Kvalitet er viktigere enn pris

Byrådet lar småbarnsforeldre betale prisen

Oslos barnehager er i blant landets fremste og scorer godt på kvalitetsmålinger.

Av James Stove Lorentzen, leder av Finanskomiteen i Oslo bystyre

Kvaliteten har også vært stigende de siste årene. Samtidig, og forståelig, har konkurranseutsettingen av syv barnehager i Oslo skapt mye debatt.

Det er kravspesifikasjonene kommunen har satt som legges til grunn for valg av leverandør. I anbudsgrunnlaget er kvalitet vektlagt langt tyngre enn pris. Det er altså ikke slik som det blir hevdet i et innlegg i Dagbladet 27. februar, at økonomi er alt som teller. Tilbydere må kunne dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og de må ha en plan for bemanning og kompetanse.

En ny drifter må minimum følge kravene i barnehageloven. Den slår fast detaljerte bestemmelser om pedagogtettheten og dernest at assistentbemanningen skal være tilstrekkelig. Alle landets kommunale og private barnehager følger denne bestemmelsen. Rammeplan for barnehagedrift og barnehageloven ligger til grunn for alt kommunen foretar seg, og ellers alle føringer og bestemmelser Stortinget har fastsatt.

Det er blitt utarbeidet et solid anbudsgrunnlag, der alle lover, forskrifter og avtaler er fulgt. Valg av aktuelle barnehager er gjort i tråd med bystyrets føringer og på en slik måte at kommunen kan samle de erfaringer den trenger for å kunne vurdere om dette er en egnet måte å organisere barnehagedriften på.

De ansattes organisasjoner har deltatt i arbeidet, både i valg av barnehager og valg av kriterier. Ettersom anbudsgrunnlaget ble utarbeidet før man valgte barnehager, ble de berørte i de aktuelle barnehagene først trukket inn i prosessen i desember. Høringsuttalelser fra foreldreutvalg og enkeltpersoner er mottatt og besvart.

Uansett hvor vi står i denne saken, ønsker vi alle trygge og gode barnehager for barna våre. Nå gjør man klokt i å avvente utfallet av anbudsutlysningen og hva eventuelle tilbydere legger på bordet. Først da kan vi trekke konklusjonene.

 Foto: colourbox.com

Siste nyheter