Levende sentrum og gode bomiljø

Bilde fra Sørenga

Resolusjon vedtatt av Representantskapet i Oslo Høyre 10.september 2018.  

Utskriftsvennlig versjon

Oslo er en by med både urbane områder og naturgitte kvaliteter. Det er denne kombinasjonen som gjør byen unik i verdenssammenheng. Oslo Høyre vil videreutvikle og forsterke det blågrønne preget gjennom videreutvikling av Fjordbyen, bekk- og elveløpene, de grønne åsene og bevaring av markagrensen. Samtidig skal indre by forsterkes som attraktivt boområde med gode storbykvaliteter.

Småhusområdene sikrer et mangfold

Noen av de gode kvalitetene ved Oslo som storby er de varierte boligtypene i byen. De fleste boligbyggene i Oslo består av blokker, men mange småhusområder sikrer et viktig supplement og boligmangfold for byens innbyggere. Dette mangfoldet er Oslo Høyre opptatt av å ta vare på.

En kraftig fortetting i småhusområdene er ikke ønskelig ut i fra bokvaliteten i disse områdene og presset på trafikal, teknisk og sosial infrastruktur. I sum blir belastningen for stor. Smale veier som ikke er dimensjonert for den økte trafikken som en så sterk fortetting vil føre med seg, gjør disse områdene lite egnet for kraftig fortetting.

Det skal legges større vekt på enkelte lokale bydelssentre som kan forsterke sin senterfunksjon slik at andre boområder i de ytre bydelene i større grad kan bevares som småhusområder. Her bør det legges til rette for flere kommunale, kommersielle og sosiale tilbud. På den måten blir det lettere å håndtere de daglige gjøremålene med begrenset bilbruk, og flere lokale arbeidsplasser vil kunne etableres der hvor folk bor og oppholder seg.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre eksisterende småhusområder og si nei til nye utviklingsområder som i dag er veletablerte småhusområder i neste kommuneplan.
 • Redusere utnyttelsen per tomt i småhusplanen.
 • Tilbakeføre Nedre Grefsen og Smestad til småhusplanen.
 • Endre parkeringsnormen slik at det i større grad blir mulig å parkere privatbil på egen eiendom, og fjerne dagens ordning med en begrensning på maksimum antall parkeringsplasser.
 • Fremme mer variert småhusbebyggelse i drabantbyer og transformasjonsområder.
 • Fjerne leilighetsfordelingsnormen.

Levende sentrum

Et godt byliv starter med menneskene som bor i og bruker byen. Oslo sentrum har en lang historie som et møtested for byens innbyggere og besøkende. Oslos urbane kvaliteter gjør byen til et attraktivt sted å bo.

Et levende sentrum skapes gjennom åpne sosiale møteplasser, gode kultuturtilbud, variert handel og boliger. Oslo har fortsatt et stort potensial for flere boliger i sentrumsbydelene. Flere boliger i sentrum er derfor en viktig del av svaret på den økte etterspørselen etter boliger. Her kan det bygges høyt og tett samtidig som vi viser respekt for omkringliggende omgivelser.

Oslo Høyre vil:

 • Legge til rette for et betydelig antall boliger i Kvadraturen.
 • Åpne opp større gårdsrom i Kvadraturen for å skape nye byrom og gjennomgangsårer.
 • Legge til rette for et betydelig antall boliger i Vika.
 • Det er viktig å sikre at Kielfergen fortsatt har anløp i Oslo, og før beslutning om eventuell endret bruk av terminalområdet tas, må alternativ lokalisering være avklart.
 • Utvikle boliger og kulturtilbud på Vippetangen.
 • Legge til rette for ulike boformer for ulike aldersgrupper i nye boligprosjekter.
 • Legge til rette for nye boligprosjekter mellom eksisterende bygg og på toppen av eksisterende bygg (infill og onfill prosjekter).
 • Prioritere byggesaker i Plan- og bygningsetaten som gir flere boliger i sentrum.
 • Legge til rette for etablering av leke- og møteplasser for barn og ungdom, gjerne i forbindelse med parker og grøntområder.
 • Arbeide for et godt tilpasset regjeringskvartal på Hammersborg.
 • Selge gamle Deichmanske hovedbibliotek.
 • Arbeide for å etablere et samlingssted for studenter i sentrum.
 • Benytte Kunstindustrimuseet til en utvidelse av Edvard Munchs videregående skole
 • Omregulere Botsfengselet til nytte for allmenheten.
 • Sikre gode offentlig-privat samarbeid i utviklingen av kulturbygg i sentrum.
 • Utarbeide en plan for etablering av permanente terrorsikringstiltak som viser respekt for omgivelsene i parker og gater.
 • Flytte politihøgskolen til Groruddalen.
 • Utvikle nytt mediesenter i Groruddalen hvor deribalnt NRK flytter inn i.
 • Flytte dagens bussterminal i Galleri Oslo over sporområdet på Oslo S. i tråd med fremlagt forslag.
 • Ruste opp byrommene i Kvadraturen og oppgradere byinventaret.
 • Legge til rette for uteservering på Bankplassen.
 • Etablerer flere rene gågater i Kvadraturen.
 • Endre parkeringsnormen slik at det blir mulig å ha bil i Oslo by. Det er et mål å få beboerparkering vekk fra gateplan til parkeringskjellere.

