Mer pappaperm med Høyre

Pappa

Med Høyre får pappa og mamma lik rett til foreldrepermisjon, men frihet til å fordele den selv.

Innlegget er skrevet sammen med Julie Brodtkorb, leder i Høyres kvinneforum.

En ny studie av langtidseffekten av innføringen av 4 ukers fedrekvote i 1993, viser at det har skjedd en holdningsendring i samfunnet, menn tar mer ansvar for familien. Det er bra. Nå i 2013 – 20 år etter at fedrekvoten ble innført – har Høyre tillit til at norske fedre fortsetter å ta ansvar for barna sine, også om familien får fordele permisjonsukene slik det passer best for den enkelte familie.

Fedrekvoten er økt hele fem ganger, 4 uker er blitt til 14 uker. Høyre synes det er bra at pappa tar permisjon, bra at pappa tar familieansvar, og bra at pappa tar del i småbarnsomsorgen. Men med den stadig økende rødgrønne kvoteordningen detaljstyrer staten hvor mange uker mamma og pappa må ta ut. Familier hvor far eller mor ikke kan ta ut alle sine uker fratas denne tiden med barna.

En InFact-undersøkelse VG selv fikk utført i fjor, viser at bare 24 prosent av familiene ville delt foreldrepermisjonen sin helt likt. Over halvparten ville derimot gitt mor den største delen, mens drøye tre prosent ville latt far være mest hjemme. Tendensen er i følge VG selv jevn i alle aldersgrupper over hele landet.

For Høyre handler foreldrepermisjon om å gi familier tid til omsorg for barnet, mens likestilling handler om lik rett og like muligheter for de voksne til å velge. Vi vil gi far og mor lik rett til foreldrepermisjonen, med unntak for mors uker ved fødselen. Med Høyre kan altså far ta ut mer pappaperm enn i dag, eller mor kan ta ut mer mammaperm – men det valget overlater vi til den enkelte familie.

VG gikk nylig ut med støtte til de rødgrønne som skjerper bruken av foreldrepermisjon som likestillingsverktøy innad i norske familier. Høyre får imidlertid henvendelser fra fortvilte foreldre som gjerne vil dele permisjonen, men som opplever å miste verdifull tid med barnet fordi hverdagen deres ikke passer inn i dagens kvotesystem. Familier er ulike og har ulike behov, men det velger både regjeringen og VGs lederskribent bevisst å overse.

Høstens valg vil for småbarnsforeldre derfor stå mellom fortsatt rødgrønn detaljstyring, eller muligheten til selv å skape en best mulig hverdag for seg og sine barn. Vi i Høyre mener valget er opplagt.

Dette innlegget stod på trykk i VG 02.08.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter