Oslo skal være en trivelig by for alle

Vedtatt på Oslo Høyres årsmøte 22. januar 2022

I 2024 er det 400 år siden den store bybrannen i hovedstaden, og 100 år siden vi skiftet navn fra Christiania til Oslo. Oslo Høyre mener at byjubiléet er riktig anledning for et stort vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering av Oslos fellesarealer. Samtidig skal vi bygge Oslo for fremtiden, hvor vi tar klima på alvor og setter gode prinsipper for fin by hvor flere kan eie egen bolig

Oslo skal være en miljøvennlig, trivelig og fin by

Dersom vi skal nå målet om å kutte klimautslippene med 95 prosent i 2030, sammenlignet med 1990, er vi helt avhengige av å få til store kutt i utslipp fra veitrafikk og avfallsforbrenning, som utgjør den største delen av de totale utslippene i Oslo. Vi må følgelig fortsette den vellykkede satsingen på elbiler, og elektrifisere kollektivtrafikken, tungtrafikken og fergene. For å begrense utslipp knyttet til privat bilbruk, må flest mulig velge kollektivløsninger i hverdagen. Hvis Ruter skal klare å få tilbake passasjerene som forsvant under pandemien, må kollektivtilbudet opprettholdes eller styrkes eller styrkes, særlig på høyt trafikkerte strekninger.

Vi må også satse ytterligere på å få ned lokale utslipp, bedre kommunens rutiner for avfallshåndtering, og ivareta miljø og biologisk mangfold. Særlig er Oslofjorden truet av kraftig forurensing og mindre artsmangfold. Utslipp fra anleggssektoren medfører også store utslipp av klimagasser. Oslo må svare på denne utfordringen gjennom å stille tydelige krav til anleggsbransjen om klimanøytrale anleggsplasser.

Oslo Høyre vil:

 • Sette inn økonomiske ressurser på tiltak som har størst effekt sett i forhold til bærekraftsmålene.
 • Legge forholdene til rette for at gående og syklende blir prioritert i bybildet samt at man prioriterer helhetlige ruter og strekninger for gågater og sykkelveier.
 • Bygge en ny T-banetunnel mellom øst og vest som inkluderer sentrale områder som øvre Grunerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.
 • Bevare Oslos blågrønne struktur, gjennom å sikre parker, torg, møteplasser og grøntområder, samt tilgangen til fjorden og byens elver og bekker.
 • At det ved nybygg stilles krav til klimavennlig materialbruk, holdbarhet, sirkularitet og livsløpsstandarder. Byggeplasser i Oslo skal være fossilfrie der det er mulig og på sikt utslippsfrie.
 • Bidra økonomisk til å gjennomføre karbonfangst og -lagring fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
 • Prioritere arbeidet med opprydding av plast og fiskeredskaper i indre Oslofjord.
 • Ta initiativ til et gjenvinningsanlegg for plast som kan ta imot plastavfallet for Oslos innbyggere.
 • Oslo Høyre vil at ny strømforsyning gjennom Bærum og deler av Oslo skal legges i kabel i bakken
 • Tilrettelegge for et yrende, men sikkert og miljøvennlig båtliv, inkludert omlegging til grønt båthold.
 • Etablere flere tømmestasjoner for båttoalett

Oslo skal være en fin og trivelig by. Politikere har en viktig rolle i å sette krav til lokal tilpasning for nye bygg, samtidig som andre hensyn som lys, uteareal og innsyn hensyntas. 

Mange av innbyggerne i Oslo er spesielt glad i de eldre byggene og bygårdene i byen. Å holde disse i god stand kan derimot by på utfordringer over tid. Mange beboerne holder kun til der i noen få år og unngår derfor utgifter til langsiktig vedlikehold. En annen viktig faktor for trivsel er god belysning. Dette kan være belysning av flotte bygg, plasser eller statuer og det kan være opplysning av parker, stier eller kirkegårder hvor vi ferdes.

Oslo Høyre vil:

 • Gjennomføre et felles løft for en generell opprustning av nedslitte byrom og prioritere midler til renhold av byens gater og øvrige fellesarealer. 
 • Utforme bydels- og strøkstilpassede retningslinjer for utbygging, som tar hensyn til karakter, historie og arkitektur
 • Gjennomgå belysning av offentlige bygg, kirkegårder, plasser og andre områder av spesiell karakter
 • Følge opp byggesøknader med spesielt fokus på tilpasning til gate og strøk
 • Løfte spørsmål om vedlikehold og avsetningsregler for sameier til rette instans 
 • Utrede behov for egen bygårdspolitikk
 • Stille krav til staten om snarest å avklare fremtidig bruk av sine tomme kulturbygg. 

