Miljøvennlig transport

Høyre vil innføre krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå på utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff innen utgangen av 2022.

Skal vi nå våre ambisiøse klimamål, må vi ha en rask omstilling av transportsektoren i miljøvennlig retning.

For å skape et marked for miljøvennlige transportmidler, er det viktig at offentlig sektor går foran. Høyre ønsker blant annet at alle nye offentlige kjøretøy, ferger og busser skal være miljøvennlige og helst utslippsfrie.

Høyre vil ha gode og forutsigbare rammebetingelser for miljøvennlig drivstoff, og ønsker derfor å forlenge avgiftsfritaket for eksempelvis biogass og bioetanol til 2020. Høyre vil også styrke satsingen på kollektivtrafikken, i og rundt store byer spesielt, og lover at staten skal dekke 50 prosent av investeringene ved nye store bybaneprosjekter.

Høyre vil:

  • Gjennomgå bil- og drivstoffavgiftene med formål å gjøre det mer lønnsomt å velge biler med lave utslipp eller som bruker alternative utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff, som hybrider, elbiler og biodrivstoff.
  • Styrke belønningsordningen for kollektivtrafikk. (Høyre vil gi 50 pst støtte til investeringer i nye skinnegående prosjekter, slik som Fornebubanen)
  • Innføre krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå på utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff innen utgangen av 2022.
  • Innføre krav om at alle nye kommunale, fylkeskommunale og statlige kjøretøyer går på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff innen utgangen av 2018.
  • Legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner.
  • Videreføre dagens unntak fra veibruksavgift for alternative drivstoff til 2020.

Siste nyheter