Osloskolen gir læringsglede

Forskning viser at Osloskolen lykkes bedre enn andre i å løfte den enkelte elev til tross for den mangfoldige elevflokken vi har.

Av Anniken Hauglie, skolebyråd (H)

Gunnhild Nohre-Wallden beskriver den 21. januar en skolehverdag som ikke fremmer læring og trivsel. Som mor og skolebyråd erfarer jeg noe annet. Mitt første møte med Osloskolen var i 2010 da mitt eldste barn skulle begynne på skolen. Mitt yngste fulgte etter i 2012. Jeg ble introdusert for trygge, kompetente lærere som så mine barn, og med klare læringsmål og forventninger til dem. Jeg møtte en tydelig skoleledelse med ambisjoner på barnas vegne, og med god oversikt over den enkelte elev. Nylig fikk vi halvårvurderingen. Der hvor det i Nohre-Walldens skjema står «blank ”underveis”, ”i mål”, står det i våre «underveis» og «mestrer», det uttrykkes ros og forventninger, og informasjonen er hentet fra tester og samtaler.

Mitt neste møte med Osloskolen var da jeg ble skolebyråd i høst. Etter å ha besøkt skoler over hele byen møter jeg det samme jeg har erfart som mor. Det som omtales som byråkrati gjennom utfylling av følelsesløse skjemaer, oppfatter jeg er et godt hjelpemiddel for læreren for å fange opp elever som har behov for litt ekstra hjelp og støtte eller de som trenger noe mer å strekke seg etter.

Et godt hjelpemiddel for læreren for å fange opp elever som har behov for litt ekstra hjelp og støtte.

Forskning viser det er store forskjeller mellom skoler og klasserom. Forskning viser også at Osloskolen lykkes bedre enn andre i å løfte den enkelte elev til tross for den mangfoldige elevflokken vi har. Det skal ikke være hvilken skole eleven begynner på eller klasse eleven havner i som avgjør hvilke muligheter eleven får. Osloskolen har jobbet systematisk med å etablere en god vurderingspraksis med tidlig kartlegging og tett oppfølging av elevene. Osloskolen er også tett på skoleledere og lærere for å styrke dem i sitt arbeid. Osloskolen skal skape gode læringsøyeblikk hvor lærerens kunnskap møter elevens nysgjerrighet.

Hva sier elevene selv? Den siste elevundersøkelsen forteller at nesten 91 pst av elevene i Oslo trives godt på skolen, de er mer motiverte enn i landet for øvrig og det mobbes mindre. I tillegg ønsker de større faglige utfordringer! Dette tar vi på alvor. Men skal vi klare å tilpasse opplæringen må vi vite hva elevene kan og hvordan vi best kan hjelpe dem. Kartlegging er et virkemiddel for at skolen skal bli best mulig i stand til å gi barna de faglige utfordringene som de de ønsker seg og for at alle elever skal trives på skolen.

For å lykkes, er det viktig at skolen har en god dialog med hjemmet, for å forklare og underbygge de arbeidsmåter som benyttes i klasserommet. Vi har et felles ansvar for å bistå elevene på best mulig måte og at de står godt rustet til å møte fremtiden. Den tette vurderingen av elevene i Osloskolen gir et bedre grunnlag for dialogen både med hjemmet og med elevene. Jeg mener elevene trenger mer tilbakemelding og oppfølging, ikke mindre.

Dette innlegget stod på trykk i Dagbladet 23.januar 2013.

Foto: colourbox.com

 

Siste nyheter