Mer kunnskap i Osloskolen

Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss er i stand til å stå på egne ben og forsørge oss selv.

I denne artikkelen trekker vi frem noen av punktene fra vårt program om Oslo Høyres visjoner for skolene og barnehagene i Oslo.

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Oslo-skolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole skal kunne måle seg med de beste skolene i Europa fra barneskole til studiespesialisering eller yrkesfag.

En satsing på læring og kunnskaper i barnehagen er nødvendig for å sikre at alle barn som vokser opp i Oslo, får like muligheter ved skolestart. Å sørge for at alle barn som begynner på skolen, kan snakke godt nok norsk til å følge undervisningen, er barnehagenes viktigste bidrag til en god start på livet for barna våre.

For å bidra til mer kunnskap og læring vil Oslo Høyre
– sørge for at alle barn har gode forutsetninger for å lære når de begynner på skolen
– rekruttere landets beste lærere og personell til Osloskolen og Oslobarnehagen
– redusere frafallet i videregående skole
– tilby undervisning og opplæring tilpasset den enkelte elev

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Barnehager for læring og kunnskap

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

For å styrke barnehagene vil Oslo Høyre derfor
– innføre konkrete ferdighetsmål i norsk i barnehagen
– språkteste elever før skolestart og styrke norskopplæringen til barna som trenger det
– utvide den statlige ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til å gjelde barn mellom tre og fem år og gjøre den byomfattende, men behovsprøvd etter foreldrenes inntekt
– sikre at flere barn enn de med lovfestet rett får plass i barnehage
– stille krav til at alle ansatte i barnehagene, inkludert vikarer, har tilstrekkelige norskkunnskaper
– utvide femårskontrollen på helsestasjonene for barn som ikke går i barnehage
– ha åpenhet om kvaliteten til den enkelte barnehage
– ansette mer faglært arbeidskraft i barnehagene
– utarbeide lederutdanning for styrere og mellomledere i Oslo-barnehagen
– gjennomføre introduksjonskurs for barnehageansatte etter modell av introduksjonskurs for nyansatte i Oslo-skolen

Europas beste skole

Oslo-skolen er landets beste skole og skal utvikles videre til å bli en skole som måler seg med de beste i Europa, både i grunnskolen og innenfor yrkesfag og studiespesialisering.

Elevene skal møte en skole som gir dem muligheten til å utnytte sitt potensial, og som gir dem forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden.

For å gjøre Oslo-skolen til en av Europas beste vil Oslo Høyre derfor
– gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
– gjennomføre et forsøksprosjekt med karakterer fra femte trinn
– innføre obligatorisk etterutdanning for skoleledere og pedagogisk personale
– at elever som ikke oppnår målsatte ferdigheter, alltid gis ekstra undervisning slik at de kan mestre neste nivå
– etablere egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnasene, og i samarbeid med kulturlivet gi individuelt tilpasset undervisning til
talenter innen kultur
– gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamenskarakterer gjennom å ta eksamen på nytt
– utrede et tilbud om kveldsskole for elever som ønsker det
– videreføre ordningen med annet fremmedspråk fra femte klasse
– gi elevene mulighet til å ta videregående skole i utlandet gjennom å kjøpe skoleplasser i Europa
– innføre anonym retting av heldagsprøver på ungdoms- og videregående skoler
– innføre en øvre fraværsgrense i den videregående skolen og følge opp elever i faresonen
– styrke samarbeidet med frivilligheten for å sikre bedre leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid
– gjennomføre en prøveordning med eksamen før 17. mai
– gjøre skriftlig sidemål valgfritt
– øke antall timer med svømmeundervisning slik at alle elever blir svømmedyktige senest innen utløpet av fjerde trinn
– gi Oslos elever fra første til tiende trinn flere undervisningstimer i uken

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Et fullført skoleløp
Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen.
Målet er at alle som begynner på videregående skole i Oslo, skal fullføre skole- og utdanningsløpet.

For å sikre at flere fullfører og består, vil Oslo Høyre blant andre tiltak sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at alle elever får best
mulighet til å fullføre hele skoleløpet.

Et løft for yrkesfagene
Behovet for yrkesfaglig kompetanse i norsk arbeidsliv er stort. Antallet elever som velger yrkesfag, har i mange år vært for lav, og det er viktig at vi snur denne trenden.

Samarbeid mellom skolen og næringslivet, som på Kuben yrkesarena, må brukes som utgangspunkt for nye yrkesfagsskoler og for å forbedre eksisterende skoler.

For å styrke yrkesfagene i Oslo-skolen vil Oslo Høyre
– at alle kommunale virksomheter som hovedregel skal ha lærlinger
– at Oslo-skolen skal rekruttere fagfolk ved å tilby dem pedagogisk utdanning som sikrer dem fast ansettelse
– utvide ordningen med alternative skoleløp som gir elevene større fleksibilitet i vekslingen mellom skole og praksis

Bekjemping av mobbing
Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Oslo-skolen eller i barnehagene.

For å bekjempe mobbing vil Oslo Høyre derfor at
– alle skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing
– det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene
– alle ansatte i Oslo-skolen og Oslo-barnehagen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd

Den attraktive studentbyen
Høyere utdanning er først og fremst et nasjonalt ansvar, men vi vil at Oslo skal være en god by å studere i.

Oslo bør stimulere og tilrettelegge for et godt internasjonalt studentmiljø fordi det beriker byen vår.

For å gjøre Oslo til en enda bedre studentby vil Oslo Høyre derfor
– bidra til at det bygges flere studentboliger, fortrinnsvis nær kollektivknutepunkter
– unnta studentboliger fra enkelte kommunale normer og retningslinjer
– at Oslo kommune oppretter traineeordninger i sine virksomheter
– invitere studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og studentdemokratiene, Velferdstinget og Norsk studentorganisasjon

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Siste nyheter