Ap stemte mot generelt tiggeforbud

Tigging

Bystyret sa 12. juni nei til Arbeiderpartiets forslag om sonetigging. Høyre foreslo å be Stortinget vedta et nasjonalt forbud mot tigging. Ingen av forslagene ble vedtatt.

Høyre mener et nasjonalt tiggerforbud er det eneste tiltaket som raskt kan iverksettes og som i praksis kan følges opp av politiet. Høyres ønske om et generelt tiggeforbud har støtte fra Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Riksadvokaten som påpeker at utfordringene ved omfattende tigging må løses på nasjonalt nivå.

Et nasjonalt tiggerforbud vil være enklere å håndheve. Et soneforbud, hvis det lar seg gjennomføre, vil dessuten bare føre til at tiggingen flytter seg til andre områder. I tillegg vil sonetigging slik Ap foreslo støte på en rekke praktiske utfordringer når det gjelder tvilstilfeller om hjemmelsgrunnlag for håndhevelse.

– Det er reist berettiget tvil om forslaget som er behandlet i Stortinget nylig og som Ap håper skal gi anledning til et tiggeforbud innenfor ring 2 vil begrense tigging som fenomen og problem. Som Riksadvokaten skriver i sin høringsuttalelse er fenomenet med omfattende, aktiv og pågående tigging nå mer et nasjonalt enn et lokalt anliggende, skrev Høyre i finanskomiteens innstilling til bystyret.

Et nasjonalt tiggerforbud vil være enklere å håndheve.

I sitt innlegg i bystyret viste Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til visepolitimester Roger Andresen som advarte mot de håndhevelsesutfordringene som oppstår når forbudet også skal gjelde annen pengeinnsamling enn tigging med de unntakene det er vist til både i lovforslaget og i tilleggsforslaget fra Ap i bystyret. Andresen understreket at de som tigger raskt vil finne ut hvordan de kan bli unntatt fra forbudet ved å la seg registrere i Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret. Man vil da være i den samme situasjon som før eventuelle endringer i politivedtektene.

Det er uavklart om politidirektoratet ville godkjent Arbeiderpartiets forslag om soneforbud. Forslaget måtte uansett vært sendt på høring med en høringsfrist på minst to måneder. I praksis ville ikke forslaget kunne blitt iverksatt før i september/oktober. Høyre poengterte i bystyredebatten at et nasjonalt tiggerforbud derimot raskt kan iverksettes – hvis Arbeiderpartiet stemmer for det på Stortinget.

– Dersom Ap virkelig ønsker å forby tigging og ønsker at det skal ha effekt i sommer så har partiets stortingsrepresentanter muligheten når forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om et generelt tiggeforbud om kort tid kommer opp til annen gangs behandling i Stortinget, understreket Lae Solberg (H).

Foto: colourbox.com

Siste nyheter