Høyres program for Ullern bydelsutvalg 2019-2023

Program for Ullern Høyre i bydelsutvalget for bydel Ullern 2019-2023: Ullern – den blågrønne bydelen Stem Høyre! • Som fortsatt vil kjempe for å bevare og videreutvikle Ullerns identitet. Vi vektlegger sosial omsorg, gode oppvekstsvilkår, et aktivt kulturtilbud, økt satsing på frivillighet og lokalt engasjement, bevaring av småhusområdene og fokus på miljøet. Grønn bydelsutvikling: • Husebyskogen må fredes. • Vannbehandlingsanleggets administrasjonsbygg skal legges på Statnett-tomten. • Sikre lokal medbestemmelse i byutviklingssaker • Smestad-området må bevares som småhusbebyggelse – stramme inn småhusplanens fortetningsgrad • Avvise planlagt gigantutbygging på Statnett-tomten (Montebello- Husebyplatået) • Skrinlegge forslaget om at E-18 føres gjennom Sollerud-Lysaker i to plan. • Beboerparkering må tilpasses lokale behov • Hoffselven må gjøres mer tilgjengelig for turgåere. • Etablere gang- og sykkelsti over Mærradalen – mellom Ullernåsen og Montebello. Den bør henges på dagens T-bane-bro. • Sikre fortsatt tilgang til sjøen for allmenheten • Kollektivtransporten er det viktigste virkemidlet for reduserte klimagass-utslipp. Et sterkt omsorgstilbud: • Det skal være valgfrihet i omsorgstjenestene – kvalitet må gå foran ideologi. • Styrke omsorgstilbudet for alle dem som ønsker å bo lengst mulig hjemme • Øke tilbudet av lokale sykehjemsplasser og forsterke rehabiliteringstilbudet • Hjemmetjenestene skal videreutvikles, særlig med tanke på digitale hjelpemidler • Boliger for eldre og folk med spesielle behov må økes i antall i Ullern. • Bydelens seniorsentre må videreutvikles • Bydelen må i økende grad bli tilrettelagt for universell utforming Bydelen for barn og ungdom: • Snarest få på plass en ny flertrinnskole (1 – 10) på Hoff • Flere barnehageplasser for de aller yngste • Fortsatt aktiv støtte til Ullerns idrettsorganisasjoner/foreninger, samt andre frivillige organisasjoner knyttet til ungdomsarbeid • Økt satsing på skolehelsetjenesten • Ungdomsklubben Stoppestedet må styrkes og videreutvikles • Opprette barne- og ungdomsklubb på Hoff • Arbeide for et svømmeanlegg i Skøyenområdet. Og den kommunale eiendomsskatten på boliger skal fjernes i løpet av bystyreperioden. Ullern skal fortsatt være den blågrønne bydelen. Derfor må du stemme Høyre. ——————– Klare for Ullern bydelsutvalg! Her er Ullern Høyres valgliste ved valget til bydelsutvalg for Ullern 2019-2023: 1. Carl Oscar Pedersen (med stemmetillegg) 2. Susanne Klafstad (med stemmetillegg) 3. Ingrid L. Hopp (med stemmetillegg) 4. Tore Strandskog (med stemmetillegg) 5. Liv Bugge Wilhelmsen 6. Jan S. Levy 7. Roger Mollan-Olafsen 8. Kristin Urbye 9. Egil Alnæs 10. Birgit Osnes 11. Jan Terje Bakler 12. Siri Gulseth 13. Nicolas Wong 14. Nina Berglann Torgersen 15. Terje C. Helsingeng 16. Hilbert Eilertsen 17. Madeleine Tande Brecciaroli 18. Jin Zhou 19. Thomas Bergh 20. Alexander T. Aarøe Velgerne gav Ullern Høyre ni plasser i bydelsutvalget i 2015. Det var vi svært glade og takknemlige for. Vi håper at velgerne vil ha sans for årets valgliste også. Valget til bydelsutvalg skjer parallelt med valget til Oslos bystyre. En stemmeseddel i bystyrevalget, og en annen i valget av bydelsutvalg. Men samme valgdag og samme valglokale. Og husk: Dine kryss avgjør hvem blant kandidatene som skal velges inn.

Siste nyheter