Klarsignal for karbonfangst på Klemetsrud

– Med et slikt anlegg kan Oslo bli verdensledende på miljøvennlig energigjenvinning, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Som en del av kommunens klimasatsing ønsker byrådet å etablere karbonfangst fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud.

– Med et slikt anlegg kan Oslo bli verdensledende på miljøvennlig energigjenvinning, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Karbonfangstprosjektet er et av flere tiltak skissert i Klima- og energistrategi for Oslo, som nå er til politisk behandling i byrådet.

– Oslo kan ta en internasjonal lederrolle i utviklingen av teknologi knyttet til karbonfangst fra forbrenningsanlegg, og bidra til å løfte behandlingen av sortert restavfall til et nytt nivå, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Store utslippsreduksjoner
Klemetsrudanlegget er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for CO2, med årlige utslipp på omtrent 300 000 tonn CO2.

Fjernes dette utslippet, vil det være et betydelig bidrag til å nå Oslos klimamål for 2030 og 2050. Oslo kommune skal halvere utslippene innen 2030 og kutte dem helt innen 2050.

Miljøbyråd Guri Melby (V) mener et karbonfangstanlegg er et viktig klimatiltak, også i internasjonal sammenheng.

– FNs klimapanel har slått fast at karbonfangstteknologi er nødvendig for at verden skal nå klimamålene. Dette kan bli verdens første og mest spennende prosjekt på CO2-fangst i industrien. Klemetsrud er unikt fordi deler av utslippene stammer fra biologisk materiale. Når man trekker CO2 ut fra luften, går man fra pluss til minus i utslippsregnskapet, og oppnår det vi kaller «karbonnegativitet». Klemetsrud kan bli et fyrtårnprosjekt i Europa, sier Melby.

Byrådet ønsker at Klemetsrudanlegget skal bli en nasjonal industripilot for karbonfangst, og vil stille anlegget til disposisjon som internasjonalt testanlegg.

Anlegget har kontinuerlig drift hele året med et langsiktig driftsperspektiv, og er derfor godt egnet for teknologiutvikling innenfor karbonfangst.

Siste nyheter