Ny lærerutdanning fra 2017

En av regjeringens viktigste prosjekter er å realisere kunnskapssamfunnet. Det innebærer blant annet en kraftig satsing på en bedre skole gjennom et lærerløft og en ny femårig lærerutdanning med vekt på faglig fordyping.

Før sommeren ble den nye rammeplanen for en ny femårig grunnskolelærerutdanning fastsatt.

Fra høsten 2017 skal lærerutdanningen være en praksisnær masterutdanning, hvor studentene skal være tett på klasserommets utfordringer, både i teori og i praksis.

Forskningsbasert kunnskap

Neste generasjon lærere vil få mer forskningsbasert kunnskap, mer faglig fordypning og mer praksis før de skal ut i jobb.

Lærere på barnetrinnet skal bli eksperter på begynneropplæring, og de skal ta deler av praksisen sin i barnehage. Lærere på 5. til 10. trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag – og kan ta deler av praksisen i videregående skole.

Det innebærer at nyutdannede lærere skal ha med seg nok faglig tyngde til å kunne være kritiske, stille spørsmål og reflektere over egen undervisning. De skal være oppdatert på relevant forskning, og de skal være i stand til å prøve ut nye undervisningsmetoder i klasserommet.

Les også: Grenser for fravær

Styrker lærerrollen

Å gjøre lærerutdanningen om til en femårig masterutdanning er en av de viktigste satsingene i regjeringens strategi Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen.

Lærerløftet inneholder flere tiltak for å styrke lærerrollen.

Det er dessverre altfor mange norske elever som i dag går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Læreren er nøkkelen for å snu denne utviklingen, og derfor prioriterer Høyre å styrke læreren.

Lærerløftet inneholder flere tiltak for å styrke lærerrollen. Fra høsten skjerpes karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene.

Regjeringen er også i gang med en historisk satsing på videreutdanning for lærere som allerede er i skolen. Mer enn 5000 lærere får hvert år mulighet til videreutdanning. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har satsingen på videreutdanning av lærere blitt tredoblet.

Tidlig innsats og digitale ferdigheter

Lærerstudentene på utdanningen for 1. til 7.trinn vil kunne ta mastergrad i begynneropplæring, noe som er helt nytt. For begge masterutdanningene blir digitale ferdigheter og bruk av IKT i undervisningen sterkere vektlagt enn i dag – i alle fag.

Fremtidige lærerstudenter vil også få mer praksis enn før: Antallet praksisdager er økt fra 100 til 110 dager veiledet og vurdert praksis. I tillegg kommer 5 dager observasjonspraksis. De som skal undervise de yngste elevene, skal ha 5 dager praksis i barnehage.

Lærerstudentene på utdanningen for 1. til 7.trinn vil kunne ta mastergrad i begynneropplæring, noe som er helt nytt.

Hver høst starter 60 000 spente og forventningsfulle norske seksåringer på skolen. Ved å gi fremtidige lærere praksis i barnehagen, kan vi gi dem bedre forutsetninger for å gi førsteklassingene en trygg og god start på skolen.

Les også: Grenser for fravær

Synliggjør pedagogikkens plass

Barn og unges utvikling og læring er et gjennomgående tema i den nye lærerutdanningen, der nettopp koblingen mellom skolefag og pedagogikk blir enda tettere enn i dag.

Fremtidige lærerstudenter vil kunne ta masterfordypning i profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk, i tillegg til alle undervisningsfagene i skolen.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for å styrke skolen.

Et felles kvalitetsløft

Regjeringen har nå lagt rammene for en ny grunnskolelærerutdanning. I løpet av sommeren og høsten går kunnskapsministeren i dialog med universiteter, høyskoler, kommuner, lærere og ledere i barnehage og skole – og andre som vil bidra til å heve kvaliteten på fremtidens lærerutdanninger, om hvordan dette skal gjøres i praksis.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for å styrke skolen. Vi vil at elevene skal lære mer, og derfor må vi styrke lærerrollen.

Vi må utdanne de lærerne Norge trenger i fremtiden. Vi må ha lærere som kan bidra til at våre barn og barnebarn kan ta vare på vårt velferdssamfunn og styre landet trygt videre.

Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn å sikre at våre barn får den aller beste læreren, og gjennom en ny lærerutdanning legger vi nå et godt grunnlag for akkurat det.

Siste nyheter