Høyre viser vei til en utslippsfri Oslofjord

Høyre viser vei til en utslippsfri Oslofjord

Høsten 2019 blir Nesoddbåtene utslippsfrie. Det er en seier for byen, for klimaet – og for Høyre.

Politiske prosesser på Rådhuset kan virke fjernt for de fleste. Man fattet beslutninger som har stor betydning for vanlige mennesker, kanskje uten at de er klar over det selv? I denne saken ønsker vi å vise til et godt eksempel på viktigheten av en velfungerende opposisjon.

Vi må to år tilbake i tid, til september 2016. Da behandlet bystyret et privat forslag fra Eirik Lae Solberg og Pia Farstad von Hall om å utvikle en strategi for bruk av elektriske ferger i Oslofjorden og tilrettelegging av landstrøm. Her ber Høyres representanter byrådet fremme en handlingsplan for hvordan Oslofjorden kan bli utslippsfri.

– For Høyre er det viktig å prioritere politiske saker som skaper bedre luft i Oslo. Vi vet at utslipp fra skipstrafikken kan være et problem, særlig på dager med stillestående luft. Derfor er det viktig for kommunen å ha en handlingsplan som gjør noe med det problemet, sier Pia Farstad von Hall i Høyres bystyregruppe.

Landstrøm hjelper

Handlingsplanen kom i høst, og ble vedtatt av bystyret 14. november. Det er bra og viktig at en slik plan nå er på plass. For å nå Oslos klimamål er det nødvendig å kutte alle former for utslipp i byen.

Det er utenriksfergene, altså Stena Line, DFDS og Color Line, som bidrar til de største klimautslippene i Oslo havn. Den viktigste prioriteringen for å få ned utslippene var altså å få disse skipene til å gå over til utslippsfrie løsninger, og i første omgang til å benytte seg av landstrøm. Fergeselskapene har vist stor vilje til omlegging, og allerede i 2012 hadde Color Line installert landstrøm til begge sine skip som går til Oslo.

DFDS og Stena Lines skip er eldre, og det er dermed vanskeligere å bygge om skipene slik at de kan kobles til landstrøm. I februar 2018 søkte Stena Line Enova om støtte til å bygge om sitt skip slik at det kan tilkobles landstrøm i Oslo. I tillegg har DFDS allerede innført NOx-reduserende tiltak på sine skip, som har redusert disse utslippene med 80 %.

Høsten 2016 søkte Oslo Havn om støtte fra Enova til landstrøm for utenriksfergene.

– Det vil i løpet av 2019 være et tilbud for alle de fem utenriksfergene til å koble seg på landstrøm. Innen 2020 vil alle utenriksfergene, som alene står for dobbelt så store årlige klimagassutslipp i havneområdet som alle andre skip i havna til sammen, være koblet til landstrøm, understreker Pia Farstad von Hall.

Ambisiøs blå miljøpolitikk

Men tilbake til Nesoddbåtene. Når disse nå blir helelektriske, spares miljøet for 6000 tonn CO2 årlig. Dette ville ikke skjedd så fort, om ikke Høyre i utgangspunktet hadde tatt initiativ til dette i 2016, og fortsatt presset da saken kom opp i samferdsel – og miljøkomiteen nå i høst. I 2016 var byrådet avvisende til at Nesoddsambandet kunne bli utslippsfritt i løpet av de neste årene. Høyre klarte likevel å få bystyret med på en målsetting om et utslippsfritt Nesoddsamband.

– Høyre tok initiativ til å gjøre Oslofjorden renere, et forslag det er vanskelig å være uenig i. Da byrådets handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn nå ble vedtatt, vil disse tiltakene være med på å gjøre Oslofjorden utslippsfri innen 2050. Vi har ikke fått noen indisier på at byrådspartiene ville tatt det samme initiativet selv, sier Farstad von Hall.

Tvert imot stemte byrådspartiene ned forslag fra Høyre om å øke ambisjonen for planen. Handlingsplanens mål er nå at Oslo havn skal være utslippsfri innen 2050, noe som er pussig når byrådet har et mål om å kutte 95% av klimautslippene innen 2030. Hvorfor skulle ikke Oslo havn være tilnærmet utslippsfri på samme tidspunkt? Dette er nok et eksempel på at det er for liten sammenheng mellom byrådets mål og tiltak i klimaarbeidet.

– Derfor foreslo Høyre flere ambisiøse tiltak for å få havna utslippsfri innen 2030. Vi vil blant annet innføre en sterkere miljødifferensiering av havneavgiften, slik at det skal bli økonomisk gunstig å legge om til miljøvennlig drift, fremhever Pia Farstad von Hall.

Vi får ta de seirene vi kan, på våre egne og miljøets vegne!

 

Siste nyheter