Kvalitet i helsetjenestene 

For Høyre er det viktigste å tilby innbyggerne velferdstjenester av høy kvalitet. Derfor vil vi slippe alle gode krefter til for å skape et best mulig tilbud for alle som bor i Norge. 

Det er ingen som er tjent med offentlig monopoler. Å ha velferdsordninger som sørger for at alle får like muligheter for samme pris, enten de er drevet av offentlige, ideelle eller kommersielle selskaper, gir et bedre tilbud til alle. At venstresiden ivrer etter å hindre private initiativ, fører til et dårligere tilbud for de som trenger en støttende hånd fra det offentlige.

For Høyre er det ingen tvil om at private selskaper – både ideelle og kommersielle – er viktige bidragsytere til velferdstjenestene i Norge, og at de vil være enda viktigere i tiden fremover.

Siden offentlige og private leverandører av velferdstjenester har samme pris for brukeren av velferdstjenester i Oslo kommune, er det en konkurranse om kvalitet alene, da pris ikke har betydning for brukerens valg av leverandør.

Velferdsordninger som sørger for at alle får like muligheter for samme pris, enten de er drevet av offentlige, ideelle eller kommersielle selskaper, gir et bedre tilbud til alle.

Les også: 12 000 færre i sykehuskø i Oslo

En suksess i Oslo

Regjeringen har allerede innført fritt behandlingsvalg i helsevesenet, noe som har ført til at behandlingskøene har gått ned. I Oslo ser vi at private leverer bedre tjenester til lavere kostnad; dette kan skyldes lavere sykefravær, mindre byråkrati og bedre ledelse.

Det etter hvert kjente Manglerudhjemmet er et godt eksempel på dette.

De stadige påstander om lavere lønn og pensjonskostnader hos de private er en sannhet med modifikasjoner. Å påstå at konkurranseutsetting har forverret arbeidsforholdene i velferdssektoren over hele landet, er en kraftig overdrivelse uten rot i virkeligheten. Det lave sykefraværet hos private driftere viser at de ansatte trives på jobb.

Regjeringen har allerede innført fritt behandlingsvalg i helsevesenet, noe som har ført til at behandlingskøene har gått ned.

Nærhet mellom pasient og behandler

Høyre skal også jobbe for en sterk primærhelsetjeneste i hele landet. Det er i primærhelsetjenesten – blant annet gjennom de privatpraktiserende fastlegene – at de fleste har sin første kontakt med helsetjenesten.

Samtidig vil vi støtte gode samarbeidsprosjekter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

For å sikre at kvaliteten på behandlingen er høy er det viktig med god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen og spesialisthelsetjenesten. Organiseringen av helsetjenesten må derfor gjennomgås, og vi skal lage en nasjonal helseplan hvor de overordnede prioriteringene for helsetjenestene skal gis.

Les også: 12 000 færre i sykehuskø i Oslo

Pårørende skal ha innflytelse

Av ulike årsaker er ikke alle pasienter selv i stand til å påvirke sitt behandlingsløp.

Høyre vil derfor at pårørende i større grad skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet.

Pårørende har ofte flere roller som både avlaster, omsorgsperson og beslutningstaker, og for å basere behandlingen på et bredest mulig kunnskapstilfang må pårørende inkluderes på en god måte.

Siste nyheter