Høyre vil ha en ny vurdering av sykkelveien på Bygdøy

Databilde av sykkelveien

Tekst:  Høyres bystyrerepresentanter Eirik Lae Solberg, gruppeleder og leder av Samferdsels- og miljøkomiteen og Ola Kvisgaard, leder av Høyre i Frogner bydel

I 2003 startet arbeidet med en reguleringsplan for sykkelvei med fortau fra Bygdøylokket til hovedinngangen på Folkemuseet.  I 2008 er Plan- og bygningsetaten forslagsstiller for reguleringsplanen hvor veien er redusert i bredden for å tilfredsstille Riksantikvarens krav når det gjelder inngrep i kulturlandskapet.  Reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i 2010. På grunn av innsigelser til planen ble den sendt til Miljøverndepartementet, hvor den ble stadfestet samtidig som fredningsforskriften for Bygdøy i 2012.  Bymiljøetaten startet arbeid med byggeplan i januar 2014.  Forslaget vil innebære at mange trær må felles og at det gjøres andre betydelige terrenginngrep.

Flere forslag til endringer 

I debatten om sykkelveien har det blitt spilt inn ulike konkrete forslag til endringer
·         Grev Wedels vei har vært nevnt som en alternativ rute, men den oppfyller ikke kravene til et moderne sykkelveinett med helårsdrift.
·         På vegne av aksjonsgruppen har landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim også utformet et forslag til justert sykkelveiløsning på Bygdøy.

 

Bjørbekk & Lindheims forslag har gode visuelle grep og innebærer at sykkelveien legges på den andre siden av tre-rekken og innebærer derfor at betydelig færre trær må hugges. Det betyr også at det etableres en grøntrabatt med trær som bryter opp inntrykket av en svært bred vei. En slik løsning gjør det også lettere å tilpasse sykkelveien til høydeforskjeller i landskapet og reduserer behovet for terrenginngrep.

Samtidig blir det samlede arealet som beslaglegges av bilveien og sykkelveien når tre-rekken mellom beholdes mer arealkrevende enn om trærne hugges og sykkelveien legges inntil bilveien. Bymiljøetaten mener det er sannsynlig at forslaget derfor krever ny reguleringsplan. Etaten vurderer det også som sannsynlig at Riksantikvaren vil reise innsigelse mot en slik løsning og reiser spørsmålet om det er mulig å ta vare på trærne når de blir stående mellom bil- og sykkelveien. Det alternative forslaget legger også opp til at gang- og sykkeltrafikken samles. Det gjør løsningen mindre tilrettelagt for sykling i høy fart.

 Trafikksikkerhet 


Trafikksikkerhetsmessing er begge løsninger en kraftig forbedring av dagens situasjon, men med ulike fordeler og ulemper. Et spørsmål som er reist er om ikke sykkelveien burde nedjusteres fra krysset Bygdøyveien/Museumsveien/Strømsborgveien slik at Musebakken kan skjermes for inngrep.  Det må også utredes om sykkelveien kan videreføres enten fra Bygdøyveien langs Strømsborgveien forbi Bygdøy kirke og frem til Kongeskogen barnehage/Bygdøy skole eller langs «stien» fra Bygdøy Konsgård til Kongeskogen barnehage.  Derfra kan gang- og sykkel

stien tilsluttes Holsts vei og andre etablerte og gode gang- og sykkelveier i Kongeskogen med forbindelse til Huk og Paradisbukta.  En slik løsning vil både gi trygg gang- og sykkelvei fra Bygdøy skole til sentrum og fra Kongeskogen til sentrum. 

Interessante forslag som  bør utredes 

Høyre mener aksjonsgruppens forslag har interessante forslag som bør utredes.  Så snart klagesaken som ligger i Klima- og miljødepartementet er ferdigbehandlet vil Høyre be om at det legges fram en sak der forslaget fra landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim utredes grundig. Forslaget med eventuelle nødvendige justeringer må så vurderes opp mot bymiljøetatens forslag til sykkelvei på Bygdøy.

 Høyre mener vi kan og bør ta oss tid til disse viktige vurderingene før byggearbeidene starter.

Mandag 5.12.2016 

Siste nyheter