Miljøbyen Oslo

Denne kronikken er skrevet av Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre og Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo (H).

Oslo har som visjon at vi skal være en av de mest miljøvennlige byene i verden. Høyre leder an i det grønne skiftet i hovedstaden, og resultatet skal være en enda bedre by med høyere livskvalitet og lavere utslipp.

Omstilling trenger ikke være slutten på noe godt. Det kan like gjerne være starten på noe bedre. Klimautfordringen er global, men den må løses lokalt. Verdens byer står for 70 prosent av verdens utslipp. Byene er en del av problemet, men også en del av løsningen. Det er miljøvennlig å bo i by. Høyre skal sørge for at det blir enda mer miljøvennlig i fremtiden.

Ta markedet i bruk i miljøets tjeneste
Oslo kjøper varer og tjenester for over 17 milliarder hvert eneste år. Vi bygger nye skoler og barnehager, bestiller busser og ferger og kjøper nye tjenestebiler til offentlige virksomheter. Stiller vi strenge miljøkrav ved innkjøp bidrar vi både til bedre bymiljø, lavere klimagassutslipp og vi legger til rette for nye grønne arbeidsplasser. Slik kan vi ta markedet i bruk i miljøets tjeneste.

Alle nye kommunale bygg og større rehabiliteringer oppføres i dag med passivhusstandard. Det gir lavere driftskostnader og minimerer energiforbruket. Bussene i Oslo skal innen 2020 være klimanøytrale. Fordi Oslo i dag har et kretsløpsbasert avfallssystem, går avfallsmengden per person ned. Allerede i dag går svært mange busser på miljøvennlig drivstoff, som for eksempel biogass produsert fra kloakkslam eller husholdningenes eget matavfall. Hele Oslos bilpark er i ferd med å bli skiftet ut med elektriske biler eller andre miljøvennlige alternativ. Kommunen går foran med et godt eksempel.

Miljøvennlig byutvikling
Regjeringen har nylig lansert nye retningslinjer for miljøvennlig stedsutvikling. Oslo kommune er allerede godt i gang. Vi fortetter rundt knutepunktene i byen – for eksempel i Bjørvika, Ensjø, Nydalen og Skøyen. Transportbehovet blir mindre. Det blir lettere å leve i byen uten bil.

Et kjempeløft for kollektivtrafikken blir løpende gjennomført, med nytt materiell, hyppigere avganger, flere ruter, bedre informasjon og enklere billettkjøp. Siden 2005 har Oslo redusert andelen reiser med bil fra 45 til 35 pst, mens kollektivandelen har økt fra om lag 20 til 30 pst.

Nå må vi videre. Fornebubanen må realiseres, signalanlegget på t-banen må rustes opp, ny t-banetunnel må bygges under sentrum. I kombinasjon med regjeringens store løft for jernbane på det sentrale Østlandet blir dette avgjørende for å knytte Osloregionen sammen med kollektive transportmidler, redusere utslipp og minske presset på veinettet.

Det skal lønne seg å velge grønt
Vi må gjøre det enkelt for dem som ønsker å gjøre miljøvennlige valg i sin hverdag, uten å måtte gjøre drastiske endringer i egen livsstil. Å kildesortere, reise kollektivt eller sykle og gå skal gjøres fordi det er det beste alternativet.

I vårt nye program ønsker vi å stimulere næringsdrivende til å velge varebiler som er gode for bymiljøet, i stedet for å stenge Oslo sentrum for biltrafikk. Vi vil også miljødifferensiere bompengene etter bilenes utslipp. I stedet for å straffe alle som ikke lever utslippsfritt, ønsker vi å belønne dem som gjør miljøvennlige valg. Positive incentiver virker, og vi skal forsterke fordelene for dem som velger miljøvennlig.

Grønne lunger
Et av Oslos unike trekk, er at man på kort tid kan bevege deg fra idyll på en av våre øyer til Markas dype skoger. 43 % av befolkningen bruker Marka ukentlig og bruken øker. Oslos blågrønne struktur settes pris på og ivaretas. Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av politiske beslutninger og lokalt engasjement.

Det er Oslo Høyres bestemte mening at vi også i fremtiden kan og skal ivareta den blågrønne identiteten. Derfor baserer Oslos overordnede politikk seg på miljøvennlig fortetting rundt knutepunkt. Da kan vi både bevare byens grønne lunger, og redusere befolkningens transportbehov.

Samarbeid med staten
Oslo har som visjon at vi skal være en av de mest miljøvennlige byene i verden. Visjonen følges opp av politiske mål – Oslo skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til 1991-nivå innen 2030 og bli klimanøytrale i 2050.

Men å nå målet fordrer også store og små skritt globalt og nasjonalt. Selv om noen av utfordringene med klimaendringene kan løses lokalt, trenger vi også en regjering som spiller på lag for å bidra til den samlede innsatsen. Det har vi i dag.

Høyre-FrP-regjeringen har sørget for at staten for første gang har lovet 50 prosent statlig finansiering av store kollektivprosjekter i byene. Da Høyre foreslo dette i opposisjon, ble vi nedstemt av Arbeiderpartiet, SV og Sp. Nå gjennomfører vi. I tillegg satses det betydelig mer på lokaltogtrafikk på det sentrale Østlandet. Det gjør det mulig å bygge Fornebubanen. Nye retningslinjer for arealplanlegging i byområdene sikrer at vi får en miljøvennlig byutvikling der flere kan reise kollektivt, med sykkel og til fots.

Som vertsby for flere av statens virksomheter, er det svært positivt at Regjeringen har skrudd opp tempoet i utfasing av fyring med fossil olje i statens bygg. I 2020 innføres et forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene. For å stimulere til et grønt skifte i private hjem etableres en rettighetsbasert, ubyråkratisk tilskuddsordning for energisparing og energiomlegging. Det er mulig å vokse samtidig som man blir mer miljøvennlig. Man må bare trekke i samme retning.

50 prosent av verdens befolkning bor i dag i byer, i 2050 vil det ha steget til 70 prosent. Miljøvennlig byutvikling er en viktig nøkkel for å løse verdens klima- og miljøutfordringer. Den gode nyheten er at byene viser at det er mulig og går foran. Oslo Høyre skal med nytt kommunevalgsprogram sørge for at Oslo blir blant verdens beste.

Denne saken sto i Dagbladets 23. januar.

Siste nyheter