Slik skal vi bygge flere boliger og hjelpe flere til å eie egen bolig

I følge SSB er Finnmark og Oslo de eneste to fylkene hvor mer enn en av fem innbyggere bor i en bolig som leies. I Oslo økte andelen som leier bolig fra 25,1 prosent i 2015 til 26,5 prosent i 2020. Oslo Høyre ønsker en bærekraftig bolig- og byutvikling som hjelper flere mennesker inn på boligmarkedet. 

Oslo Høyre vil:

 • Gjennomgå ledige kommunale og statlige bygg for å se hvilke som egner seg til, og kan åpnes for, boligformål eller boligutvikling
 • Gjennomgå industritomter, parkeringsplasser og andre områder med begrenset bruk i dag og vurdere hvilke som kan omreguleres til boligformål
 • Fjerne leilighetsnormen for å tillate flere og mindre leiligheter i egnede områder som sentrum, bydelssentra og rundt fagskoler, høyskoler og universiteter
 • Vurdere å øke tillatt høyde på bygg rundt kollektivpunkt, i sentrumsområder og bydels-sentrumsområder
 • Gjennomgå alle større prosjekterte utbygginger sammen med ansvarlige selskaper og vurdere tiltak for raskere progresjon
 • Gjennomgå utkanten av byen opp mot markagrensa og vurderer om det er områder her som er godt egnet for utbygging uten skade på natur
 • Legge til rette for flere leie-til-eie-boliger gjennom å stille krav til at en viss prosentandel av byggeprosjekter er slike boliger
 • Ta i bruk digitale verktøy for å redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker
 • Gjennomføre en mulighetsstudie av potensialet for å bygge mer i Kvadraturen

Oslo Høyre sier nei til fortausskatten

Høyre vil hindre at vanlige folk må ta utbyggernes regninger.

 • Oslo kommune må umiddelbart stanse praksisen med å kreve infrastrukturtiltak som utbygger kan skyve over på naboer til nye utbyggingsprosjekter. Dette må gjelde inntil nytt regelverk foreligger.

En god og helhetlig byutviklingspolitikk

Oslo er en moderne by og Oslo Høyre mener vi må legge til rette for en god og helhetlig byutvikling, som bevarer Oslos særpreg samtidig som vi løfter byen opp til en moderne og velfungerende hovedstad. 

Oslo Høyre mener følgende punkter særlig skal legges vekt på:

 • Sørge for at barnetråkk og sikre skoleveier blir ivaretatt
 • Forholde seg til den gjeldende småhusplanen
 • Stille krav til arkitektonisk kvalitet, variasjon, estetikk og innovasjon både i byrom og på fasader. Kommunen må tenke helhetlig og sette nybygg i kontekst med områdets historiske eller moderne identitet.
 • Bevare kulturminner og kulturbygg, samt sørge for at de ikke forfaller, men får en sentral plass i nærmiljøet
 • Være restriktive til å rive bygg som samfunnsøkonomisk og miljømessig kan forsvares å restaureres.
 • Sørge for effektiv tomteutnyttelse ved utvikling av «Nærhetsbyen», der gode lokalmiljøer skaper et helhetlig servicetilbud i nærmiljøene
 • Nødvendig sosial infrastruktur som f.eks skole, barnehager og sykehjemsplasser skal følge med som en integrert del av enhver godkjennelse av ny byutvikling
 • Nødvendig Infrastruktur som veier og kollektivtrafikk må følge og dimensjoneres enhver større utbygging 
 • Sørge for at reguleringsmyndighetene har ett konstruktiv samarbeid med utviklere
 • Ha en kritisk holdning til hva kommunen selv skal eie utover sentrale formåls og kulturbygg
 • Jobbe for en oppmyking av parkeringsnormen. Plasser for delebiler, og ulik bruk av samme parkeringsplass på dag- og kveldstid bør det for eksempel gis rom for
 • Sette høye krav til aktivt byliv på grunnplan i nybygg, gjennom næring eller annen utadrettet aktivitet.
 • Etablere flere ladeplasser for elbiler.  

Siste nyheter