasjon og trivsel er det viktig å fokusere på et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Høyre vil innføre skriftlige halvårlige tilbakemeldinger på hvordan eleven har på skolen, både faglig og sosialt.

 

Fakta om fravær i ungdomsskolen:

På 10. trinn er andelen elever med fravær over 15 dager høyest i landet i Hordaland og Oslo, med hhv 18 og 17 prosent. 952 elever i Oslo har over 15 dager fravær i 10.trinn. Her er alle tallene: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/fravaer-i-ungdomsskolen/

Siste nyheter