Høyres sentrumsbane løfter t-banetilbudet

Høyres sentrumsbane løfter t-banetilbudet

Byrådslederen burde nok ha lyttet til flere fagfolk før han tok en beslutning. Nå virker det i stedet som om han har utviklet en uheldig form for tunnelsyn.

Det er bred enighet i Oslo om at byen trenger en ny t-banetunnel. Hvor den bygges, og hvor det kommer nye stasjoner vil påvirke utviklingen av Oslo som storby i et hundreårsperspektiv.

Dagens t-banetunnel gjennom sentrum er en flaskehals som etter hvert vil gjøre det vanskelig å sette inn flere tog på t-banens linjer øst- og vestover. En ny tunnel for t-banen må bygges, og Oslo Høyre foreslår en tunnel som både øker kapasiteten på alle t-banelinjene og sikrer en rekke nye stasjoner.

Ny sentrumsbane for fremtidens Oslo - Oslo Høyre
Oslo Høyres forslag til ny T-banetunnel i Oslo

T-banedekning til helt nye og tett befolkede områder av indre by

Høyre mener den nye t-banetunnelen bør gå fra Majorstua via Carl Berner til Ensjø. Det vil gi nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Ringen kino. Tunnelen gir dermed t-banedekning til helt nye og tett befolkede områder av indre by. Det bidrar til et svært godt kollektivtilbud til og mellom «byer i byen», slik vi kjenner det fra andre europeiske storbyer.

Vi unngår også at alle nye arbeidsplasser klumpes sammen langs Karl Johans gate slik byrådets løsning legger opp til. Byrådspartiene, med Arbeiderpartiet i spissen, ønsker en tunnel som slynger seg rundt den tunnelen vi allerede har. De vil lede enda flere reisende inn til bykjernen og forsterke presset på området rundt Karl Johans gate. Forslaget bærer preg av småbytenkning, er lite fremtidsrettet og gir få muligheter til å utvikle byen. Byrådets forslag gir bare to nye sentrumsnære stasjoner. En på Bislett og en litt malplassert nederst i Storgata ved Nybrua. Løsningen medfører at reisende fra vest må bytte bane for å gå av på Nationaltheatret stasjon, og reisende fra nord og øst må gjøre det samme om de skal av på Jernbanetorget. Felles for alle reisende er at de må via Stortinget stasjon, som er den minst brukte av sentrumsstasjonene.

Alle som reiser regelmessig med t-banen i Oslo vet hva som skjer når et vognsett av ulike årsaker får driftsproblemer i dagens tunnel. Da lammes trafikken og tusenvis kommer for sent på jobb eller til andre avtaler. Det innebærer at titusenvis av reisene også i fremtiden vil oppleve at t-banen plutselig stanser om det oppstår driftsforstyrrelser på Stortinget stasjon. Med en separat trasé gjennom indre by vil en av forbindelsene mellom øst og vest alltid fungere.

Betydelig kollektivløft for ytre by både i øst og vest

Høyres forslag gir et betydelig kollektivløft for ytre by både i øst og vest. Det gjelder enten du bor på Stovner, på Smestad eller på Lambertseter. Kapasiteten blir utvidet, samtidig som reisende fra ytre by kan reise med t-bane til sentrale områder og arbeidsplasser som Grünerløkka og Ullevål sykehus. Behovet for tidkrevende bytter til buss og trikk reduseres. Høyres forslag gjør det mulig å reise flere steder med t-banen og binder dermed byen sammen på en helt annen måte enn i dag. Et større og mer finmasket t-banenett vil dessuten føre til at flere kan reise rett dit de skal og lar bilen stå, også når de skal andre steder enn der dagens t-banelinjer går. Presset på bybussene som i dag er overfylt i rushtiden i indre by reduseres, det blir bedre plass og mindre støy med t-banen under bakken.

Kostnadene vil sannsynligvis bli lavere med Høyres foreslåtte løsning enn med byrådets anbefalte tunneltrasé. Årsakene er at Høyres tunnelalternativ i større grad kan gå gjennom fjell. Byrådets forslag innebærer å grave seg gjennom enorme løsmasser langs Karl Johans gate, en svært krevende krysskobling til Stortinget stasjon og tilpasninger til ny jernbanetunnel som også skal bygges gjennom sentrum.

Høyres alternativ trase innebærer i virkeligheten ingen utsettelse

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har reagert kraftig på Høyres forslag om å utrede en annen løsning enn den han selv har foreslått, og hevder arbeidet med ny sentrumstunnel vil bli kraftig forsinket om en alternativ trasé blir utredet. Det er ikke riktig. Høyres krav om å utrede en alternativ trase gjennom indre by innebærer i virkeligheten ingen utsettelse. Nylig ble det kjent at byrådets arbeid med Fornebubanen, som skal bygges før t-banetunnelen, er tre år forsinket og trolig ikke åpner før i 2027. En utredning med et planprogram for Høyres tunnelalternativ vil ta et år og følgelig ikke påvirke når spaden kan stikkes i jorda på t-banetunnelen. På kort sikt skal det dessuten bygges et nytt signalanlegg slik at mange flere tog kan kjøre gjennom den eksisterende sentrumstunnelen. Det vil øke kapasiteten med inntil 25 prosent.

Det er også viktig å huske på at ny jernbanetunnel under Oslo sentrum mellom Skøyen og Oslo S vil styrke kollektivkapasiteten gjennom sentrum med økte muligheter for å bytte mellom tog og t-bane både på Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S. Valg av t-banetrase bør sees i sammenheng med den nye jernbanetunnelen.

Byrådet mangler visjoner for utviklingen av Oslo

Byrådsleder Johansen har også fått det for seg at Høyre ikke lytter til fagfolk. Det er heller ikke riktig. I en høringsuttalelse fra 2018 skrev Sporveien, som er de som til syvende og sist skal bygge og drifte t-banetunnelen: «Men den tidshorisont tunnelprosjektene skal bygges for, bør det åpnes for en større utstrekning av byens sentrumsområder og målpunkter.»

På godt norsk betyr det at banen må ha flere nye stasjoner i indre by og dekke et større område, akkurat slik Høyre foreslår. Byrådslederen burde nok ha lyttet til flere fagfolk før han tok en beslutning. Nå virker det i stedet som om han har utviklet en uheldig form for tunnelsyn. Å bygge en ny t-tunnel som går nesten parallelt med dagens tunnel viser at byrådet mangler visjoner for utviklingen av Oslo.

En ny t-banetunnel er kanskje den største investeringen Oslo skal gjøre i vår levetid. Da må vi koste på oss en skikkelig utredning av ulike alternativer. Det vil være et historisk feilgrep å haste gjennom en dårlig løsning uten diskusjon og med et knepent flertall i bystyret.

Siste nyheter