Ideologisk vrakgods

«Den grønne musa brøler» skriver Rasmus Hansson i Dagens Næringsliv 13. juli, og fremstiller Miljøpartiet de Grønne som det eneste partiet i Norge som spiller på lag med fremtiden.

Høyre er helt enig med Rasmus Hansson i at det må gjøres mer for å redusere klimagassutslippene, ivareta det biologiske mangfoldet og stanse spredningen av miljøgifter i naturen. Han svarer på riktig spørsmål. Men det hjelper så lite når svaret er feil.

De Grønnes partiprogram er dessverre gjennomsyret av naive forslag, ideologisk vrakgods fra 1970-tallet og miljøtiltak med liten effekt eller som virker mot sin hensikt. Hvordan skal det for eksempel hjelpe klimaet at flest mulig flytter på landet? Hvordan fremmer det fornybar energi å skattelegge vindkraften ut av produksjon? Hvorfor er det viktig for et miljøparti at alle velferdstjenester skal drives av det offentlige eller ikke-kommersielle aktører? Fremmer det miljøet å forby shortsalg og hedgefond? Er det bra for grønne gründere å tredoble formuesskatten? Eller å øke skattene kraftig for folk med vanlige lønnsinntekter?

Hvordan skal det for eksempel hjelpe klimaet at flest mulig flytter på landet?

De Grønnes kongstanke er å bekjempe økonomisk vekst. Det er kanskje enkelt å mene når man selv bor i verdens rikeste land, men spesielt moralsk høyverdig er det ikke. Med hvilken rett skal vi trekke opp stigen etter oss, og nekte verdens fattige et bedre liv? Det kan være verdt å minne Hansson om at alternativet til vekst og fremgang er stagnasjon og tilbakegang. Det å tro at vi blir grønnere bare vi blir fattigere er en illusjon.

Den store utfordringen er å gjøre veksten bærekraftig. Fortsatt er det 1,4 milliarder mennesker i verden som lever uten tilgang på elektrisitet overhodet. 2,7 milliarder mennesker er avhengig av tradisjonell fyring med ved og annen biomasse for å lage mat i hverdagen. En stadig større middelklasse i fremvoksende økonomier ønsker seg en anstendig levestandard. Vårt svar kan ikke være å nekte dem det. Vårt svar må være innovasjon, teknologiutvikling og grønn verdiskapning. Å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og sørge for at det alltid lønner seg å være miljøvennlig. Vi må skattlegge det som forurenser, og premiere de miljøvennlige alternativene.

Men først og fremst må vi satse på miljøteknologi. Teknologiske fremskritt er nå i ferd med å gjøre solparker lønnsomme uten subsidier mange steder i verden. El-bilene er i rivende utvikling. Nær null-energiforbruk vil være standard for nye bygg i Norge i 2020. Utslippene fra aluminiumsproduksjon er redusert dramatisk de siste tyve årene. Og utviklingen fortsetter, hjulpet frem av strengere myndighetskrav, bedre rammebetingelser og offentlig og privat forskningsinnsats. Skal vi lykkes med våre globale og nasjonale miljøambisjoner må denne utviklingen fortsette, og Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å bidra og gjøre en forskjell.

En annen kongstanke fra De Grønne er å stenge ned petroleumsvirksomheten innen 20 år. I realiteten vil det gå mye raskere hvis De Grønne får gjennomslag for partiets øvrige økonomiske politikk. Vi er alle enige om at Norge over tid kommer til å måtte omstille seg til et lavutslippssamfunn, og oljeproduksjonen er allerede 50 pst lavere enn toppen for ti år siden. Ensidig norsk nedtrapping av petroleumsproduksjon vil imidlertid på kort sikt føre til to ting: Norske utslipp fra produksjon erstattes av andre utslipp innenfor EUs kvotesystem, og selve produksjonen erstattes fra andre kilder i verden. Utslippene går opp. Norge er underlagt EUs klimapolitikk. EU har besluttet å redusere utslippene med 85 pst innen 2050. Norsk petroleumssektor må forholde seg til dette. Det gjør ikke Hansson, som i stedet ønsker å avskaffe kvotesystemet – det mest kostnadseffektive verktøyet Europa har for å redusere utslippene – et verktøy som Kina, Quebec, California og Mexico nå innfører på sine hjemmemarkeder.

Det kommer til å koste å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. La oss ikke gjøre det vanskeligere enn nødvendig.

Dette innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 30.07.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter