Pilene peker feil vei i Osloskolen!

«Byrådet er godt i gang med en styrt avvikling av Høyre-skolen. Det viktigste vi gjør er å sette skoler og elever med de største utfordringene over dem som uansett vil klare seg bra.» slo daværende skolebyråd fra Arbeiderpartiet fast høsten 2017. Nå begynner vi å se de alvorlige bivirkningene av denne skolepolitiske feilmedisineringen. Alle taper.

Allerede i 2015 varslet Ap-byrådet at de ville ansette 200 flere lærere for at de «minste barna i skolen skal få mer tid og tettere oppfølging av lærerne.» Dette var intet kontroversielt løfte, og regjeringen har styrket Oslos skolebudsjett tilsvarende om lag 170 lærerstillinger som skulle bidra til økt lærertetthet på 1.-4.trinn. Senere har Oslo fått enda mer til å finansiere i den generelle lærernormen. Det har ikke stått på pengene. Nå skulle man kanskje tro at flere lærere automatisk gir bedre læring for alle, men så enkelt er det ikke.

Resultatene fra nasjonale prøver som ble publisert 10.november er dyster lesing for alle som er opptatt av at elevene skal være på skolen for å lære. Når Raymond Johansen tar fatt på sitt sjette år som byrådsleder peker pilene i feil retning. Andelen 5. klassinger i Oslo på laveste mestringsnivå i lesing har økt fra 15,1 til 18,1 de siste tre årene. For regning har andelen elever på laveste mestringsnivå økt fra 17 til 21 %, og i engelsk fra 14,4 til 17,8 %. Samtidig ser vi også en endring når det gjelder elever på høyeste mestringsnivå. I lesing har andelen elever på høyeste nivå falt fra 35,9 til 29,5 % de tre siste årene. I regning har andelen på høyeste mestringsnivå falt fra 37.7 % til 31,8 %, mens det i engelsk heldigvis bare er en ørliten nedgang fra 35,5 til 35% på høyeste nivå. Flere sliter med å følge med på undervisningen, og færre gjør det veldig bra.

Det kan hende at Raymond Johansen allikevel er ganske fornøyd med resultatene. Oslos 5.klassinger gjør det best i landet, og andelen som gjør det helt greit (midtre mestringsnivå) har økt fra henholdsvis 49 til 52,3% i lesing og 45,3 til 47,2 % i regning de tre siste årene. Høyre har større ambisjoner på vegne av Oslos barn at de skal gjøre det helt gjennomsnittlig og greit på skolen At Osloelevene i gjennomsnitt gjør det best i landet på nasjonale prøver er forresten en selvfølge. Oslo ligger skyhøyt over alle andre fylker når man ser på utdanningsnivået til alle som bor her. Halvparten av innbyggerne over 16 år har utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Hvorfor peker pilene feil vei? Er det elevene som har stadig større læringsvansker? Er det lærerne som blir stadig dårlige? Ingen av delene. Forklaringen er skolepolitikken til Raymond Johansen.

Fokus på lærelyst og faglig innhold tones ned. Da Høyre hadde ansvaret for skolepolitikken fulgte Osloskolen tre overordnende politiske føringer som handlet om kvalitet i skolen. «Alle skal lære mer og elevenes grunnleggende ferdigheter i basisfagene skal styrkes, alle skal ha godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, og flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.» Fasit var at Osloskolen var best i landet på løfte de faglig svakeste. I dag følger Osloskolene helt andre føringer. «Norskspråklige ferdigheter, digitalisering og læringsteknologi, inkludering og mangfold og laget rundt eleven.» Det spiller en rolle hvem som sitter ved makten.

Siste nyheter