Mattetalenter skal bli lærere!

Ine Eriksen Søreide og Kristin Vinje

Nå vil Universitetet i Oslo utvikle Norges beste realfagslærerutdanning.

Ville bli lærer

Finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje har selv erfart lysten til å bli lærer. Men det ble aldri noe av. Sammen med Stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide dro hun til Universitet i Oslo forrige uke for å snakke om nye tiltak for å rekruttere studenter til realfag og læreryrket.

– Da jeg begynte på realfag på Universitet i Oslo, ønsket jeg å bli lærer. Men jeg ble ikke oppfordret underveis til å ta pedagogikk og satse på en karrierevei innenfor den norske skolen, sier Kristin Vinje.

– 63 % av grunnskoleelever fikk karakteren 3 eller lavere på matematikkeksamen i fjor. Snittkarakteren på avsluttende matematikkeksamen på videregående skole lå på 2, 5. Selv om Osloskolen gjør det bedre enn det nasjonale snittet, har vi fortsatt store utfordringer hvis vi ønsker å bli en kunnskapsnasjon. Jeg tror nøkkelen er å satse på realfagslæreren, sier Kristin Vinje.

Starter i skolen

Ine Eriksen Søreide, tidligere leder av kirke, utdanning og forskningskomiteen på Stortinget, er enig.

– Realfagsutfordringen starter i skolen, både med tanke på motivasjon, kvalifikasjoner og rekruttering. Høyre har sagt at 10 000 lærere i grunnskolen skal få tilbud om etterutdanning i matematikk i løpet av fem år. Det er storsatsning på læreryrket! Men i dag er gjennomsnittsalderen for lektorer innen realfag i den videregående skole nærmere 60 år. Svak ny-rekruttering av realfagslærere er derfor en viktig utfordring. Vi trenger å samarbeide med fagmiljøer for å rekruttere og utvikle engasjerte og kompetente lærere innen realfag.

Ser til Finland

De trekker begge frem lærerutdanningen i Finland som ett suksesseksempel. I Finland er det kun 10 % av søkere som kommer inn på den populære lærerutdanningen, og de lykkes i å rekruttere de aller flinkeste mattetalentene.

– En av årsakene til at lærerutdanningen i Finland nyter stor respekt er fordi universitetene utdanner lærere og fagfolk på universitetet bestemmer innholdet i lærerutdanningen ut i fra forskningsbasert kunnskap. Dette skal vi lære av. Vi bør kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen og vi bør gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning, sier Søreide.

Lærerutdanningen må heves

Morten Dæhlen, leder av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo, er enig i at statusen for lærerutdanningen må heves. I møtet med Ine Eriksen Søreide og Krisitn Vinje presenterte han 5 konkrete tiltak som han mener vil bidra til en storstilt satsning på lærerutdanningen. Målet er å legge om undervisningsformen i realfagsutdanningen og lektorutdanningen, slik at det blir mer attraktivt for realister å velge å bli lærere.

Han trekker frem 5 konkrete tiltak som vil bidra til å heve statusen til læreryrket:

  1. Det skal bli lettere å hoppe over fra realfagsprogrammer til lærerprogrammet ved Universitet i Oslo.
  2. UiO skal bygge in lektor- og realfagsutdanningen i prosjektet «Computing in Science Education» (CSE). Det er et unikt utdanningsprosjekt som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.
  3. UiO vil modernisere og utvide det realfaglige innholdet i lektorprogrammet.
  4. UiO vil ta ansvar for etter- og videreutdanning av lærere, spesielt innen matematikk.
  5. UiO vil samarbeide med andre aktører i samfunnet, blant annet videregående skoler, for å gjøre realfagsundervisningen mer spennende.

Kristin Vinje er overbevist om at satsningen til Universitet i Oslo vil kunne bidra til å øke rekrutteringen av de flinkeste realfagselevene til læreryrket.

– Universitet i Oslo er Norges klart største utdanningsinstitusjon for lærere til den videregående skolen. Det er veldig positivt at de stiller alle sine ressurser til disposisjon for å utvikle fremtidens lærerutdanning. Sammen skal vi styrke norske elevers realfagskompetanse.

Les mer om denne saken i Dagsavisen tirsdag 3.09.13

 

Siste nyheter