Lokalprogram 2019-2023 – Søndre Nordstrand Høyre

Den 2. april vedtok Søndre Nordstrand Høyre sitt politiske program for bydel Søndre Nordstrand.

1.Hvem er vi og hva vil vi?

Høyre vil at vi som bor i Søndre Nordstrand skal være involvert i avgjørelsene som tas. Vi ønsker at bydelen skal ha en tett kontakt med frivillige organisasjoner, lokale velforeninger, barnehager, idrettslag med flere. Det skal være enkelt for alle å nå fram til bydelsadministrasjonen, og til politikerne som har ansvaret. Vi skal aldri glemme at systemet er til for oss som bor her, og ikke omvendt.

2. Et godt sted å bo

Et godt bo-og oppvekstmiljø dreier seg om å følge seg trygg, respektert og sett.Man må ha mulighet til å bidra og utvikle seg selv og sine omgivelser. Dette krever engasjement og innsats fra alle som bor her. Gjensidig respekt og et bærekraftig mangfold forutsetter at vi har et felles språk og felles spilleregler i samfunnet.Søndre Nordstrand skal være et trygt og godt sted å bo for alle generasjoner, uavhengig av bakgrunn, helse, økonomi og livssituasjon.

3. Fram og tilbake, og rundtomkring

I et moderne samfunn trenger vi å kunne bevege oss effektivt mellom steder på ulikt vis (gående, syklende, kjørende i egen bil eller med ulike former for kollektivtransport). Vi ønsker at dette skal skje mest mulig miljøvennlig og i tråd med universell utforming. Det skal være lett å bo, jobbe, handle og drive næring i Søndre Nordstrand. Da må veier, kollektivtransport, fortau, sykkelstier og parkeringsplasser fungere i hverdagen.

4. Bli med!

Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Idrett, kulturtilbud, korps, speider arbeid og mange andre aktiviteter er avhengige av aktive ildsjeler som driver dette på frivillig basis. Høyre vil støtte og legge til rette for frivilligheten. Bydelen skal ha en Ja-holdning til prosjekter vi som bor her ønsker å sette i gang, og bidra med det de kan i det praktiske.

5. Arbeid for alle!

Søndre Nordstrand har flere innbyggere enn de fleste byene i Norge. Vi må kunne blir bedre på å tilrettelegge for private og offentlige arbeidsplasser. Vi er den eneste bydelen med grense til fjorden og marka. I denne blågrønne delen av Oslo er det et mangfold av mennesker og områder som gir store muligheter for utvikling. Byutviklingen i Søndre Nordstrand skal være moderne og familievennlig, samtidig som den skal gi rom for etablering og vellykket drift av handel og næring. Menneskene som bor her, er det viktigste ressursen vi har. Høyre mener at vi har et fantastisk utgangspunkt for å få til god næringsutvikling i Søndre Nordstrand!

6. Lange linjer!

Mange politiske og samfunnsmessige prosesser tar tid. Områdeutvikling dreier seg om konkrete tiltak som har perspektiver på opptil 10-30 år. Samferdselsprosjekter har ofte en tidshorisont på mange år, mens et sommer jobb prosjekt kan settes i verk i løpet av et halvår. Høyre vil at alle gode krefter skal inkluderes i fremtidsplanene for Søndre Nordstrand, både på kort og lang sikt. Vi vil at alle skal trekke i samme retning; framover, mot et samfunn der alle kan bruke og utvikle sin erfaring og kunnskap til beste for seg selv og andre.

Kandidatene til Bydelsutvalget i bydel Søndre Nordstrand

1 Arild Andersson
2 Talat Mehmood Butt
3 Cathrine K. Paulsen
4 May-Brit Bastiansen
5 Evelyn Fimreite
6 Sturla Thung
7 Line Foss
8 EmreTektas
9 Edith Stylo
10 Fatima Hadouchi
11 Bjørn-Erik Nordahl
12 Mari O. Mamre
13 Lois Rabe
14 Metin Inan
15 Liv Inger Wennberg
16 Kaare S. Sidselrud

 

 

Siste nyheter