Lengre i arbeid

Bystyrenytt. Særaldersgrenser fører til at samfunnet går glipp av viktig arbeidskraft.

I bystyrets møte 23. oktober ba bystyret med flertallets støtte fra H, V, Frp og Krf Byrådet om å gjennomgå de nåværende særaldersgrensene i Oslo kommune med mål om at disse endres for at flere eldre skal kunne stå lenger i arbeid. Ap og SV støttet intensjonen bak forslaget, men ville likevel ikke støtte selve forslaget.

– Det fremstår uforståelig for meg at disse partiene tilsynelatende er opptatt av saken, men likevel ikke er villig til å følge opp saken med en oppfordring til Byrådet om å gjennomgå særaldersgrensene, sier James Stove Lorentzen (H), som er ny nestleder i Høyres bystyregruppe og ny leder av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Saken er et privat forslag fremmet av Høyres tidligere gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, som nå er nyutnevnt statssekretær i Næringsdepartementet. Bakgrunnen for forslaget var at det er enkelte yrker i Oslo kommune hvor det er en øvre aldersgrense som gjør at arbeidstakere må slutte i jobben tidligere enn vanlig pensjonsalder. Det gjelder for eksempel brannfolk, feiere, sykepleiere, tannleger, for å nevne noen yrkesgrupper.

Samfunnets viktigste ressurs er vår arbeidskraft. Gjennom pensjonsreformen tar man derfor sikte på å utnytte denne ressursen bedre ved å stimulere flere til å bli i arbeid lenger. Særaldersgrensene motvirker dessverre de gode intensjonene vedtatt i pensjonsreformen, og fører til at Oslo kommune går glipp av verdifull arbeidskraft. Høyre mener derfor at det er viktig å endre disse bestemmelsene slik at pensjonsreformens intensjon om økt arbeidsdeltakelse bedre kan etterleves.

– Det er ikke alder som er avgjørende for om du gjør en god jobb eller ikke. Det er derfor svært uheldig dersom man tvinger motiverte og godt kvalifiserte arbeidstakere ut av arbeidslivet dersom de ikke ønsker det, sier James Stove Lorentzen (H).

Tall fra Seniorpolitisk barometer i 2012 viser i tillegg at åtte av ti nordmenn mener vi ikke bør ha særaldersgrenser i arbeidslivet, men at man heller bør ha regelmessige tester av helse og arbeidsevne, slik at de som ønsker det kan arbeide så lenge de er skikket til jobben. I tillegg viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Akademikerne at «1 av 3 over 60 år sier det er sannsynlig at de kommer til å jobbe etter 67 år for å få høyere pensjon». Disse undersøkelsene viser at flere eldre faktisk vil stå lengre i jobben om de blir gitt muligheten til det.

Høyre fremhever i denne saken at det vil være samfunnsøkonomisk gunstig å legge til rette for at ansatte i Oslo kommune dersom de ønsker det kan stå lenger i sin stilling enn særaldersbestemmelsen tilsier. Samtidig anerkjenner Høyre at særaldersgrensene er tarriffestet og at endringer i særaldersgrensene derfor må skje i dialog med arbeidstakerorganisasjonene.

– De eldre sitter på verdifull erfaring og nyttig kompetanse. Det relevante spørsmålet vi bør stille oss er om samfunnet har råd til å la denne ressursen gå tapt, spør James Stove Lorentzen (H) retorisk. Han viser til at særaldersgrenser er diskriminerende og understreker at de eldre som ønsker det bør gis anledning til å stå lengre i arbeid.

Den nye regjeringen har i sin erklæring sagt at de vil gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Parallelt med dette mener bystyrets flertall med støtte fra H, V, Frp og Krf at det også bør gjøres en gjennomgang av Oslo kommunes særaldersgrenser. Dette må skje gjennom samtaler med partene med mål om at bestemmelsene endres og praktiseres i tråd med pensjonsreformens intensjon.

Siste nyheter