Lovende fra regjeringserklæringen

Den ferske regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet har flere positive momenter knyttet til helse og omsorg.

Av Ola Kvisgaard, Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre

For Oslo betyr en ny borgerlig regjering byrådet vil møte større forståelse fra statens side for vår vektlegging av valgfrihet, innovasjon og kvalitet i eldreomsorgen. Den nye regjeringen lover å innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer, å øke satsingen på velferdsteknologi og å stimulere kommunene til innovasjon i omsorgen gjennom en egen forsøkslovgivning som gir frihet og økonomisk stimulans til å prøve ut nye organiseringsformer og tiltak.

For Norge betyr dette at flere vil få merke de gode ideer som ligger bak Oslos eldreomsorg. NHO har kalt Oslo for en foregangskommune innen kvalitetsmåling. I hovedstaden måles faktisk kvaliteten på hvert enkelt sykehjem gjennom subjektive og objektive kvalitetsmål som offentliggjøres på kommunens nettsider. Slik vet vi hvor skoen trykker og ser forbedringspunktene. Og fordi Oslo har gjort dette i flere år, vet den kommende regjeringen at dette ikke er et bortkastet tiltak. Landets største by er et godt forsøksobjekt. Våre målinger viser stor grad av fornøydhet hos brukere av både sykehjem og hjemmetjenester.

Den nye regjeringens satsning på velferdsteknologi er også svært gledelig. Velferdsteknologi verken kan eller skal erstatte menneskelig omsorg, men den kan forsterke sosiale nettverk og gi bedre samspill med tjenester, nærmiljø og familie. Velferdsteknologi kan også frigjøre tid for ansatte til menneskelig kontakt og fellesskap med brukerne. Når de fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, kan velferdsteknologi bidra til gi eldre en større mulighet til å mestre eget liv i eget hjem. Det kan være innretninger som berøringsskjermer med dagplanleggere og ulike medier, trygghetssensorer som fallsensorer, lyssensorer, dørsensorer og trygghetsalarmer med posisjonssendere. Velferdsteknologi gir oss viktige økonomiske besparelser, men først og fremst handler dette om å bidra til selvstendige og verdige liv for dem som er avhengig av assistanse.

I budsjettforslaget for 2014 foreslår Oslos byråd å avsette 8 millioner kroner til et nytt prosjekt innen velferdsteknologi rettet mot eldre. I prosjektet skal nye løsninger for velferdsteknologi testes ut i hjemmetjenesten og i utvalgte brukeres hjem. Prosjektet skal måles ut fra hvilke effekter det gir for brukerne og kommunen, og videreføres hos hjemmeboende eldre som ønsker det. Fordelene med bruk av velferdsteknologi er mange. Den kan gi økt trygghet og sikkerhet for brukere og pårørende. Den kan øke egenmestring og livskvalitet og skape større muligheter for sosial kontakt. En miljøvennlig effekt er også bedre energiøkonomisk drift av egen bolig.

Eldrepolitikk dreier seg om å legge til rette for en aktiv og verdig alderdom. Eldre slutter ikke å mene noe om egen hverdag etter at et langt arbeidsliv er avsluttet. Derfor er valgfrihet og selvstendighet essensielle komponenter når man skal utforme morgendagens eldreomsorg. Norge får nå, slik som Oslo har hatt i mange år, en regjering som forstår dette.

Siste nyheter