Hva betyr statsbudsjettet for Oslo?

Nikolai Astrup

I dag ble Høyre/Frp-regjeringens første egne forslag til statsbudsjett lagt frem. Det vi jobbet for i valgkampen ser vi nå resultatene av.

Regjeringen følger opp Høyre og Frps valgløfter. Det er økte satsinger på etterutdanning av lærere, det blir raskere og mer utbygging av veier og kollektivtrafikk. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgssektoren, og setter pasientens behov i sentrum. I tillegg er det solide skattelettelser som skal sikre fremtidig vekst. Hva gjelder Oslo får byen etterlengtede midler til nytt Munch-museum og en innfrielse av veksttilskuddet.

Satser på samferdsel
Et av de store satsingsområdene i budsjettforslaget er vei og bane.

NSB får økte midler som betyr at de kan øke antall innkjøp av togsett fra planlagte 15 til 29 togsett av typen Flirt, som skal brukes på lokaltogstrekningene i Oslo-området allerede fra neste sommer. Det betyr en dobling av antall seter, fra 250 til 500, på en rekke avganger i rushtiden.

Regjeringen setter av enda mer penger til bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski. 1,2 mrd. legges inn i prosjektet i 2015-budsjettet. Den 22 kilometer lange høyhastighetsbanen vil gi en stor kapasitetsøkning på begge toglinjene sør for Oslo, når den er planlagt ferdig i 2020.

Det foreslås også 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen. Det er en forutsetning for et slikt statlig tilskudd at det blir inngått en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus.

200 millioner kroner er ført opp til fornyingstiltak for bedre punktlighet i Osloområdet. Midlene skal blant annet gå til tiltak for å redusere antall feil på tekniske anlegg. Tiltak for å redusere feil på Skøyen stasjon skal prioriteres og Alnabru godsterminal skal fornyes.

Mer til universitetene og etterutdanning av lærere
I statsbudsjettet prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

Universitetene får til sammen 30,9 mrd. kroner i 2015, det er en reell økning på over 2 % siden 2014-budsjettet.

Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning for lærere, og foreslår å bruke over en milliard kroner på å gjøre gode lærere enda bedre. Det betyr at regjeringen i løpet av sitt første år har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere. Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning.

8,2 mrd i skattelettelser
Regjeringen ønsker et lavere skatte- og avgiftsnivå og foreslår en reduksjon på til sammen 8,2 milliarder kroner. Ca halvparten av dette, 4,1 mrd. kr, vil være lettelser i formueskatten. I tillegg kommer det en rekke skattelettelser i form av avgiftslettelser og fradragsendringer.

Slik kuttes skattene:

  • Formueskatten (kutter satsen fra 1,0 til 0,75 prosent og
    øker innslagspunktet fra 1,0 til 1,2 millioner – 2,4 mill for ektepar))
  • Øker innslagspunktet med 7.500 kr for toppskatten
  • Satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent
  • Trygdeavgiften kuttes med 0,1 prosentpoeng til 8,1 prosent
  • Skatteklasse 2 fjernes helt

Mer valgfrihet i helsesektoren
Regjeringen innfører reformen fritt behandlingsvalg i helsesektoren i 2015. 150 mill kr skal gå til pasientbehandling i forbindelse med innføring av fritt behandlingsvalg. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

Psykisk helse og rusomsorg får en økt prioritering, hvor det blant annet er lagt opp til en økning på 200 plasser i rusomsorgen i alle fire helseregionene.

Bidrar til nytt Munch-museum
På kulturbudsjettet er en av de store nyhetene at Regjeringen foreslår å sette av 605 mill kr til byggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika. Det solide politiske håndverket som byrådet har gjort får dermed god støtte fra staten.

Det er viktig for regjeringen at Edvard Munchs verdenskjente livsverk blir forvaltet og formidlet på beste måte.

Gode bygningsmessige rammer er en viktig forutsetning både for å ta vare på samlingene og for å gjøre kunsten tilgjengelig for et bredest mulig publikum.

Oslo får veksttilskudd
For en by i vekst som Oslo innebærer forslaget til statsbudsjett flere positive endringer.

Det er positivt at regjeringen innfrir det varslede veksttilskuddet til Oslo i 2015. Oslos andel av veksttilskuddet i 2015 beløper seg til ca. 112 millioner. Til sammenligning ga den rødgrønne regjeringen Oslo null i 2014.

Dette budsjettet løser viktige oppgaver i dag, og legger grunnlaget for at vi kan opprettholde et høyt velferdsnivå i fremtiden.

Du kan lese mer om forslaget til statsbudsjett for 2015 på Høyres nettsider og Regjeringens nettsider.

Siste nyheter