Positiv til OL 2022

Positiv kvalitetssikring av OL-søknaden

Pressemelding fra Oslo kommune og Norges Idrettsforbund, 20. desember 2013

Søknad om statstilskudd og statsgaranti for De olympiske og paralympiske leker i Oslo i 2022 er nøktern, robust, gjennomførbar, og uten vesentlige svakheter. Det er godt samsvar mellom søknaden og kvalitetssikrers rapport. Planene legger vekt på arrangement, idrett og utøvere.

Søknaden står støtt

– Vi er godt fornøyde med at statens eksterne kvalitetssikrer støtter opp under og bekrefter beregningene og utredningene i søknaden. Nå har eksterne fagmiljøer kikket oss i kortene ved to anledninger. Begge gangene har OL-søknaden stått støtt. Vi har utarbeidet en OL-søknad som reflekterer at vi er opptatte av å gjøre de investeringene det er behov for, og gjenbruke det vi kan. Vi skal by på store, gode opplevelser og idrettsøyeblikk, sier byrådsleder og leder av søkerkomiteen Stian Berger Røsland.

Nøktern, robust, gjennomførbar

Rapporten beskriver søknaden som godt bearbeidet. Den er nøktern, robust, gjennomførbar og uten vesentlige svakheter.

Samtidig peker kvalitetssikrer på noen utfordringer som det vil arbeides videre med. Det kan bli flere deltagere enn anslått, og det er behov for å jobbe videre med etterbruk for mediesenteret. Søknaden anslår offentlige kostnader til 20 – 23 milliarder. Kvalitetssikrer bekrefter i stor grad disse tallene, men anslår tallene til å være fem prosent høyere.

Bærekraftige løsninger Oslo kommune har det siste halvannet år forberedt seg godt og gjennomført et grundig og kvalitetssikret utredningsarbeid i forbindelse med søknadsprosessen. Med konseptet «Games in the City» vil Oslo skape kompakte og urbane vinterleker, der alle øvelser med få unntak skal skje i selve byen. De alpine øvelsene samt øvelser for bob, ake og skeleton skal foregå i Lillehammer-regionen. Sentralt for konseptet er enkel tilgjengelighet og skinnegående transport for publikum.

– Oslo 2022 er et konsept bygget på norsk nøkternhet, gjenbruk og bærekraftige løsninger. Kvalitetssikringen viser at det er et konsept som er gjennomførbart – jeg tror det er et vinnerkonsept. Vinterleker i Norge vil bli en folkefest basert på dugnad, frivillighet, samarbeid og nøktern standard. Vi blir ikke med på noen kostnadsspiral, sier OL-byråd Hallstein Bjercke.

Sammen med samarbeidskommunene Ringebu, Øyer, Lillehammer, Lørenskog og Bærum, overleverte Norges idrettsforbund og Oslo kommune 16. juni 2013 søknad om statsgaranti og tilskudd for å kunne arrangere De olympiske og paralympiske leker i 2022 til Kulturdepartementet. Samtidig gikk startskuddet for den statlige, eksterne kvalitetssikringsarbeidet, gjennomført av Det Norske Veritas, Advansia og SNF, på oppdrag fra regjeringen ved Kulturdepartementet.

Fornøyd idrettsbevegelse Oslo kommune og Norges idrettsforbund arbeider i disse dager med Candidature Acceptance Procedure (CAP), den første søknaden som sendes IOC 14. mars 2014., På bakgrunn av denne søknaden velger IOC normalt ut tre til fire byer som gis status som «Candidate Cities», før det endelige valget kunngjøres 31. juli 2015 på IOCs kongress i Kuala Lumpur.

– Vi kan slå fast at regjeringen nå har fått det best tenkelige grunnlag for sine vurderinger om Oslo skal få være vertsby for OL og Paralympics i 2022. Hele norsk idrett er glade for dagens fremleggelse. Den gir oss trygghet til å vite at regjering og Storting vil fatte sin endelige beslutning om statstilskudd og statsgaranti på et solid faglig fundert grunnlag – etterprøvd av staten selv. Lekene vil gi opplæring og inspirasjon til en ny generasjon frivillige, sier idrettspresident og nestleder i søkerkomiteen, Børre Rognlien.

En nasjonal begivenhet OL er et av verdens aller største og mest kompliserte arrangementer. Oslo, som etter 14. november ble formell søkerby til De olympiske og paralympiske vinterleker i 2022, vil involvere hele landet i det som kan bli de tredje olympiske leker på norsk jord. I tillegg til investeringene i idrettsanlegg og infrastruktur, skal det investeres i varer og tjenester fra leverandører over hele landet for om lag 15 milliarder kroner.

– Dette er vår tids mulighet til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge, og griper vi muligheten sammen kan det bli et nasjonalt næringslivsløft. Med Oslo 2022 kan vi forme og vise frem fremtidens Norge, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Prosessen fremover

  • Søknad til IOC om å bli kandidatby: 14. mars 2014
  • IOC velger kandidatbyer til neste søkerrunde: Sommer 2014
  • Stortinget tar stilling til Oslos søknad om statsgaranti: Høst 2014
  • Kandidatbyene leverer endelig søknad til IOC: Januar 2015
  • IOC kunngjør arrangørby for OL og PL 2022 i Kuala Lumpur: 31. juli 2015

 

 

Foto: Oslo2022

Siste nyheter