Mer læring i barnehagen

Alle foreldre som nå tar med barna på innkjøring skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for at barnehagehverdagen skal være trygg, utfordrende og morsom.

Av byrådsleder Stian Berger Røsland og utdanningsbyråd Anniken Hauglie.

I løpet av de neste ukene vil tusenvis av smårollinger og spente foreldre møte Oslobarnehagen for første gang. Vi ønsker at dette møtet skal være en god opplevelse for alle. Oslo har over 800 barnehager med rundt 10.000 ansatte og 36.000 barn. Vi har mange dedikerte og dyktige medarbeidere i Oslobarnehagen som vil møte dem på beste måte. Kommunen har satset sterkt på barnehageutbygging de siste årene. Siden 2004 er det opprettet over 10.000 plasser, og det er ventet 30 prosent vekst i barnebefolkningen frem til 2030. Oslos barnehager består av et stort mangfold av barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Fra små familiebarnehager med fire barn til store moderne barnehager med flere hundre barn.

Kronikk av Stian Berger Røsland og Anniken Haugli om mer læring barnehagen i Aftenposten 4. august
Faksimile av kronikk i Aftenposten 4. august 2014

Ansvar for omsorg og læring

Foreldrene har hovedansvaret for barns oppdragelse. Men barnehagen har også et ansvar for å ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring. Den grunnleggende kompetansen som barna får i barnehagen har stor betydning for trivsel og læringsutbytte i barnehagen, i skolen og senere i livet. Forskning viser at gode pedagogiske tiltak i barnehagen gir gevinster på lang sikt i form av bedre skoleresultater og økt arbeidsdeltagelse. Oslo har en ekstra utfordring med at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring ved skolestart. Oslobarnehagene skal gi en bedre start for disse og alle andre barn.

Satser på språkopplæring

Høsten 2013 møtte 1700 skolestartere opp første skoledag i Oslo uten å kunne godt nok norsk til å følge vanlig undervisning i klassen sin. Mange av disse er født i Norge – og Oslo – og har gått i barnehage her. Likevel kan de ikke godt nok norsk. Målet vårt er at alle barn i Oslo skal kunne norsk ved skolestart, og at alle ansatte i Oslobarnehagen skal kunne norsk. Kommunen har derfor satset betydelig på språkopplæring og språkutvikling. I løpet av 2014 og 2015 får 4000 barnehageansatte opplæring innen språkkartleggingsverktøy og hvordan jobbe med språkutvikling i barnehagen. Oslobarnehagen er allerede populær. Brukertilfredsheten er stor med et snitt på fem i 2012, av seks som høyeste mulige score. Samtidig er det en lang vei å gå før vi med hånden på hjertet kan si oss fornøyd med det som tilbys overalt. I dag er det for mange barn som ikke lærer godt nok norsk gjennom barnehageløpet, vi vet for lite om hva som skjer i barnehagehverdagen og det er for store forskjeller mellom barnehager. Dette ønsker vi å endre på gjennom arbeidet i prosjekt Oslobarnehagen.

Tidlig start gir bedre start

Vi har lenge vært stolte av Osloskolen, og hvordan den arbeider for å løfte alle elever. For å sikre elevenes kompetanse ytterligere må vi starte enda tidligere. Språk er ikke bare viktig, det er grunnleggende for barns kommunikasjon og vennskap, lek og læring, deltagelse i arbeidsliv og i samfunnet. For at alle Osloelevene skal ha best mulig utbytte av sin skolegang må vi gjøre alt vi kan for at de er best mulig rustet fra første dag. Det betyr at vi må få flere barn må lære bedre norsk, allerede i barnehagen. For å bidra til at særlig minoritetsspråklige barn i større grad går i barnehage, har flere bydeler i Oslo innført gratis kjernetid i barnehagen. Dette bidrar til at flere barn går i barnehagen. Men dessverre har vi sett at dette ikke er en garanti for gode nok språkkunnskaper, blant annet fordi mange går for få år i barnehage til at språket sitter godt nok. Fra og med i høst prøver vi derfor ut gratis kjernetid fra treårsalderen i bydel Gamle Oslo for å se om dette fører til et språkløft for barn som trenger det.

Mer læring i barnehagene

Vi har i dag for liten mulighet til å kreve eller sjekke kvaliteten i barnehagene. Denne er i liten grad dokumentert, og det er ikke etablert en felles forståelse for hvordan kvalitet på barnehageområdet kan og bør måles. Vi trenger derfor en lovendring, og er glade for at vi fikk Høyres landsmøtes tilslutning til at barnehageloven skal endres for at dette skal bli mulig. Det skal åpnes for mer læring i barnehagene, og utvikles felles barnehagestandarder basert på forskning og beste praksis. Prosjekt Oslobarnehagen skal over tid sikre god kvalitet i alle barnehager, ikke minst med henhold til norskspråklig utvikling. Vi etter- og videreutdanner våre ansatte, vi skal implementere et bedre kvalitetsstyringssystem og kvalitetsstandarder, og vi jobber nå for å få på plass flere og riktigere kvalitetsindikatorer, felles standarder bygd på forskning og beste praksis, og bedre styringsinformasjonen på alle nivåer som skal bli mer tilgjengelig for flere, også foreldre. Oslobarnehagen skal bli et kvalitetsstempel på linje med Osloskolen.

Denne kronikken om mer læring i barnehagen stod på trykk i Aftenposten 4. august 2014.

Foto: Oslo kommune

Siste nyheter