Fjorden er en viktig kvalitet for Oslo sentrum. Gjennom Fjordbyen har sjøen blitt tilgjengelig for innbyggerne, og havnepromenaden er mye brukt av både Oslos innbyggere og besøkende. Samtidig er det viktig å sørge for at sjøen kan tas i bruk av båtfolket.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre innbyggerne fortsatt tilgang til sjøen i de videre Fjordbyplanene.
 • Etablere et nytt sjøbad på Filipstad.
 • Etablere ny marina i forbindelse med utbyggingen av Fillipstad.
 • Etablere båtplasser for de som vil bo i båt i sentrum. Dette kan gjøres på Akershusstranda.
 • Etablere gjestehavn ved Akershusstranda.

Grønne møteplasser
Et attraktivt sentrum er avhengig av tilgjengelige parker og møteplasser. Oslo har mange parkområder, men med en økende befolkning er det særlig viktig å ta vare på de grønne lungene og vurdere hvor vi kan etablere nye. Oslo har Norges største artsmangfold, noe Høyre vil prioritere å ta vare på. Oslo Høyre er positiv til urbant landbruk i boligprosjekter der det lar seg gjennomføre.

Oslo må bruke kulturarven bevisst for å styrke byens identitet. Middelalderbyen ligger mellom kulturparken på Ekebergåsen, Fjordbyen og Akershus festning. Området er et speilbeilde av Oslos kulturarv og hele området bør utvikles helhetlig som et sammenhengende kulturområde med kulturhistoriske referanser.

Oslo Høyre vil:

 • Oppfordre utbyggere til å etablere grønne takhager i nye boligprosjekter.
 • Kartlegge hvor det kan etableres grønne soner med private grønnsakshager i eksisterende grøntområder.
 • Kartlegge hvor det kan etableres nye parker i sentrum.
 • Gå i dialog med eier av Galleri Oslo for å utvikle et større parkområde når busstasjonen flyttes.
 • Gjenåpne Akerselva fra Vaterland ned til sporområdet ved Oslo S for å ta tilbake Akerselva som ferdselsåre for småbåter sammen med grøntdrag langs elva.
 • Etablere grøntdrag fra Kvadraturen ned til fjorden.
 • Etablere park på Tullinløkka og utrede å legge Kristian IVs gate i kulvert på en strekning for å få et sammenhengende parkdrag fra Universitetshagen.
 • Stille strengere krav til utbyggere om etablering av grøntområder ved nye byggeprosjekter.
 • Legge til rette for parker og flerbrukshall på Veterinærhøyskoletomten på Adamstuen.
 • Legge til rette for å gå fra Ekebergparken til Fjordbyen via «grønne elver», gangbroer og møteplasser for kulturopplevelser og rom for varierte kulturuttrykk.
 • Sørge for at deler av Oslo kommunes kunstsamlinger kan plasseres i byens uterom.

 Næringsliv og handel
En attraktiv by er avhengig av arbeidsplasser og handelsvirksomhet. Høyre er derfor opptatt av at rammevilkårene for næringsdrivende skal være gode. Butikker og restauranter må også være tilgjengelig når folk trenger dem.

Oslo Høyre vil:

 • Etablere flere gågater med kafeer og handel.
 • Etablere miljøgate over Ankerbroen og opp Markveien (frem til Grünersgate) etter modell fra Torggata.
 • I nye reguleringssaker skal det som utgangspunkt legges inn publikumsrettede aktiviteter i første etasje av sentrumsbygninger.
 • Åpne for at næringsdrivende med varetransportbehov kan parkere i nærheten av sin virksomhet.
 • Sikre parkeringsmuligheter i sentrumsbydelene for vareleveranser og håndverker- og servicetjenester.
 • Søke om å få være med på et forsøk med søndagsåpne butikker, slik Lae-utvalget nylig har foreslått.
 • Legge til rette for parkering i parkeringshus lokalisert naturlig for handelsnæringen.
 • Bevare det gode miljøet i Skovveien og skåne beboerne og næringslivet for etablering av trikketrasé i gaten.

 

Siste nyheter