Høyres forslag til kvalitetsreform for Oslos barnevern

Høyres forslag til kvalitetsreform for Oslos barnevern

Barnevernet er en tjeneste som skal ivareta de mest utsatte i byen vår. De skal ivareta barns trygghet og gi tilrettelagt tilbud og omsorg til svært ulike barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

– I 2019 har det vært et økt fokus på det norske barnevernet, dessverre med negativt fortegn. I en storby som Oslo er det dessverre alt for mange barn og unge som trenger vår hjelp. Hvert år får ca. 4.000 barn hjelp av barnevernet, og i underkant av 300 barn ble hasteflyttet ut fra sine familier, sier Oslo Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget, James Stove Lorentzen.

– De som jobber i barnevernet i Oslo gjør en god og viktig jobb. Men måten barnevernet er organisert på i Oslo legger ikke til rette for å bygge opp og samle den kompetansen som er nødvendig for å lykkes med arbeidet deres. I dag er det hver enkelt bydel som har ansvar for barneverntjenesten, fortsetter James Stove Lorentzen.

Det er i dag mye som tyder på at barnevernet ikke i tilstrekkelig grad klarer å levere en tjeneste som er godt nok tilpasset det enkelte barn. Barne- og familieetaten meldte i årsmeldingen for 2018 at «Etaten erkjenner at en ikke i tilstrekkelig grad har klart å omstille våre tilbud i det tempo som bydelene har hatt behov for – vi har blant annet ikke et utredningstilbud til ungdommer.»

– Det er for store variasjoner mellom bydelene om hvem som følges opp og hva slags tilbud disse får. Fagmiljøene blir for små. Vi kan ikke ha det slik at tilbudet et sårbart barn får skal avhenge av hvilken bydel det bor i, sier James Stove Lorentzen.

Høyre ønsker en kvalitetsreform for barnevernet i Oslo. Byen vår har de største problemene, men vi har også store ressurser. Oslo skal derfor ha landets beste barnevern.

– Vi ønsker større, mer robuste fagmiljøer fordelt på færre kontorer spredt utover byen som sikrer barn lik hjelp uavhengig av hvor de bor. Barne- og ungdomskriminaliteten kan ikke løses innenfor kriminalomsorgen alene. Skal vi lykkes må vi ha et barnevern som er i stand til å møte de komplekse utfordringene barna sliter med, sier James Stove Lorentzen.

– Vi har fremmet 9 forslag, blant annet ønsker vi en omorganisering av barnevernet der Barne- og familieetaten styrkes og får et større ansvar. Vi mener at det trengs å forbedre kartleggingen av det enkelte barns utfordringer og behov før tiltak iverksettes. Videre er det viktig å tilpasse turnusordninger etter barnas beste.

Våre forslag ble ikke vedtatt, men et samlet bystyre ble enige om å be byrådet: «legge fram en sak om organiseringen av barnevernet i Oslo. Saken bør blant annet omhandle oppgavefordeling mellom Barne- og familieetaten og bydelene, hvordan kommunen kan sikre gode fagmiljøer, barnevernets finansieringsmodell i Oslo og hva slags institusjonstilbud kommunen bør ha. Saken legges fram for bystyret innen utgangen av andre kvartal 2021» i tillegg ble det vedtatt: «Bystyret ber byrådet legge frem en statusoppdatering for utvalget våren 2020». Dette må sies å være en seier for vårt initiativ og vi får nå muligheten til å være med på å styrke Oslos barnevernstjenester, avslutter James Stove Lorentzen.

Siste nyheter