Ny Oslo-standard

Ny Oslo-standard skal gi bedre samarbeidet mellom barnehager og skole.

Skolebyråden i Oslo sender i disse dager et brev til samtlige barnehager der de blir pålagt å gi skolene detaljert informasjon om neste års skolestartere.

– Dette er ett av flere tiltak for å heve kvaliteten i Oslo-barnehagen, sier skolebyråd Torger Ødegaard.

Overgangen fra barnehage til skole skal bli mer smidig både for barn og skole, men det må være systematisk kommunikasjon mellom barnehagen og skolen. Skolebyråden mener at informasjon om barnets talenter og utfordninger er relevant for å gjøre arbeidet med tilpasset opplæring enklere for skolen.

60 000 norske seksåringer hadde sin aller første skoledag for to uker siden. Vi vet at mange av disse elevene aldri vil fullføre skoleløpet. Idag går 1 av 5 ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive, 1 av 3 dropper ut av videregående skole og 50 % av elevene kjeder seg på skolen.

Hvor godt skolen, barnehagen og foreldrene har samarbeidet om planlegging og gjennomføring av overgangen, kan være avgjørende for barnets trivsel, læring og utvikling videre i skoleløpet, ifølge Kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst».

Ikke godt nok

Kartlegging fra 2010 viser at langt under halvparten (38 prosent) av barnehagene i Oslo samarbeidet med skolene der barna snart skulle gå. Selv om fjorårets tall for Oslo viser en bedring, er det store forskjeller mellom bydelene.

I bydel Grorud hadde 99 prosent av barna fra kommunale barnehager med et eget skjema til skolen, mens kun halvparten av førsteklassingene i bydel Frogner hadde med et utfylt overgangsskjema.

– Dette er ikke godt nok og en klar dokumentasjon på hvorfor det er så viktig at vi nå har innført en Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Mens noen skoler og barnehager har samarbeidet tett, har andre hatt null kontakt, sier skolebyråd Torger Ødegaard.

Den nye Oslo-standarden angir et årshjul samtlige skoleforberedende aktiviteter, når de skal skje og hvem som har ansvaret.

– Standarden har som mål å sikre at alle barn skal møtes av en skole som kjenner til hva barnet mestrer, liker å gjøre og hva de trenger ekstra hjelp til, sier Ødegaard.

Spesielt viktig er denne standarden for språkutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn, påpeker Ødegaard.

– I dag trenger sju av ti minoritetsbarn i Oslo særskilt norskopplæring når de begynner på skolen, sier han.

En velfungerende skole er det viktigste bidraget til integreringspolitikken. 4 av 10 elever i Oslo har minoritetsbakgrunn. Ingen norsk kommune har en like sammensatt og mangfoldig elevgruppe som Oslo.

Formålet med Oslo-standarden er å sikre:

  • Gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo.
  • En meningsfull sammenheng i opplæringsløpet det siste året i barnehagen og det første året på skolen.
  • En trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn i Oslo og for deres foresatte.
  • Tidlig innsats for barn med særskilte behov.

 

 Les mer om Oslo-standarden i Dagsavisen 28.08.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter