Oslos unge

Osloskolen har i en årrekke vært landets beste til å løfte fram barn og unge uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn.

Av James Stove Lorentzen, leder av Finanskomiteen i Oslobystyre (H)

Per Anders Langerød (Ap) fremsetter en rekke påstander i Dagsavisen (13.1) om det borgerlige Oslo-budsjettet og mener vi ikke prioriterer barn og unge. Tvertimot, i årets driftsbudsjett går 16,4 milliarder til skoler og barnehager. Dette innebærer at omtrent hver tredje krone i Oslo-budsjettet går til barn og unge. Skolebudsjettet alene øker reelt med 322 millioner kroner fra 2013 til 2014. Ved å bruke de store pengene på skoler og barnehager, får barn og unge mulighet til å realisere sine evner og talenter, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Der det er større utfordringer setter vi inn økte ressurser.

Osloskolen har som mål at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2015. Frafallet er lavere i Oslo enn på landsbasis og på vei ned. Langerød påstår også at andelen elever som scorer lavest holder seg på et urovekkende stabilt nivå, men når det for eksempel gjelder lesing har andelen på nivå 1 på 5. trinn sunket fra 24,8 prosent i 2011 til 17,7 prosent i 2013. Oslo utmerker seg som det fylket med lavest andel elever på svakeste nivå. Dette viser igjen at utviklingen ikke er på gal kurs.

Som Langerød er inne på, øker gjeldsgraden til kommunen. Den høye investeringstakten grunnet høy befolkningsvekst innebærer at kommunens gjeldsgrad øker fra et nivå på 45 prosent i 2013 til cirka 75 prosent i 2017. Det han utelater å fremheve er at nettopp de store investeringene går til bygging og rehabilitering av skoler og barnehager. 40 prosent av investeringene våre i 2014 går til dette formålet. Over hele økonomiplanperioden skal vi investere nesten 11 milliarder til barnehager og skoler. Dette er vil gi fremtidig avkastning.

Veksten i barnebefolkningen har vært stor de siste årene. Vi har de siste fire årene derfor økt antallet barnehageplasser med om lag 5000. Per 15.12.2012 hadde om lag 44 prosent av ett-åringene uten lovfestet rett barnehageplass i Oslo. Ingen andre storbyer kan skilte med det samme. I 2014 vil Oslo etablere netto 1 250 barnehageplasser og vi akter å satse ytterligere. Videre tar han opp bemanningssituasjonen i barnehagene. Både bemanningstetthet, kompetansesatsing og flere tusen nye etablerte barnehageplasser de senere årene, – gjør Oslo kommune til en god barnehageeier. Oslo har i dag 6,1 barn per ansatt og vi har høyere voksentetthet enn både gjennomsnittet for landet og de andre store byene. På brukerundersøkelser scorer Oslobarnehagene godt, kommunale og private. Selvsagt er det fortsatt utfordringer, og vi er ydmyke for at det kan finnes enkelte eksempler på at barnehager er eller har vært for dårlig bemannet. Slike eksempler skal det tas tak i og rettes opp i.

Osloskolen har i en årrekke vært landets beste til å løfte fram barn og unge uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn. I årets og de fremtidige budsjettene fokuserer vi på å fortsette å utjevne forskjeller allerede i barnehagen. I en særskilt satsing på 50 millioner fortsetter vi å jobbe for å fremme sosial mobilitet. Dette gjør vi ved å utvikle barnas språkferdigheter, kartlegge behovene bedre slik at vi kan målrette tiltakene ytterligere og i tillegg sørge for kontinuerlig lederutvikling av de barnehageansatte.

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 23. 01.2013

Foto: colourbox.com

Siste nyheter