Mer forskning på fornybar energi

Klimautfordringen er en av de største utfordringene verden står overfor i årene fremover.

Derfor må arbeidet intensiveres med å utvikle ny teknologi som bidrar til å redusere, rense og lagre utslipp av klimagasser, og utvikle klimanøytrale teknologier på nye områder.

Det skal alltid lønne seg å være miljøvennlig. Høyre ønsker å endre klimapolitikken fra rødt til blågrønt. De som velger miljøvennlig alternativer skal ha fordeler, mens de som forurensere må betale ekstra skatt og avgifter.

Den viktigste oppgaven er å legge til rette for at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Politikernes oppgave er ikke å tvinge befolkningen til å være miljøvennlig ved forbud og påbud, og det er heller ikke nødvendig å ta en reise tilbake til 70- tallet for å hindre miljøfiendtlig utslipp. Den viktigste oppgaven er å legge til rette for at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Høyre mener derfor at det må satses mer på utvikling av ny, klimavennlig teknologi ved å doble avkastningen fra fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging fra 2014. Høyre mener at løsningen på klimautfordringen ligger i å utvikle ny teknologi som gir lavere klimagassutslipp.

Høyre ønsker å legge en høyere årlig avkastning til grunn fra fondet. Hvilken avkastning som legges til grunn er det som avgjør hvor mye av fondet som kan brukes hvert år til støtte til energiomlegging og klimateknologi. Mens regjeringen legger renten på statsobligasjoner til grunn (i dag rundt 2 pst.), vil Høyre legge til grunn avkastningen i Statens Pensjonsfond – Utland, dvs. 4 prosent. Det betyr at Høyre vil bruke om lag dobbelt så mye som regjeringen hvert år i støtte til å utvikle ny klimavennlig teknologi.

Det er også viktig at det offentlige legger til rette for at private selskaper finner det lønnsomt å investere i miljøteknologi. Gjennom økonomiske rammebetingelser som kvotehandel eller Co2- avgift, vil det både være utslippsreduksjoner og det vil bli satt utslippskrav. Dette må kombineres med offentlig støtte til forskning, teknologiutvikling og implementering av nye teknologiske løsninger. Vi må ta i bruk ny teknologi som gjør vår produksjon og vårt forbruk bærekraftig.

Høyre vil:

  • styrke forskningen på miljø og klima, særlig innen fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi

Foto: colourbox.com

Siste nyheter