Konkurranseutsetting

Oslobarnehager konkurranseutsettes.

Byrådet besluttet 12.desember hvilke syv barnehager i de tre bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker som skal konkurranseutsettes.

Barnehagene det gjelder er:
Frydenlund, Smedbakken og Ospa i bydel Alna, Bjørnåsen og Asperud i Søndre Nordstrand og Rønningen og Grindbakken barnehage i bydel Vestre Aker.

– Oslo er opptatt av å gi gode og trygge barnehagetilbud, sier Anniken Hauglie, ansvarlig byråd for Oslobarnehagene.

– Det er lang tradisjon for private barnehager i Oslo og foreldre med barn i private barnehager er gjennomgående svært fornøyde med tilbudet, understreker hun.

Oslo er opptatt av å gi gode og trygge barnehagetilbud.

Kommunen fortsetter som eier

Alle barn som går i de syv barnehagene vil beholde barnehageplassen og alle ansatte vil beholde jobben når en privat tilbyder overtar driften av barnehagen. Dette innebærer at kommunen fremdeles vil eie barnehagen, men at driften overtas av en privat aktør. Kvalitetskrav, åpningstider og betaling vil ikke endres ved overtakelsen.

– I dag går om lag 15 000 barn i private barnehager i Oslo. Foreldrene i disse barnehagene er i gjennomsnitt mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager. De syv barnehagene skal følge samme krav til kvalitet og innhold som kommunale barnehager i Oslo. Bydelene skal fortsatt føre tilsyn med at krav til kvalitet og pedagogisk innhold følges opp, sier Hauglie.

Overtakelse i løpet av sommeren

Totalt finnes det i dag 788 barnehager i Oslo kommune, med til sammen om lag 36 000 barn. Av 788 barnehager er 360 kommunale. Det er til sammen over 10 000 ansatte i Oslos barnehager, hvorav 6 300 jobber i kommunale barnehager. Konkurranseutsettingen vil omfatte rundt 100 ansatte og 400 barn.

Bakgrunnen for byrådets vedtak er bystyrets behandling av budsjettet for 2013. Da ble det besluttet at det skal gjennomføres et salg av ti og konkurranseutsetting av syv barnehager i Oslo. Representanter for de ansattes fagforeninger har vært med i arbeidet med å utforme kriterier for valg av bydeler.

Det er forventet at overtakelse av de syv barnehagene vil skje i løpet av sommeren 2014. Salgsprosessen av ti barnehager vil starte opp i løpet av første kvartal i år og trolig sluttføres i løpet av høsten.

 

Foto: colourbox.com og nyebilder.no

Siste nyheter