Lavterskelstilbud innen psykisk helse for barn og unge

Jente som ringer

Oslo Høyres årsmøte vedtok 24.01.14 resolusjonen om lavterskelstilbud innen psykisk helse for barn og unge.

God psykisk helse er viktig for den enkeltes livskvalitet. Et lavterskelstilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger og er avgjørende for å redusere antall selvmord, rusmisbruk, angst og depresjon.

I dag er det etablert flere helsestasjoner for barn og unge, hvor psykologer er tilgjengelig. Mange unge henvises imidlertid til distriktpsykiatrisk sentre (DPS) der ventetiden kan være tre måneder, og hvor en må dokumentere alvorlig lidelse før en henvisning. For å bedre samarbeidet mellom forebyggende helsetjenester og psykiatrien, og bedre tilgjengeligheten, bør kommunene kunne overta ansvaret for DPSene og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Økt satsning på selvmordsforebygging er viktig. Selvmord utgjør ca. 25 prosent av dødsfall blant unge under 25 år. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølgning av de som befinner seg i risikogruppen er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord.

Mer kompetanse og kunnskap om psykisk helse blant barn og unge sikrer at flere i risikogruppen blir fanget opp på et tidlig stadium, og får nødvendig hjelp i tide.

Oslo Høyre vil;

  • at det bør være et mål at barn og unge som trenger psykolog skal kunne henvises fra fastlegen, skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten eller lokal helsestasjon og starte behandling innen tre uker etter henvisning.
  • at store kommuner bør kunne overta ansvaret for DPS og BUP.
  • at helse- og skolepersonell som er i daglig kontakt med barn og unge skal inneha kompetanse og ha gode rutiner for å varsle ved fare for selvmord.
  • at kunnskap om psykiske lidelser blant barn og unge samt vold i nære relasjoner bør være en del av lærerutdanningen.
  • at Helsedepartementet bør sørge for å bedre koordineringen mellom helseetater og institusjoner med mål om å sikre omgående hjelp til de i risikogruppen for selvmord og andre psykiske lidelser.
  • at det skal utredes å innføre en nullvisjon for selvmord blant barn og unge.
  • at miljøarbeidere skal fungere som lavterskeltilbud for elevene, slik at elevene får rask kontakt med skolehelsetjenesten og henvisning til psykolog.

 Foto: colourbox.com

 

Siste nyheter