Kunnskapsløftet forsterkes og kursen justeres

Hvordan skal vi fornye skolen for å møte fremtiden? Dette store spørsmålet stod på dagsorden da Stortinget denne uken behandlet stortingsmeldingen om innhold i skolen. Der fikk regjeringen bred støtte for forslagene om mer dybdelæring og fornyelse av læreplanene. Målet er at flere elever skal lære enda mer på skolen.

Utfordringer

Det er mye som er bra i skolen, men en av utfordringene er at vi ikke klarer å mobilisere all den kraften vi vet at elevene har i seg.

Det er for mange elever som kan for lite når de går ut av skolen, og det er for mange som mister motivasjonen og dropper ut av videregående skole. Det er dessverre også sånn at skolen ikke klarer å utjevne sosiale forskjeller.

I tillegg til å løse disse utfordringene må vi sørge for å lage en skole som gjør at elevene er i stand til å møte en fremtid vi ikke helt vet hvordan ser ut.

Vi forsterker fagene og justerer kursen.

Forsterker og bygger videre

Meldingen viderefører og forsterker Kunnskapsløftet.

Som kunnskapsministeren sa det, så har ikke Stortinget nå vedtatt en omkalfatring av norsk skole. Det trenger heller ikke skolen.

Nettopp derfor bygger vi videre på Kunnskapsløftet. Vi forsterker fagene og justerer kursen.

Les også: Regjeringen prioriterer Oslos kollektivtrafikk

Grunnleggende ferdigheter

Kunnskapsløftet var et linjeskift for norsk skole. Vi har fått tydeligere fokus på grunnleggende ferdigheter.

Det er ikke tvil i mine øyne om at skolen trengte Kunnskapsløftet.

I stortingsmeldingen videreføres de fem grunnleggende ferdighetene, og det skal tydeliggjøres hvordan fagene i skolen skal bidra til at elevene tilegner seg disse.

Hensikten er at lærere og elever skal få mer tid til dybdelæring.

Tydeligere mål

For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål.

Det er grunnen til at vi nå setter i gang en gjennomgang av læreplanene.

Hensikten er at lærere og elever skal få mer tid til dybdelæring.

Høyre og regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon, men vi har fortsatt noen utfordringer i skolen.

Utfyllende oppdrag

Skolen skal fortsette å gi elevene både utdannelse og dannelse. Faglig kunnskap og skolens dannelsesoppdrag skal utfylle hverandre.

Derfor vil vi også prioritere tre tverrfaglige temaer. Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring.

Skolen skal også bidra til god opplæring i praktiske ferdigheter. Derfor styrker vi de praktiske og estetiske fagene.

Les også: Regjeringen prioriterer Oslos kollektrivtraffikk

Møter fremtiden

Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å finne gode løsninger på dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Høyre og regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon, men vi har fortsatt noen utfordringer i skolen.

Med de vedtakene vi har gjort i Stortinget denne uken kan vi nå begynne arbeidet med å gjøre skolen bedre i stand til å møte fremtiden.

Kunnskapsministerens fornyelse av Kunnskapsløftet er et viktig skritt i riktig retning på veien mot en bedre skole.

Siste nyheter