Høyres Oslo; Mer til skolen, miljøet og trygghet for innbyggerne

Høyre vil ha en mer miljøvennlig by med prioritering av skole, trygghet og valgfrihet i kommunens tilbud. Det er de viktigste hovedprioriteringene i Oslo Høyres budsjettforslag for 2020.

En skole der elevene lærer det viktigste

Nyheter - Øystein Sundelin Foto: Oslo kommune/Sturlason

Øystein Sundelin Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Vi trenger ny kunnskap og kloke hoder for å løse de store utfordringene i fremtiden. Høyre vil ha en Osloskole der elevene utfordres faglig, motiveres og trives. Vi ser at byrådet i de litt over 4 årene de har styrt ikke prioriterer barn og unge i Osloskolen. Derfor satser Høyre tungt på norsk, engelsk, matte og naturfag i Oslo skolen. Vi vil også gi ungdomsskolen et løft og styrke skolebudsjettene ved å sette en nedre grense for hva en skole kan driftes for, sier Øystein Sundelin, gruppeleder for Oslo Høyre i bystyret.

I budsjettet for 2020 setter vi elevenes grunnleggende ferdigheter først. Høyre vil satse på fagene norsk, engelsk, matte og naturfag fordi dette er grunnlaget for elevenes videre utdanning og opplæring. Barna som ikke snakker godt nok norsk til å følge undervisningen, skal vi hjelpe allerede i barnehagen så de kan skjønne læreren ved skolestart.

I dag har mange Osloskoler alt for lite penger, som igjen går utover barnas læring. Høyre vil styrke skolebudsjettene i grunnskolen og i videregående skole. Vi vil sette en nedre grense for hva en skole kan driftes for, og øke elevsatsen. Oslo ligger på fraværstoppen på ungdomsskolen på landsbasis. Høyre mener det er på høy tid å gi ungdomsskolen et sårt etterlengtet løft, slik at vi kan sikre at elevene møter opp, fullfører og trives på skolen.

En trygg by, der ungdomskriminaliteten ikke slår rot

Siden 2015 har det vært en sterk vekst i ungdomskriminaliteten i Oslo. Det har aldri vært flere unge gjengangere enn i 2019, og disse er involvert i nesten 2 av 3 anmeldelser med flere gjerningspersoner.

Ungdom som har begått kriminalitet må gis mulighet til å komme på rett spor.  Høyre vil tilby ungdom som sliter, et 11. frivillig skoleår. Vi vil gi elever som faller ut av skolen tilbud om et alternativt skole – og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid. For å få en tryggere by, vil vi styrke Natteravnene.  SaLTo-samarbeidet (Sammen lager vi et trygt Oslo) er viktig for samhandlingen i det offentlige, og samtidig er familiene, frivilligheten og arbeidslivet nødvendig for at unge blir inkludert i et annet liv enn det kriminelle. 

En klima – og miljøvennlig by

Nyheter - Anne Haabeth Rygg Foto: Oslo kommune/Sturlason

Anne Haabeth Rygg Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Høyre vil gjøre det enda enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor vil vi bygge ut flere ladestasjoner, flere kollektivlinjer og avganger over hele byen. Vi vil også ha mer valgfrihet inn i omsorgen, fordi både private, offentlig og ideelle velferdstilbydere skal få mulighet til å utvikle tjenestetilbudet til det beste for de som trenger det, sier Anne Haabeth Rygg, Oslo Høyres talsperson for finans i bystyret.

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid med innbyggere og næringsliv. For at det skal være lett å velge elbil, vil vi bygge ut 1250 nye ladestasjoner.

Høyre vil at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. At Oslo er valgt til å være Europas miljøhovedstad to ganger, er resultat av langsiktige og bevisste miljøprioriteringer i kommunen gjennom mange år. En omfattende kollektivsatsning, kjøp av nye t-banevogner og trikker, krav om landstrøm fra skip og ferger, elbilfordeler, innføring av piggdekkgebyr, innføring av bysyklene og mange andre tiltak er eksempler på dette.

Sjef i eget liv, valgfrihet i tjenestetilbudet

Vårt utgangspunkt er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene. Mennesker er forskjellige, og har forskjellige behov. Brukermedvirkning må derfor stå sentralt i kommunens dialog med innbyggerne. Behandlingsapparatet må bygges opp rundt dette, og brukerne må få oppleve at de har reell medbestemmelse over eget liv og avgjørelser som skal fattes om dem.

Høyre vil gi innbyggere frihet til å gjøre egne valg blant et mangfold av tjeneste- og velferdstilbud. Innovatører, entreprenører og varme hender fra både private, ideelle og offentlige velferdstilbydere skal få mulighet til å utvikle tjenestetilbudet sitt til det beste for de som trenger dem. Reell valgfrihet sikres bare når det er flere aktører som tilbyr velferdstjenester, og når det offentlige samtidig finansierer de tjenestene som innbyggerne trenger.

Grønne og effektive hverdagsreiser

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid med innbyggere og næringsliv. Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo. Derfor er satsing på kollektivt en forutsetning for å nå målet om 95% reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenliknet med 1990-nivå.

Skal flere velge å la bilen stå, må kollektivtransporten ha hyppige avganger og lite forsinkelser og problemer. Høyre vil takke ja til regjeringens tilbud om en storstilt satsning på å bedre transportsystemene i Oslo. Dette utgjør 336 millioner kroner, som byrådet takker nei til. Vi vil prioritere å øke antall avganger i kollektivtransporten. Ved å bygge prosjektene i Oslopakke 3, vil vi ha en ny sentrumstunnel for t-banen, Fornebubane, baneløsning for Nedre Romerike, tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen, Røa-tunnel, lokk over E6 Furuset, Filipstadtunnel, Manglerudtunnel og modernisering av E18/Vestkorridoren.

Hele budsjettforslaget for 2020 fra Oslo Høyre kan lastes ned her.

Siste nyheter