La pasientene velge!

Sykehusene er først og fremst til for pasientene. På samme måte som skolen først og fremst er til for elevene.

Av Ida Berg-Johnsen, bystyremedlem

Derfor må vi skape et helsevesen som tar utgangspunkt i pasientenes behov og som gjør at færre må vente i kø. Det helsevesenet er jeg overbevist om at vi kan skape dersom Høyre kommer i regjering.

Verdivalg

Valget 9. september blir et verdivalg. Dagens regjering vil heller se pasienter i helsekø enn å tilby dem behandling privat på det offentliges regning. De foretrekker at kun de med god råd skal få mulighet til å betale seg til behandling i det private fremfor at alle skal få samme mulighet.

Regningen skal staten uansett ta.

Åtte år med denne tankegangen har gjort at helsekøen har økt til 260 000 pasienter i 2013. Det er 40 000 flere enn da Høyre gikk ut av regjering, og uansett unødvendig mange når det finnes ubrukt kapasitet hos private. Ikke minst er det usolidarisk når vi vet at blant de som rammes er rus- og psykiatripasienter som har stort behov for rask behandling.

 Pasienten i sentrum

For Høyre handler et godt helsevesen om å sette pasienten i sentrum. Da trenger vi et ubyråkratisk system som sikrer valgmuligheter. Nettopp derfor har Høyre lansert en helsereform som vil gi pasienter rett til statlig finansiert behandling ved private sykehus; såkalt «fritt behandlingsvalg».

Med fritt behandlingsvalg har vi satt oss to viktige mål. For det første ønsker vi å sikre raskere behandling for pasienter som i dag blir satt i kø, og som isteden kunne fått et tilbud privat. For det andre ønsker vi å løfte frem pasientgrupper som ofte må vente. Øverst på vår liste står mennesker med psykiske lidelser og mennesker som venter på behandling for rusavhengighet.

Innen 2016

Høyre har forpliktet seg til å innføre fritt behandlingsvalg innen 2016. For å få det til har vi satt tre tidsfrister på veien. I statsbudsjettet 2014 er det lagt opp til at de regionale helseforetakene skal få kjøpe flere tjenester av private fordi vi hever størrelsen på kvotene. Innen 1. januar 2015 skal loven om fritt behandlingsvalg innføres og fra 1. januar 2016 skal alle pasientgrupper tilbys fritt behandlingsvalg.

For Høyre er det viktigst at pasienter får den behandlingen de trenger. Da er det likegyldig om hjelpen tilbys privat eller offentlig. Regningen skal staten uansett ta.

Siste nyheter