Høyre ønsker ikke trikk i Bygdøy Allé

Høyre gikk i tirsdagens BU-møte hardt ut mot Bymiljøetatens konseptvalgutreding (KVU) for Bygdøy alle. KVUen anbefaler å fjerne to trikkelinjer gjennom Frogner og erstatte disse med en trikkelinje i Bygdøy allé. Dette er ikke bare en svært dyr, men også en svært dårlig idé.

Kostbart inngrep og dårligere kollektivtilbud

For Frogner er trikken et kollektivtilbud som betjener lokalbefolkningen med relativt kort avstand mellom holdeplassene. Med hyppige avganger hvert tiende minutt får innbyggerne et godt tilbud. Forslag til trikk i Bygdøy allé innebærer at flere lokale holdeplasser blir borte og skal erstattes med en trikk som skal gå i ekspressfart mot sentrum. Med andre ord betyr det et stort og svært kostbart inngrep i gaten samtidig som vi får et dårligere kollektivtilbud tilbake.

Forslaget ser ut til å legge opp til økt buss- og biltrafikk i Drammensveien til fordel for Bygøy allé . Vi ønsker at gjennomgangstrafikken reduseres betydelig i Bygdøy allé og at bussene som ikke tar på passasjerer (de grønne bussene som kjører til og fra Akershus) skal finne en annen trasé. Men ved å flytte busstrafikken til Drammensveien løser vi ikke de trafikale utfordringene i bydelen, vi bare flytter problemet. Først når Fornebubanen står klar og busstrafikken kan reduseres vil det merkes en stor nedgang i trafikken.

Reduser trafikken i Bygdøy Allé!

Målet med en oppgraderingen av Bygdøy allé må være å redusere gjennomgangstrafikken i gaten, redusere fartsgrensen, beholde alléen med trær på begge sider og gi syklende bedre fremkommelighet. Samtidig må trikken gjennom Frognerveien og Drammensveien gå slik den gjør i dag.

Høyre har i BU også gått sterkt imot forlag om å flytte Briskebytrikken til Solli plass via Skovveien, noe som også vil være et dyrt, upraktisk og uhensiktsmessig grep.

Liten støtte i lokalmiljøet

Under arbeidet med denne utredningen var det ikke akkurat stor stemning for å legge om trikken til Bygdøy allé blant beboere, næringslivsrepresentanter, velforeninger eller lokalpolitikere, selv om dette var et av alternativene. Mange av oss regnet nok med at dette alternativet ville komme langt bak i prioriteringslisten. Likevel er det dette, som fremstår som skrivebordsteori, som nå blir anbefalt.

Frogner Høyre er først og fremst opptatt av å ivareta gatens og strøkets egenart og nærmiljø på en bedre og mer helhetlig måte.

Siste nyheter