Oslo kommune etablerer næringsutviklingsselskap

Oslo har et betydelig innovasjonspotensiale, samtidig har byen svakere samhandling mellom næringslivet, universitets- og forskningssektoren og offentlige aktører enn andre sammenlignbare europeiske byer. Dette er en utfordring som Høyre tar på alvor. I dagens bystyremøte ble det  vedtatt med Høyre, Venstre og Arbeiderpartiets stemmer at det skal etableres et næringsutviklingsselskap, som et ledd i satsingen på næringsutvikling i hovedstadsområdet. Samtidig blir Oslo Teknopol lagt ned. Servicekontoret for næringslivet som til nå har vært drevet av Næringsetaten vil inngå i det nye selskapet.

Dersom Oslo skal klare å bli blant de mest innovative og konkurransedyktige byene iEuropa, er det viktig å legge bedre til rette for samhandling i Osloregionen mellom de ulike kunnskaps- og næringsaktørene, sier James Stove Lorentzen, som representerer Høyre i Bystyrets finanskomite .Det nye selskapet har fått klart definerte og avgrensede oppgaver som er å gi råd og veiledning til gründere og nyetablerte bedrifter, legge til rette for samarbeid mellom bedrifter, Universitet og forskningsmiljøene, markedsføre og profilere Oslo som investeringsområde, samt analysearbeid og internasjonal benchmarking.

Modellen bak næringsutviklingsselskapet ligner på de andre nordiske storbyregionenes organisering av arbeid med å fremme næringsutvikling. Disse hovedstedene scorer ofte bedre i innovasjonsundersøkelser enn det Osloregionen gjør. Lignende organisering for næringsutvikling finner man også i landets nest største storbyområde, Bergen og omland, kalt Bergen Business Region. At også Oslo får et slikt næringsutviklingsselskap vil derfor fungere som et viktig bidrag i arbeidet med å øke innovasjonsevnen og etableringsfrekvensen av kunnskapsbaserte selskaper i Osloregionen, og vil også være i tråd med de satsinger som gjøres i andre innovative byer.

I første omgang etableres selskapet kun med Oslo kommune som hovedeier. Dialogen med Akershus fylkeskommune vil derimot fortsette, slik at fylkeskommunen på sikt kan bli medeier i selskapet om dette er ønskelig fra Akershus side. En organisering av selskapet som et aksjeselskap, åpner også for at andre kommuner, fylkeskommuner og andre aktuelle  samarbeidspartnere etter hvert kan bli medeiere.

Næringsutviklingsselskapet som nå etableres vil bidra til at Osloregionen blir et naturlig sted for bedrifter å etablere seg, utvikle seg og drive næringsvirksomhet. Byrådet skal innen september 2014 beskrive målbare indikatorer som vil fortelle oss hvorvidt selskapet når sine målsetninger. Høyre ser frem til å følge etableringen av selskapet og deres arbeid med å styrke Osloregionens internasjonale attraktivitet og med å øke kjennskapen til Oslo som et konkurransedyktig etablerings og investeringsområde.

 

Siste nyheter