I 2015 skal Høyre være det naturlige grønne valget

Stian Berger Røsland med store visjoner for Oslo

Tekst og foto: Elin Festøy

Etter at Høyre har styrt Oslo i 17 år, og forrige høst også gjenvunnet regjeringsmakt, så er innsatsen i Oslo Høyere mer skjerpet enn noensinne. På åpningsinnleggene på årsmøtet den 24. og 25. januar var hovedbudskapet at Oslo Høyre må sikre at det fungerer som en mest mulig effektiv tankesmie for utvikling av morgendagens politikk. Både for videreutvikling av hovedstaden og for å gi viktige innspill til regjeringen.

– Vi må sette kursen for de neste årene, understreket Røsland, og presenterte sine vyer for fremtidens hovedstad.

– Jeg mener vi bør samle oss rundt fire begreper: grønn, skapende, trygg og smart, sa Røsland.

Grønn by

– Jeg mener at Høyre i 2015 må være det naturlige grønne valget, og gi en egen trygghet for et grønt skift, sa Røsland, og understreket at Oslo skal ta sin del av ansvaret for at Norges mål om CO2-kutt nås.

– Vi skal fase ut oljefyring, innfase lavutslippsbiler og øke kollektivandelen, men vi er fortsatt ikke i mål. Så vi må spørre oss fremover hvilke virkemidler vi er villige til å ta i bruk, sa han, men understreket også at forgrønningen av Oslo ikke trenger å være dyr. Smart teknologi kan gjøre mye av jobben.

– På Økern sykehjem har vi sett reduksjon på energibruk på 68 prosent med smarte grep. Det sparte vi 1,7 millioner kroner i strømutgifter på. Og vi har kommunalt drevne 25 sykehjem. Et annet eksempel er dynamisk gatebelysning, som kan gi innsparing på 70 prosent energi.

Røsland nevnte også transportutfordringen, og at Ruter alt i dag har 60 prosent av alle kollektivreiser i Norge. Innen 2050 vil Oslo og Akershus ha to millioner mennesker.

– Vi må sørge for at en voksende befolkning får et voksende kollektivsystem. Vi er på rett vei – den prosentvise kollektiv-veksten er større enn befolknings- og bilveksten. Men vi tror vi må øke antall busser med 40 prosent innen 2030, sa han.

Skapende by

Røsland betonet at dette må gjøres samtidig som vi sikrer at Oslo er en by for verdiskapning og innovasjon. I dag skjer 50 prosent av verdiskapningen i Norge i Oslo-regionen. Handel er Oslo-regionens største næring, mens finansnæringen kommer på andreplass. Over 80 prosent av verdiskapningen innen både finans og tele/media/it skjer i Oslo-regionen.

 – Vi må sørge for at vår by og region fortsatt er et naturlig etableringssted for bedrifter, og også fortsette å satse på den næringen hvor vi har naturlige, gitte forutsetninger, sa Røsland. Han viste til en internasjonal undersøkelse som plasserer Oslo som verdens nest viktigste maritime by etter Singapore. Oslo-regionen har blant annet 50 prosent av verdenshandelen innen subsea, og norsk maritim næring har 100.000 ansatte i Oslo.

– Hvordan sørger vi for at vi er attraktive og for at næringslivet bidrar til aktivitet? Vi må leve av utvikling og være en skapende kommune, sier Røsland om sin andre utfordring til partiet, og han pekte igjen på teknologi.

– Se på Gardermoen, hvor passasjerer får stadig mer selvbetjening og opplever det som bedre service enn å bli hjulpet av mennesker. Hvordan kan vi i Oslo bruke ny teknologi for å bli mer innbyggervennlige?

Røsland nevnte som eksempel idéen om helautomatisert byggesøknadsprosesser for enkle byggesaker.

– Dette er diskusjoner vi må ta, sa han, og viste også til utfordringen Oslo møter med en stadig større eldre befolkning.

– Jeg tror vi vil utvikle en politikk hvor eldre og omsorg skiller lag. Alle eldre trenger ikke omsorg. Vi vil se en eldre befolkning som er friskere, mer aktive og mer velstående enn noen foreldregenerasjon i vår historie. Dette er mennesker som ikke kommer til å finne seg i kø eller at kommunene skal bestemme, sier Røsland.

Trygg by

Selv om Oslo internasjonalt sett regnes som en trygg hovedstad og for eksempel ngdomskriminaliteten i Oslo har gått ned siden 2006, så nevnte Røsland også «trygg by» som ett av de fire begrepene for fremtidens politikk.

– Trygghet er en kjerneegenskap. Vi kan ikke hvile på laurbærene, men må jobbe videre for å bli enda mer målrettede.

Smart by

Det siste temaet Røsland trakk frem var kompetanse. Oslo er kunnskaps-hub’en i Norge, med de støste og fremste forskningsinstitusjonene. Men for å videreutvikle dette området må byen bli enda flinkere til å ta vare på elevene i skolen.

– Vi har to hovedutfordringer – språk og frafall, og de er gjerne i kombinasjon. På NHOs årskonferanse fikk vi også sett tall fra SSB som viser sammenheng mellom ungdomsskolekarakterer og økonomisk utvikling senere i livet, sa Røsland. Læringen må forsterkes og frafallet må minskes.

-Vi har en god utvikling, men det er fortsatt for mange som ikke fullfører.  Vår ambisjon er en fullføringsgrad på 90 prosent, sa Røsland, og oppfordret Oslo Høyre til å la seg inspirere til på politikkutvikling innen disse områdene.

Siste nyheter