Krever handling

Michael Tetzschner

Åtte år etter at Stoltenberg-regjeringen inntok regjeringskontorene har kun 13 av 354 polititjenestesteder døgnåpent hele uken, og bare 5000 av 11 500 politiansatte jobber med regulære politioppgaver.

– Trygghet mot kriminalitet er selve fundamentet for et sivilisert samfunn, sier stortingskandidat Michael Tetzschner. – Jeg blir derfor ganske forarget over denne tafattheten når både Gjørv-rapporten og den siste politianalysen viser at norsk politi ikke har levd opp til endringene i kriminalitetsbildet.

Matcher ikke

Politinærværet er på sitt laveste på de tidene av døgnet hvor det begås mest kriminalitet. Og til tross for at 90 prosent av all kriminalitet i landet skjer i 10 kommuner, drifter norsk politi 354 tjenestesteder. Uten å si noe skråsikkert om hva som er “riktig” antall tjenestesteder, illustrerer dette mangelen på forsterket innsats der behovet er størst.

– Politianalysen som kom i juni viser at flere av lensmannskontorene, hvorav flere holder åpent for publikum i kun to til fire timer i uken, knapt etterforsker eller oppklarer straffbare handlingler, sier han.

Men politiets arbeidstider er utvilsomt viktig i storbyene også. Den 300 sider lange Politianalyserapporten starter med å peke på problemene knyttet til internasjonal kriminalitet: ”Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor.”

Grensekontroll på Oslo S

Der hvor vi tidligere hadde grensekontroll ved Svinesund, forsøker nå Oslo-politiet å holde oversikten på de tusener av reisende som hver dag ankommer Oslo Sentralbanestasjon, hvor det meste av innreisetrafikken til Norge har sin ankomst. På ti år har tallet på utenlandske fanger i norske fengsler tredoblet seg. 1 av 3 innsatte i norske fengsler har ikke norsk pass, og i Oslo fengsel er flere enn 7 av 10 innsatte fra andre land enn Norge.

– For meg er det viktig at politiet er ute i felten når de kriminelle er det, sier Tetzschner. – Det virker noe underlig å måtte understreke et såpass åpenbart poeng, men jeg mener det er oppsiktsvekkende at det er minst politi på jobb natt til lørdag og søndag, akkurat da vi vet at behovet og pågangen fra vanlige borgere er størst.

Dårlig ressursutnyttelse

Om vi sammenlikner norsk politi med politiet i våre nordiske naboland, viser det seg at svenskene, finnene og danskene utnytter sine politiressurser opptil 30-40 prosent bedre. For å betjene en tjenestestilling døgnet rundt, klarer finnene seg med 6,4 årsverk. I Norge, på grunn av vårt politis arbeidstidsordninger, må vi bruke 9 årsverk på samme tjenestestilling.

Politianalyseutvalget beskriver hvordan det sløses med penger. Blant annet stilles det spørsmål til de 354 tjenestestedene som binder opp midler til husleie og administrasjon. Det er også store forskjeller mellom hvordan landets 27 politimestre bruker pengene: Politidirektoratets ressursanalyse over politidistriktenes pengebruk viser blant annet hvordan ett politidistrikt, som forøvrig har landets desidert beste politidekning, samtidig er dem som bruker mest på overtid til sine ansatte: 70 000 per ansatt. Det er betydelige variasjoner i materiellbruk og bilhold som ikke kan forklares av forskjell i størrelsen på distriktene.

Sofageneraler

– Det er også grunn til å se om Politi-direktoratet, slik det er ledet i disse årene, har utviklet seg til en støtte for den operative virksomheten som finner sted i politidistriktene, eller om den i for sterk grad er influert av en departementskultur med mange sofageneraler, hvis fremste oppgave er å avlaste den politiske ledelse i justisdepartementet for ansvar, og i det hele tatt skjerme justisministeren overfor ubehagelige realiteter, sier Tetzschner.

Tetzschner har i flere år arbeidet som privatpraktiserende advokat, og sier at han ser betydningen av et godt tilrettelagt etterforskningsarbeid, et effektivt straffesaks-forløp og ikke minst rettstapet som oppstår for offeret når det ikke skjer.

Arkeologi

– Vi har et samfunn hvor du kan få levert pizza på døren innen 30 minutter med varmegaranti. Da bør politiet også kunne etterforske innbrudd på grunnlag av ferske spor og opplysninger, sier Tetzschner. – Hvis ikke, likner jo etterforskningsarbeidet mer på arkeologi enn politiarbeid når de endelig kommer.

– De rødgrønne har hittil i valgkampen forsøkt å skremme velgerne med at det vil bli så store forskjeller i Norge dersom det blir regjeringsskifte etter valget, sier Tetzschner før han fortsetter:

– Det trenger de ikke å gjøre. Forskjellene er her allerede, de er store og de er i offentlig sektor.

– Jeg tror det hersker liten tvil om at norsk politi kan ledes og drives langt bedre enn i dag, sier han. En av hovedbegrunnelsene for å ha en stat, er å sørge for innbyggernes trygghet. Da bør vi heller bruke pengene på å etterforske organisert, internasjonal kriminalitet og ikke minst på å ha nok politifolk tilgjengelig til de tider da det foregår mest lovbrudd. Men det krever en tydelig politisk ledelse, med klare krav til resultater. Og jeg har ingen tro på at fire år til med de rødgrønne vil gjøre landet tryggere, sier han.

Siste nyheter