Høyres alternativ for et mer fremtidsrettet Oslo

I dag legger Oslo Høyre frem vårt alternativ til byrådets Oslobudsjett for 2018. Budsjettet vårt viser at Høyres politikk er et tydelig alternativ til den politikken det røde byrådet fører i Oslo.

Satser på Osloskolen

Høyres største satsing i Oslo er skolen. Osloskolen er landets beste skole, men vi ser nå at det røde byrådet gjør en rekke grep som vil komme til å svekke Osloskolen.

For Høyre er utdanning av barna våre en av kommunens viktigste oppgaver. Derfor setter vi av 46 millioner kroner til å styrke grunnfinansieringen for skolene.

I tillegg setter vi av betydelige midler til tilpasset undervisning for de elevene som trenger ekstra oppfølging, ekstra midler til kommunalt lærlingtilskudd, og vi gjeninnfører en ekstra undervisningstime i 5.-7. trinn, som vil sikre mer læring og kunnskap for elevene.

Les bystyregruppens forslag til Oslobudsjett for 2018 (PDF)

Storstilt oppussing av barnehager

Barnehagen er den viktigste arenaen for å sikre læring og integrering i forkant av skolestart. Derfor er det viktig å sikre at barnehageansatte har gode nok norskkunnskaper. Høyre vil prioritere ekstra norskopplæring for barnehageansatte som trenger det.

I tillegg ønsker Høyre å legge opp til en storstilt oppussing av Oslos kommunale barnehager.

Vi setter av 250 millioner kroner for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og for å sikre at barna våre har moderne, rene og trygge barnehager å leke i.

Øker kollektivtilbudet

Oslo kommune skal kutte byens utslipp med 50 prosent innen 2030, både for å bekjempe klimaendringene og for å få bedre byluft. Da må vi prioritere bærekraftige løsninger og sikre god kapasitet i kollektivtrafikken. Høyre foreslår å sette av 25 millioner kroner ekstra til flere avganger kollektivtrafikken.

I tillegg setter vi av midler til en innovasjonspott, som skal gi blant andre Ruter mulighet til å teste ut nye, innovative løsninger i kollektivtransporten.

Vi foreslår også at familierabatten som gjelder i helgene skal utvides til også å gjelde hverdager utenom rushtid.

Les bystyregruppens forslag til Oslobudsjett for 2018 (PDF)

Opptrappingsplan for rus

En av Høyre-regjeringens storsatsinger nasjonalt har vært innen rusomsorgen, og det har blitt lagt frem en opptrappingsplan for rusfeltet som skal bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene.

Høyre setter av midler for å gjennomføre opptrappingsplanen, og for å sikre at de nye pakkeforløpene for rus og psykisk helse blir gradvis innført i 2018.

Eiendomskatten fjernes med Høyre

Med Høyres alternative budsjett ville vi styrt Oslo i en retning med mer fokus på gode løsninger innen barnehage, skole, kollektivtransport og helse. Og alt dette gjør vi samtidig som eiendomskatten skal fjernes.

Byrådet har over tre år gradvis innført en eiendomsskatt på boliger og næringseiendom som blir stadig dyrere for innbyggerne å betale. I 2018 legger Høyre opp til at hele eiendomsskatten på bolig fjernes.

Med Høyre kan innbyggerne være trygge på at Oslo styres på en god, varm og grønn måte – også uten å kreve at innbyggerne skal betale ekstra skatt.

Les bystyregruppens forslag til Oslobudsjett for 2018 (PDF)

Siste nyheter