Ja til mer kunnskap i skolen!

Den siste tiden har det røde byrådet i Oslo varslet bekymringsfulle endringer i Osloskolen. I en kronikk i Klassekampen 4. september skriver skolebyråd Tone Tellevik Dahl at byrådet nå jobber for en «styrt avvikling av Høyre-skolen».

Høyre har alltid vært opptatt av å snakke om «Osloskolen», og ikke Høyre-skolen eller Arbeiderparti-skolen, som Arbeiderpartiet nå gjør.

Tydeligere skillelinjer

Nettopp fordi Osloskolen er en skole for alle elevene, uavhengig av bakgrunn, hvilket parti foreldrene deres stemmer, eller hvor de bor.

Men skillelinjen mellom «Høyre-skolen» og «Arbeiderparti-skolen» som nå blir tydeligere, handler ikke bare om hvilke ord man velger å bruke om Osloskolen.

Først og fremst handler det om ganske bekymringsfulle endringer og reverseringer som det røde byrådet nå planlegger for Oslos elever og lærere.

Ideologisk styrt

«Avviklingen av Osloskolen» som det røde byrådet nå ønsker å gjennomføre virker ideologisk styrt og lite fundert i tilgjengelig forskning.

Arbeiderpartiet forsvarer sin nye retning for Osloskolen med to rapporter som har kommet i løpet av valgkampen, men som viser det motsatte av det all annen forskning på Osloskolen viser.

De to rapportene har også fått klar kritikk.

I Dagsavisen 7. september kritiserer også SSB-forsker Lars J. Kirkebøen bruken av tall som viser noe annet enn det som all annen forskning viser, nemlig at elever i Osloskolen oppnår bedre resultater og fullfører oftere enn i resten av landet.

Civita peker på metodiske svakheter i rapportene og at de har tvilsomme konklusjoner og ikke synes å være basert på fakta.

Konsevenser på kort og lang sikt

En avvikling av Osloskolen slik vi kjenner den vil få konsekvenser for elevene både på kort og lang sikt.

I Klassekampen 4. september skriver Tellevik Dahl at byrådet ønsker å nedprioritere basisfagene norsk, engelsk og matematikk. De ønsker å fjerne karakterer og målstyring. Og de ønsker å endre finansieringsordningen slik at noen skoler vil få kutt i budsjettene på bekostning av andre.

Det er ikke uten grunn at Osloskolen har blitt landets beste skole, og det er nettopp mange av disse grepene som Arbeiderpartiet nå ønsker å fjerne.

Høyre går til valg på mer kunnskap i skolen:  
  • I denne perioden har vi gjennomført et stort løft for å etterutdanne flere tusen lærere. Elevene lærer mer. De er mer tilstede på skolen. Og flere gjennomfører videregående.
  • Nå skal vi ha et stort løft for tidlig innsats i 1.-4. klasse. 10 000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig, og enda flere – nesten 20 prosent – går ut av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i matematikk. Det er viktig å sette inn ekstra innsats så tidlig som mulig i skoleløpet.
  • Høyre ønsker å styrke basisfagene og sørge for at alle barn lærer de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.
  • Å stille krav er å bry seg. Vi vil bevare fraværsgrensen og innføre en nedre grense for skolekvalitet.
  • Vi vil satse enda mer på yrkesfag gjennom å fortsette økningen i lærlingtilskuddet, åpne for private yrkesfagskoler og ha et kvalitetsløft for fagskolene.

Nyheter -

Siste nyheter