Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg

Bydelsprogram – lokalprogram 2015

Frogner Høyres program for 2015-2019:

Program Frogner bydel - Frogner Høyre 2015-2019 - Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg i Frogner bydel

Kapittel 3:

Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

   

 

Frogner Høyres program for 2015-2019 - Helse- og omsorgstjenester i Frogner bydelFrogner Høyre vil at alle innbyggere skal føle trygghet for egen velferd. Tilbudet til de som trenger hjelp skal være av høyeste kvalitet uavhengig av om det er det offentlige eller private som utfører tjenesten.

Bydelens velferdstilbud skal hjelpe flest mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. Det skal være spesielt god oppfølging av unge som står utenfor skole og arbeidsliv.

Frogner Høyre ønsker at alle bydelens eldre skal oppleve et tilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Forebyggende folkehelsetilbud kan bidra til at behovet for medisinsk hjelp, hjemmetjenester og sykehjem reduseres senere i livet. Målet er at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig.

Vi forplikter oss til:

Brukere av sosiale tjenester skal få best mulig oppfølging, samtidig som det stilles forventninger og krav til brukerne.

Brukere av velferdstjenester skal møtes med respekt og ha frihet til å velge hvem som skal yte tjenesten.

Private og kommunale sykehjem og hjemmetjenester skal i stor grad få utvikle sine tilbud selv. Frogner bydel skal være en bydel som er åpen for å teste nye løsninger og ny teknologi på velferdsområdet.

Frisklivsentraler og andre lavterskeltilbud skal videreutvikles for å bidra til styrket folkehelse, inkludert opplæring om kosthold og trening. Dagrehabiliterings–og fysioterapitilbudet skal være forebyggende og gi økt livskvalitet.

Frogner Høyre skal sikre at:

 • Frogner Høyre - kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg - program for Frogner bydelAktivitets- og oppmøteplikt skal være hovedregelen for sosialhjelpsmottakere
 • Det etableres Omsorg+ boliger i bydelen i perioden
 • Det satses på god ledelse og fagressurser i alle institusjoner
 • Ressurser og organisering optimaliseres for å sikre mest mulig kvalitet og effektivitet
 • Hjemmetjenesten skal bruke sin tid sammen med brukerne. Samarbeid med leverandører skal
  vurderes på ikke-brukernære tjenester, som for eksempel på innkjøp av matvarer
 • Gjennom god organisering skal brukere av hjemmetjenester få færrest mulig hjelpere å
  forholde seg til.
 • Det i større grad tas i bruk velferdsteknologi på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • Tilsynsutvalg for institusjoner gis bedre opplæring til å kartlegge kvalitet på sykehjem
 • Tilsynsutvalg for hjemmetjenester i større grad kartlegger kvalitet i tjenesten for å sikre
  kontinuerlig forbedring
 • Det tas i bruk moderne kommunikasjonsløsninger for hjemmeboende eldre

 

 

Frogner bydel er en mangforldig og spennende bydel - Frogner Høyres visjon er at Frogner skal være Europas mest attraktive bydel

[framed_box ]

 Frogner Høyres bydelsprogram
– lokalprogram 2015-2019:

Kapitler

 • Innledning – Europas mest attraktive bydel
 • Den beste bydelen å vokse opp i
 • Den beste bydelen å bo og jobbe i
 • Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg
 • En miljøvennlig bydel
 • Byutvikling for morgendagens bydel
[divider_line]

Mer informasjon om lokalvalget

 • Praktisk informasjon om valget 2015-2019
 • Frogner Høyres BU-kandidater
[divider_line]

Om bystyrevalget

 • Oslo Høyres bystyreprogram
 • Bystyrekandidater fra Frogner
[/framed_box]

 

Siste nyheter