Høyre med flere gjennomslag i revidert Oslo-budsjett

Bilde av Oslo rådhus

I gårsdagens bystyremøte ble revidert Oslo-budsjett for 2018 behandlet. Høyre fremmet en rekke egne forslag, både alene og sammen med de andre borgerlige partiene Venstre, Krf og Frp. 

Høyre, med James Stove Lorentzen i spissen, har jobbet for at Oslo kommune skal introdusere et «leie-til-eie» program som gir brukere av kommunale boliger muligheter til å eie sin egen bolig.

Det å eie egen bolig gir større trygghet og økt økonomisk selvstendighet, og Høyre mener at også de som bor i kommunale boliger bør få mulighet til å kunne eie sin egen bolig.

Høyres engasjement i denne saken førte til et omforent forslag som ble enstemmig vedtatt i bystyret, og byrådet har nå forpliktet seg til å vurdere mulige løsninger for bruk av leie-til-eie i kommunale boliger.

Bedre varslingsrutiner

Pia Farstad von Hall foreslo nye tiltak for å bedre varslingsrutinene i saker om seksuell trakassering blant kommunens ansatte.

Høyre fikk gjennomslag hos byrådspartiene om at kommunen skal arbeide for en god varslingskultur, og at det skal sikres anonymitet ved varsling.

I tillegg foreslo Høyre en rekke forslag som ble nedstemt av byrådspartiene og Rødt:

Sammen med Venstre og Krf foreslo Høyres bystyregruppe å sette av 50 millioner ekstra for å doble innsatsen med å skape trygge bomiljøer for barn og unge, og for å bekjempe den økende ungdomskriminaliteten siden 2015 i enkelte deler av byen.

Høyre ønsker blant annet å utvide fritidsklubbenes tilbud og åpningstider, støtte til fritidsaktiviteter, tilbud om sommerjobb til ungdom i utsatte områder, sette inn innsatsteam ved skolene og flere andre kriminalitetsbekjempende og forebyggende tiltak.

I tillegg foreslo Høyre å sette av midler til styrking av grunnfinansieringen for grunnskolene, gjeninnføring av det kommunale lærlingtilskuddet, utvidet familierabatt på kollektivreiser, ekstra midler til reasfaltering, renhold av gater og parker, samt avvikling av eiendomsskatten på boliger.

Siste nyheter