Investerer for fremtidig vekst

Oslo

I dag la byrådet frem sitt budsjettforslag for 2015. For å møte den sterke veksten i Oslo må kommunen gjennomføre storstilte investeringer i tiden fremover.

– Budsjettet er preget av store investeringer som setter byen i stand til å håndtere den sterke befolkningsveksten. Byrådet har lagt frem et budsjett som gjør Oslo til en enda smartere, grønnere og tryggere by, og som sikrer innbyggerne tjenester av høy kvalitet, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Byrådet prioriterer bydelen
Økonomien i kommunen er stram, og bydelene må fortsatt foreta kutt, men i mindre omfang enn hva det tidligere er lagt opp til.

– At vi tilbakefører 119 millioner til bydelene er viktig for at de fortsatt skal kunne gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Da sikrer vi at sentrale tjenester kan videreføres på et godt nivå, sier Lae Solberg.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg
Finansbyråd Eirik Lae Solberg

Det er nå vi legger grunnlaget for fremtidens Oslo. -De neste årenes investeringer vil være med å forme byen i lang tid, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Kvalitet i skole og barnehage
Byrådet vil sørge for at Oslos barnehager og skoler har høy kvalitet. Osloskolen bidrar til sosial mobilitet, og flere elever skal fullføre og bestå et 13-årig opplæringsløp. Byrådet vil i de neste fire årene etablere 9 000 nye skoleplasser i grunnskole og videregående skole. 2300 nye skoleplasser ferdigstilles til skolestart i 2015. Byrådet foreslår å etablere IB-programmer på barne- og ungdomsskolenivå på Manglerud skole. Fra høsten 2016 skal det bli landets første offentlige IB-linje på grunnskolenivå.

I tillegg vil kommunen neste år etablere helt nye tematilbud innen real- og helsefag på Ullern og innen estetiske fag på nye Edvard Munch-skolen i Ullevålsveien. Byrådet satser på skolen, og skolebudsjettet er på totalt 12,6 milliarder kroner i 2015.

Fortsatt er det altfor mange barn som begynner på skolen med sviktende norskkunnskaper. Byrådets mål er at alle barn skal kunne norsk og være godt forberedt til skolestart, og foreslår derfor å bruke 100 millioner på et kvalitetsløft i barnehagen. De neste fire årene kan det brukes til sammen 226,7 millioner kroner til økt kvalitet i barnehagetilbudet.

– Vårt mål er at Oslobarnehagen skal bli landets beste. For å nå dette skal vi tilby høy kvalitet og ha gode pedagogiske tilbud. Siden 2009 har vi økt andelen pedagoger i barnehagen. Foreldre skal være trygge på at barnehagene har kompetente ansatte, sier Lae Solberg.

Vekst i kollektivtrafikken
Byrådet jobber samtidig målrettet opp mot nasjonale myndigheter for å utløse større statlig bidrag til både drift og investering.

En ny T-banelinje mellom Majorstuen og Fornebu, og ny T-banetunnel er under planlegging. Byrådet er også i gang med å kjøpe inn nye moderne trikker og oppgradere trikketraseene. trikkeparken med nye, moderne trikker.

Byrådet vil bruke 1,66 milliarder kroner til kjøp av transporttjenester i 2015. Satsingen vil gi flere avganger på buss og t-bane, utvidet nattbusstilbud og videreføring av arbeidet med å gjøre bussparken utslippsfri.

Det er lagt opp til 2 % vekst i kollektivtrafikken slik at veksten i persontransporten i hovedsak kan tas med kollektivtransport. – Dette er et viktig virkemiddel for å nå byrådets mål om 50 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2030, sier Lae Solberg.

Flere elektroniske tjenester
Innbyggerne i Oslo skal oppleve kommunen som serviceinnstilt og effektiv, og de skal selv kunne ta gode og informerte valg for seg og sine nærmeste.

En by som vokser gir oss muligheter til å tenke nytt om hvordan vi løser oppgavene våre. Flere innbyggere betyr også flere henvendelser. Byrådet vil gjøre elektronisk kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen til hovedregelen og har satt av 550 mill. kroner i budsjettet til å utvikle flere helelektroniske tjenester de neste fire årene.

– Byrådet ønsker å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. De fleste trives best når de kan klare seg godt og være trygge i sitt eget hjem. I tillegg er det fornuftig ressursbruk for kommunen. Byrådet setter derfor av 20 millioner kroner hvert år fremover til en egen satsing på velferdsteknologi, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg avslutningsvis.

Du kan fordype deg i Oslo-budsjettet for 2015 her. (pdf)

 

Siste nyheter