Alle p-plasser i nybygg skal ha lademuligheter

Ved nybygg skal alle parkeringsplassene ha lademuligheter for elbil, og minst 25 prosent av de kommunale parkeringsplassene i sentrum skal også ha lademulighet. Dette er blant punktene til ny offensiv miljøpolitikk som ble vedtatt på helgens årsmøte i Oslo Høyre.

Årsmøtet vedtok også at det skal stilles krav om parkeringsplasser for bildelingsordninger i nye borettslag og sameier.

Det skal heller ikke være et selvstendig mål å fjerne parkeringsplasser, men fremkommelighet for kollektivtrafikk, fotgjengere og sykling prioritere skal prioriteres foran gateparkering der det er nødvendig å velge. 

Årsmøtet var også opptatt av at det skal være mulighet å drive forretnings- og næringsvirksomhet i hele byen og vedtok at det skal være parkeringsmuligheter for tjenesteyting og vareleveranser.

Reduserte utslipp og en enklere hverdag

Oslo Høyres årsmøte vedtok politikk for en rekke nye tiltak som vil bidra til reduserte utslipp, bedret fremkommelighet og å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne Oslo:

 • Gi fordeler for utslippsfri varetransport for eksempel gjennom lengre leveringstider i gågater og egne vareleveringslommer.
 • Legge til rette for etablering av underjordiske parkeringsanlegg med fortrinnsrett for nullutslippsbiler.
 • Forbedre vintervedlikeholdet av fortauene i Oslo. Fortauene skal strøs for å øke sikkerheten for fotgjengere
 • Etablerere flere innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt i ytre by.
 • Etablere barnehager med innfartsparkering for barnas foreldre ved kollektivknutepunker.
 • Sørge for at det etableres sikker sykkelparkering ved stasjoner for T-bane, buss og tog i ytre by.
 • Fremskynde etableringen av en tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen.
 • Vurdere en justering av den planlagte traseen til ny sentrumstunnel slik at t-banen når flere befolkningstette områder.
 • Styrke kapasiteten i kollektivtrafikken ved å kjøre flere bussavganger, alternativt etablere flere bussruter.
 • Jobbe for alternative traseer for gjennomgangstrafikk utenfor Oslo.
 • Legge til rette for at biler som disponeres av flere familier f.eks. gjennom bildelingsordninger, kan få rett til beboerparkering, gjerne på tvers av bydelsgrenser.
 • Stille krav om landstrøm for cruiseferger som går i fast trafikk til Oslo innen utgangen av 2020.

Økt satsing på yrkesfag

I tillegg til en mer innbyggervennlig samferdsel- og klimapolitikk, diskuterte og vedtok årsmøtet politikk på områdene oppvekst og utdanning, ruspolitikken, arbeid og integrering, og eiendomsskatt.

En rekke nye politiske punkter ble vedtatt, og mange forslag skapte god debatt. Her noen av de nye punktene:

 • Gjeninnføre obligatorisk norskkartlegging i barnehagen og i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjonen, og sikre at barn som ligger under kritisk grense tilbys gratis skurs i norsk før skolestart.
 • Alle barn i Oslo må delta på undervisning i henhold til opplæringsloven uavhengig av kulturell bakgrunn eller religiøs overbevisning.
 • Innføre en fraværsgrense på ungdomsskolen.
 • Økt satsing på yrkesfag gjennom å gjøre de mer praktiske og å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ansette flere lærlinger.
 • Skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing. Det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofre.
 • Utvide aldersgrensen for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere til å gjelde også de over 30 år.
 • Fjerne eiendomsskatten så raskt det lar seg gjøre i neste bystyreperiode.
 • Gjennomføre et prøveprosjekt med salg av vin i butikk i Oslo.
 • Oslo kommune skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall. Tillate at det røykes heroin på sprøyterommet for å redusere muligheten for overdoser.
 • Styrke oppfølgingen av rusmisbrukere etter gjennomført avrusning og sikre at rehabiliterte rusmisbrukere kan få bolig i et rusfritt miljø.

Forsvarsbevilgningene til 2 %

I tillegg til nye politiske punkter om Oslo-politikk, vedtok Oslo Høyre å sende et sterkt signal til Høyre nasjonalt om å stå fast ved forpliktelsen om å øke forsvarsbevilgningene gradvis opp til to prosent av BNP innen 2024.

I uttalelsen Demokratiet i Polen og Ungarn ber Oslo Høyre om at når regjeringen velger samarbeidspartnere ved tildeling av EØS-midler i disse landene, skal tildelingen skje uavhengig av myndighetene i disse landene og utenfor deres påvirkningskraft.

Du kan lese alle resolusjonene som ble vedtatt på årsmøtet her på våre nettsider.

Siste nyheter