Oslo verdensledende i helsenæring

Sykehuskapasitet i Oslo

I tiårene som kommer vil Oslo stå overfor store utfordringer når det gjelder å møte fremtidens pasient- og brukerbehov på en bærekraftig måte.

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Dette medfører blant annet at folkesykdommer som kreft og demens er økende. I takt med både økt levestandard og den teknologiske utviklingen får vi stadig høyere forventninger til tjenestetilbudet. I tillegg til at vi må sikre et styrket helse- og omsorgstilbud i Oslo, vil helsenæringen være en viktig del av løsningen på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene. Helsenæringen er en næring i rask vekst og Oslo kommune må være fremoverlent i arbeidet med å nyttiggjøre seg potensialet som ligger i denne næringen.

Fordelene ved å satse på helsenæringen i Oslo, er mange. Helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk i de offentlige helsetjenestene, økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse. Ny helse- og velferdsteknologi kan bidra til at mennesker kan bo hjemme i egen bolig lenger, det kan bidra til å effektivisere behandlingen gjennom for eksempel nye legemidler, mer effektiv diagnostisering og det nyeste innen medisinsk-teknologisk utstyr. I tillegg kan nye løsninger bidra til å styrke forebyggingen av sykdommer. Viktige deler av helsenæringen er legemidler, robotteknologi og digitalisering av medisinsk‐teknisk utstyr, økt bruk av helsedata (big data) og mer persontilpasset medisin.

En rapport om helsenæringens verdi utført av Menon Economics (2017) fant at dersom produktiviteten i helsetjenestene øker med 10 prosent, vil det enten frigjøre 21 000 ansatte eller øke verdiskapingen med 15 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til andre gevinster både for samfunnet og for den enkelte, som redusert sykefravær og økt livskvalitet.

Oslo som et naturlig valg for helsenæringen

De siste årene har det dukket opp mange spennende og innovative oppstartsselskaper i Oslo. Vi skal tilrettelegge for nærings- og gründervirksomhet i byen vår og sørge for at Oslo er et naturlig valg for bedrifter som ønsker å lokalisere seg i hovedstadsregionen. Oslo Høyre vil fremme Oslo som en attraktiv by for helsenæringen, der universitetene, næringslivet og kommunen samarbeider tettere. Innen helse- og omsorgsfeltet bør Oslo kommune ta initiativet til samarbeidsavtaler med universitetene og næringslivet, for eksempel ved at kommunens institusjoner kan ta del i forsøk og testing av nye ideer og tjenestedesign.

Radiumhospitalet og Oslo Cancer Cluster er et eksempel på en vellykket samhandlingsarena mellom det offentlige, kommersielle aktører og akademia. Vi vil legge til rette for flere slike arenaer i Oslo. Det må skapes en bedre kultur for samarbeid og læring mellom de offentlige og private helsetjenester, slik at man i enda større grad kan lære av hverandre og utnytte potensialet som ligger i bedre samarbeid og samhandling.

Helsenæringen er en forskningsintensiv næring og en næring preget av høy finansiell risiko særlig i oppstartsfasen. Vi vil jobbe for at den nasjonale FoU-innsatsen økes samt jobbe for økt oppstartskapital og risikoavlastning for oppstartsbedrifter, særlig i samarbeid med statlige myndigheter og private investorer. Oslo kommune må i mye større grad innrette anbudskriteriene og innkjøpene slik at de stimulerer til økt innovasjon og nye løsninger. Med dagens anbudssystem er det i stor grad de «trygge kjøpene» som premieres. Vi må se på muligheten for å øke bruken av såkalte utviklingsavtaler, hvor kommunen i noen tilfeller avtaler kjøp av et ikke-ferdig produkt. Dette kan bidra til økt innovasjon og risikoavlastning for oppstartsbedrifter. Vi vil også inngå samarbeid med sosiale entreprenører som kan bidra med nye løsninger innen helse- og omsorgsfeltet.

For å gjøre Oslo til en verdensledende by innen helsenæringen og for å sikre et godt helsetilbud i Oslo vil Oslo Høyre:
 • Arbeide for at Oslo skal være en attraktiv by for etablering av og investering i oppstartsbedrifter. Vi skal bistå næringsklynger og innovasjonsmiljøer med å tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft og kapital.
 • Øke bruken av innovative offentlige innkjøp i kommunen. Forenkle de kommunale anbudsprosessene og innrette dem slik at de i mye større grad enn i dag stimulerer til nytenkning og nye teknologiske løsninger.
 • Utvikle innovasjons- og kunnskapsklynger i byen med utgangspunkt i områder med potensial for tett samspill mellom akademia og næringsliv.
 • Styrke inkubatorer som Forskningsparken, der man kan dra nytte av ulike kunnskapsmiljøer.
 • Samarbeide med helsenæringen ved etablering av nye helsetilbud og helseklynger.
 • Sikre enklere adgang til og bedre utnyttelse av kommunens helsedata.
 • Jobbe for bedre samhandling mellom det statlige, kommunale og private helsevesenet, blant annet for å styrke samarbeidet om kliniske studier og sikre læring på tvers av sektorene.
 • Jobbe for at den offentlige FoU-innsatsen innrettes slik at den også utløser private penger.
 • Jobbe for mer tidligfasekapital og styrket risikoavlastning for oppstartsbedrifter, særlig i samarbeid med statlige myndigheter og private investorer.
 • Se på muligheten for å inkludere en risikoavlastningsordning for oppstartsbedrifter i de kommunale anbudene, for eksempel gjennom utviklingsavtaler.
 • Se på muligheten for å opprette et belønningssystem som fremmer innovasjon i kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • Være en pådriver for tilstrekkelig sykehuskapasitet i Oslo. Nye Aker sykehus må realiseres raskt og utbygging av sykehusene i Oslo-området må sikre sykehuskapasitet for fremtiden og reserveareal for videre utbygging.
 • Ha en storbylegevakt sentralt plassert i Oslo i tillegg til den som planlegges på Aker sykehus.

Siste nyheter