Høyre vil verne Osloskolene fra kutt

Høyre foreslår å legge inn friske midler i skolebudsjettet til grunnfinansiering ved alle skoler over hele byen.

Høyre foreslår å sette av mer penger slik at ingen skoler i Oslo blir tvunget til å kutte undervisningstilbudet eller si opp lærere midt i skoleåret.

Som politikere har vi en plikt til å sørge for at alle barna får et godt skoletilbud, uansett hvor de bor i byen. Det er tverrpolitisk enighet om at enkelte skoler i Oslo har spesielle utfordringer som krever ekstra ressurser.

Høyre er derimot uenig med byrådet om at man må gjøre velfungerende skoler dårligere for å løfte og styrke de skolene som sliter.

Et nødvendig minimum

Høyre foreslår derfor at det settes av mer penger til skolene i neste års Oslobudsjett, slik at de skolene som sliter mest kan få ekstra ressurser uten at det samtidig er nødvendig å kutte i budsjettene de skolene som fungerer bra .

Dessverre får ikke Høyre flertall i bystyret for våre forslag som ville ha sikret at alle skolene i Oslo har et nødvendig minimum for å drive god undervisning.

Istedenfor å bevilge mer penger til skolene, vil bystyreflertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt tvinge de skolene som har best resultater til å kutte i sine budsjetter, slik at disse pengene kan brukes på skolene som har svakere resultater.

Nyheter - Saida Begum. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Saida Begum. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Skole er ikke prioritert fra byrådet

Det er en ærlig sak at bystyreflertallet med Arbeiderpartiet ikke ønsker å prioritere skolene, og at byrådet for tredje år på rad har lagt frem et budsjettforslag som kutter i skolebudsjettet. Men da bør de også være ærlige nok til å stå for disse kuttene.

Høyre er bekymret for situasjonen i Osloskolen. Både for hva elevene skal sitte igjen med av faglig utbytte etter endt skolegang, og for den økonomiske situasjonen ved hver enkelt skole.

Særlig gjelder det mange av skolene som i dag kan vise til de beste resultatene samtidig som de drives mest effektivt i landet, og som nå skal «belønnes» med budsjettkutt.

Den bekymringen deles av både rektorer, driftsstyrer, medlemmer av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) , utdanningsforbundet og kommunens egen utdanningsetat.

Det er tilsynelatende bare én person som mener at ingen har noe å klage på og det er skolebyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Kutter budsjett for tredje år på rad

Den mest alvorlige og villedende påstanden fra Dahl er den om at alle Osloskolene nå har mer penger å rutte med fordi skolebudsjettet har økt med 1,8 milliarder kroner under nytt styre.

Det er et grovt forsøk på manipulering av tall for å skjule det faktum at dagens byråd for tredje år på rad kutter i skolebudsjettet.

For 50 år siden kostet en Krone-Is 1 krone, men det betyr ikke at du i dag får to for 2 kroner. Det forstår alle, men det er nøyaktig slik skolebyråden argumenterer.

Det totale budsjettet for Oppvekst og kunnskap som ble vedtatt i desember 2014 var på om lag 11,1 milliarder kroner. Budsjettet som skal vedtas nå i desember er på nesten 12,9.

Ganske riktig en differanse på 1,8 milliarder kroner.

Styrker ikke tilbudet

Problemet er at de 1,8 milliardene i differanse ikke er en reell styrkning av Oslo-skolene, men penger som går til å dekke kostandene for lønns- og prisstigning og et økt antall elever.

Det er altså ikke snakk om friske penger som går til å styrke det eksisterende tilbudet.

Dette er ikke en påstand fra Høyre, det er Arbeiderpartiets finansbyråd Robert Steen som har regnet ut dette på spørsmål fra Høyre om hva de 1,8 milliardene har blitt brukt til.

De som har minst får mindre

Faktum er den at det rødgrønne byrådet foreslo et kutt på 49 mill. kr i skolebudsjettet for 2017, og har foreslått et ytterligere kutt på 45 mill. kr for skolebudsjettet for 2018.

De kuttene enkeltskoler i Oslo vil oppleve, om byrådet får gjennomslag for sin politikk, er et resultat av redusert skolebudsjett og at byrådet foreslår kraftigere skjevfordeling av skolebudsjettet.

I stedet for å styrke grunnfinansieringen ved alle skoler for å sikre likeverdig undervisningstilbud over hele byen, så velger byråden å ta midler fra skoler som allerede mottar minst ressurser pr. elev for å gi til mer ressurser til andre skoler.

Høyre foreslår istedenfor å legge inn friske midler i skolebudsjettet til grunnfinansiering ved alle skoler over hele byen.

Budsjettkutt 1. januar 2018

I oktober våget ikke 22 Oslorektorer sitte stille lengre, og gjennom en felles kronikk i Aftenposten advarte de mot konsekvensene av byrådets forslag til endring av det som heter ressursfordelingsmodellen.

Den avgjør hvor mye hver enkelt skole skal få betalt for å gi den enkelte elev med sine ulike utfordringer og behov den skolegangen de har krav på. Disse endringene blir nå stemt gjennom i bystyret av AP, SV, MDG og Rødt.

Det innebærer at mange skoler vil få til dels betydelige budsjettkutt med virkning fra 1.januar 2018.

Svært beklagelig situasjon

Trolig må mange av dem si opp lærere midt i skoleåret, eller redusere undervisningstilbudet. Dette er dobbelt beklagelig og helt uforståelig når vi vet at det fra kommende høst vil fases inn en lærernorm i Osloskolen etter budsjettforliket på Stortinget.

Høyre har foreslått å utsette hele saken og heller behandle ressursfordelingsmodellen når vi kjenner konsekvensene av den nye lærernormen, men det ønsker ikke de rødgrønne partiene. 

Det synes vi er svært beklagelig for skolene, og elevene.

Siste nyheter